Domžalske svetnice in svetniki na drugi redni seji zagnali vse motorje Občine Domžale

Domžalske svetnice in svetniki so se v četrtek, 18. decembra 2014, sestali na drugi redni seji v novem mandatu, na kateri so najprej obravnavali kadrovske zadeve z imenovanjem članov v organe Občine Domžale, v delovna telesa Občinskega sveta ter v svete javnih zavodov. Sprejeli so tudi Rebalans proračuna Občine Domžale za leto 2014 in še nekatere zadeve. Sejo je vodil župan Toni Dragar.

Ker je županu Toniju Dragarju zaradi nezdružljivosti občinskih funkcij prenehal mandat svetnika, bil je namreč izvoljen tudi za občinskega svetnika, so svetnice in svetniki potrdili Sklep o potrditvi nadomestnega člana Občinskega sveta. To je postal Gašper Kopitar (LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije). V nadaljevanju je bil imenovan tudi Nadzorni odbor Občine Domžale v sestavi: Borut Kurmanšek (SDS) – predsednik ter Klementina Visenjak Pavli (LTD), Bojana Petrovič (LTD), Zoran Kramžar (LTD), Sabina Pirš (SMC), Tone Preskar (DeSUS), Roman Stražar (NSi), Mateja Kegel (SD) in Marina Zupančič (Lista za Domžale) – člani. Svetnice in svetniki so imenovali tudi novo Občinsko volilno komisijo.

Za nemoteno delovanje Občinskega sveta so morale svetnice in svetniki potrditi tudi sklepe o imenovanju članov v komisije in odbore Občinskega sveta Občine Domžale. Sklepe o imenovanju je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in sicer je pri tem upoštevala volilni rezultat zastopanosti posameznih političnih strank in list v občinskem svetu. Prav tako so imenovali člane v svete javnih zavodov.

Rebalans proračuna Občine Domžale za leto 2014
S potrditvijo rebalansa proračuna za leto 2014, so uskladili prihodke in odhodke ter prejemke in izdatke glede na spremembo zakonodaje in potek ključnih projektov. Ključne spremembe pa se nanašajo na prilagoditev prihodkov in odhodkov zaradi Zakona o davku na nepremičnine, ki je stopil v veljavo s 1. januarjem 2014, Ustavno sodišče pa ga je 28. marca 2014 razveljavilo.

Z rebalansom proračuna se spreminja višina sredstev na ključnem projektu občine, nadgradnji Centralen čistilne naprave Domžale – Kamnik, ki se je intenzivno pričela v mesecu septembru 2014.
Ker se spremembe proračunskih postavk odražajo tudi v načrtu razvojnih programov za prihodnja leta, so svetnice in svetniki k gradivu prejeli tudi načrt razvojnih programov. V njih so tudi postavke za sanacijo nekaterih vodotokov, ki so preteklih mesecih poplavljali. Občina Domžale se bo namreč sama lotila sanacije teh vodotokov, seveda pa bo predhodno morala dobiti soglasje Agencije RS za okolje, saj so vodotoki po vsej državi v njihovi pristojnosti.

Sklep o določitvi pogojev upravljanja šolskih telovadnic v občini Domžale
V svojih telovadnicah osnovne šole poleg rednega pouka, zagotavljajo tudi izvajanje športnih in rekreativnih programov v občini v javnem interesu. Letos so osnovne šole za novo šolsko leto pripravile svoje metodologije izračuna najema telovadnic, ki pa so se razlikovale v ceni najema.

Ker je Občina Domžale soustanoviteljica osnovnih šol v občini Domžale, so svetnice in svetniki s sklepom potrdili pogoje upravljanja telovadnic, časovni termin oddajanja telovadnic ter pooblastili župana, da metodologijo za izračun lastne cene telovadnic in ključev financiranja določi župan.

Svetnice in svetniki so obravnavali in sprejeli še Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Domžale, ki bo potekalo glede na volilni rezultat strank. Sprejeli so tudi Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca in modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin. Po skrajšanem postopku so sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale. Na koncu pa so obravnavali in sprejeli še Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2015.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov