Sprejeta občinska proračuna za leti 2013 in 2014

Danes popoldne je potekala 18. seja Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so svetnice in svetniki najprej imenovali novega predstavnika Občine Domžale v Svet Glasbene Šole Domžale in  novega člana v Nadzorni odbor Občine Domžale, nato pa so soglasno sprejeli občinska proračuna za leti 2013 in 2014 ter dopolnjen Odlok o  o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«. Na koncu so še sprejeli program dela Občinskega sveta za prvo polletje 2013 in zaključili zadnjo sejo v letošnjem letu.

Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 – druga obravnava

Proračun za leto 2013 predvideva 30.537.838 EUR proračunske porabe, načrtovani prihodki pa so v višini 27.414.600 EUR. Načrtovan primanjkljaj v višini 3.123.238 EUR, načrtujejo pokrlti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2013 (ostanek proračuna za leto 2012).

Proračun za leto 2013 so svetnice in svetniki podprli soglasno.

Za leto 2014 pa se predvideva 27.240.980 EUR proračunske porabe, načrtovani prihodki pa so v višini 26.565.891 EUR. Načrtovani primanjkljaj v višini 675.089 EUR načrtujejo pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2014 (ostanek proračuna za leto 2013). Proračuna za leto 2013 in 2014 sta uravnotežena.

  

Tudi proračun za leto 2014 je bil sprejet soglasno.

Pri pripravi proračuna Občine Domžale za leto 2013 in 2014 so upoštevali, da se je javnofinančna situacija v zadnjih letih izrazito poslabšala. Že v letu 2012 je bilo zaznati trend upadanja ključnih prihodkov, ki ga je uspel ublažiti trend priseljevanja v občino v zadnjih dveh letih.
 

Nominalno so prihodki v letu 2013 in 2014 sicer na višjem nivoju kot v 2012, vendar je to posledica načrtovanih izrednih prihodkov iz naslova nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Dodatno povečanje izdatkov na odhodkovni strani proračuna s 1.1.2013 predstavljajo odplačila kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditojemalcem. V skupnem znesku na letni ravni predstavlja odplačilo domačega dolga 865.000 EUR. Dodatne obremenitve na odhodkovni strani proračuna povzroča tudi povečanje trajnega deleža transferov za otroško varstvo. Glede na vse težji finančni položaj posameznikov v občini, so si prizadevali ohraniti in celo nekoliko okrepiti področje sociale.

Amandmaji k proračunoma za leta 2013 in 2014

Pred glasovanjem o proračunih, so svetniki najprej glasovali o prvem amandmaju, ki ga je pred začetkom seje vložil župan in sicer, da se oba odloka o proračunu dopolnita z alinejo, da se Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo. Amandma so ga svetniki sprejeli soglasno.

Z drugim amandmajem, ki ga je vložila skupina svetnikov, so povečali postavko “Dejavnost nadzornega odbora” in sicer za 5.300 EUR in obenem za enak znesek zmanjšali postavko “Zimska služba.” Amandma je podprlo 16 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 6.

Drugi amandma, ki ga je podal Odbor za družbene dejavnosti, pa je zmanjšal sredstva na postavki “Zimska služba” za 35.000 EUR. Omenjena sredstva so razporedili na postavke: “Preventivni socialni programi za mlade in samostojne skupine” (postavka se je povečala za 2.100 EUR), “Občinska denarna pomoč” (postavka se je povečala za 31.900 EUR), Projekt varna hiša (postavka se poveča za 1.000 EUR). Amandma je bil sprejet soglasno.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«

Dopolnjen odlok sedaj vsebuje vnaprej določena merila, s katerimi bodo v postopkih izbire koncesionarja na področju javne razsvetljave in vodenju postopka, zagotovili izbiro objektivno najugodnejšega ponudnika.

Največ razprave je bilo na temo sprejetja proračunov za leta 2013 in 2014.

Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2013

Za prvo polletje 2013, imajo svetnice in svetniki planiranih pet sej Občinskega sveta, na katerem bodo obravnavali: Zaključni račun proračuna Občine Domžale, Spremembe in dopolnitve Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, Občinski podrobni prostorski nacrt Jarčeva ulica, Občinski podrobni prostorski načrt za območje Nova Rova, Občinski podrobni prostorski načrt za območje Oljarne, Sprememba Odloka Vrtca Domžale, Občinski podrobni prostorski načrt – strateški in izvedbeni del ter še nekaj aktov.

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi