V Domžalah in Dobu potekajo večja investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji

Občina Domžale in Javno komunalno podjetje Prodnik tudi v letošnjem letu pospešeno skrbita za obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V teh dneh večja investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji potekajo na Ljubljanski cesti v Domžalah (od uvoza na ulico Ivana Pengova do uvoza na Rojsko cesto) ter na Prešernovi, Kersnikovi in Kajuhovi ulici v Dobu. V letošnjem letu je na območju občine Domžale predvidena obnova 5.000 metrov vodovoda.

Kljub temu, da se nam dostopnost čiste pitne vode, ki priteka v naše pipe ter urejeno odvajanje odpadne vode, ki nam omogočata kakovostno, urejeno in čisto bivalno okolje, zdita samoumevna, pa se je treba zavedati, da je za nemoteno delovanje obeh sistemov potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov. V občini Domžale v obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v zadnjih letih investirajo več kot 2 milijona evrov na leto, saj se zavedajo, da bo le s sistematičnim investiranjem v obnove obeh sistemov tudi v prihodnje iz naših pip tekla čista pitna voda.

Večja investicijsko vzdrževalna dela trenutno potekajo na Ljubljanski cesti v Domžalah ter na Prešernovi, Kersnikovi in Kajuhovi ulici Dobu

Na Javnem komunalnem podjetju Prodnik so nam povedali, da bo v sklopu obnovitvenih del, ki potekajo na Ljubljanski cesti v Domžalah, zamenjanih 498 m litoželeznega vodovoda iz leta 1970, ki napaja severni in deloma osrednji del Domžal in je pomemben za vodooskrbo celotnega naselja. Obnovilo se bo tudi 27 vodovodnih hišnih priključkov, ki so neposredno vezani na ta vodovod.

“Gre za zelo dotrajan odsek vodovoda, ki ima pomembno vlogo zagotavljanja ustreznih tlačnih razmer ne samo za direktno vezane uporabnike, pač pa za celovito vodooskrbo centralnega dela Domžal, kjer vsak večji prelom ali okvara lahko pomeni večjo motnjo pri širšem krogu naših uporabnikov. Sočasno se zaradi dotrajanosti cevovodov po celotni dolžini menja tudi kanalizacija,” pravijo na Prodniku.

Večja investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji v letošnjem poletju potekajo tudi v Dobu, kjer je zaradi starih cevovodov za zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe to prav tako nujno potrebno. Dela se trenutno izvajajo na Prešernovi, Kersnikovi in Kajuhovi ulici.

Na terenu smo si ogledali kako potekajo dela

Naša ekipa je obiskala gradbišče na Ljubljanski cesti v Domžalah in Prešernovi cesti v Dobu, kjer smo si pobližje ogledali potek del, kar si lahko ogledate tudi v naši fotogaleriji. Na obeh lokacijah smo si ogledali tudi izvedbo prevezav med novimi cevovodi oziroma obnovljenimi cevovodi in obstoječim vodovodnim sistemom. Na Prodniku so nam v zvezi s tem povedali, da oskrba s pitno vodo tudi v času del večinoma poteka nemoteno: “V naprej predvidene prekinitve dobave vode so povezane predvsem z izvedbo prevezav med novimi oziroma obnovljenimi cevovodi in obstoječim vodovodnim sistemom, o čemer pa so uporabniki predhodno obveščeni.”

Da bomo tudi v prihodnje imeli varno in zanesljivo vodooskrbo, je potrebno intenzivno in sistematično vlagati v obnove

Na območju občine Domžale je 210 km vodovodnih cevovodov in 8470 odjemnih mest. Življenjska doba cevovodov znaša od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je potrebno dele vodovodnega oz. kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je potrebno dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več možna normalna dobava pitne vode oz. odvod odpadne vode. Občine imajo sredstva za obnove zagotovljena z omrežninami, ki so bile uvedene leta 2013. Občina Domžale od takrat intenzivno in sistematično vlaga v obnove, saj želi tudi v prihodnje zagotavljati varno in zanesljivo vodooskrbo.

Na Prodniku so nam še povedali, da je bilo v letu 2019 obnovljenih 6.800 m vodovoda iz sredstev omrežnin, v letu 2020 je bilo do konca junija obnovljenih 1.200 m vodovoda, do konca leta pa je za obnovo skupno predvidenih 5.000 m vodovoda.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar

Tagi