Znani so prejemniki priznanj Občine Domžale v letu 2017

Domžalske svetnice in svetniki so se danes zbrali na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali osem točk dnevnega reda. Ker se bliža mesec april, ko bo Občina Domžale praznovala, so na seji obravnavali in sprejeli tudi sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2017, ki jih bodo prejemnikom podelili na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku 18. aprila 2017.

V uvodu seje je župan Toni Dragar v imenu svetnic in svetnikov, občinske uprave in v svojem imenu čestital občinski svetnici in nekdanji podžupanji Andreji Pogačnik Jarc ob njenem prihajajočem osebnem jubileju – 70-letnici.

Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2017
Odlok o priznanjih Občine Domžale določa priznanja občine, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnejšemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale. Odlok določa naslednje vrste priznanj: naziv častni občan, zlato, srebrni in bronaste plakete Občine Domžale in nagrade Občine Domžale. Prejemnik zlate plakete Občine Domžale za leto 2017 je Pavel Pevec in sicer za njegovo dolgoletno prizadevno delo na področju kulture.

Na podlagi Razpisa za podelitev priznanj Občine Domžale, ki je bil objavljen v decembrski številki občinskega javnega glasila Slamnik, je prispelo 27 predlogov za priznanja Občine Domžale. Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditvi je pregledal prispele predloge na svoji 8. Seji, dne 15. Februarja 2017 ter na podlagi prispelih predlogov in obrazložitev pripravil predlog letošnjih dobitnikov priznanj. Pred tem je odbor pridobil tudi soglasja h kandidaturi od vseh predlaganih prejemnikov. Občinski svet je na seji soglasno potrdil predlog odbora.

 • Zlata plaketa: Pavel Pevec – za dolgoletno prizadevno delo na področju kulture
 • Srebrna plaketa: Branka Bečaj – za predano igranje v Simfoničnem orkestru Domžale – Kamnik
 • Srebrna plaketa: Bogdan Šmon – za predano igranje v Simfoničnem orkestru Domžale – Kamnik in Godbi Domžale
 • Bronasta plaketa: Društvo upokojencev Domžale – ob 70-letnici za uspešno delo na področju skrbi za starejše
 • Bronasta plaketa: Lovska družina Domžale – ob 70-letnici za prizadevno skrb za divjad in okolje
 • Bronasta plaketa: Slovensko društvo Slovenija Ruti – ob 40-letnici in 35-letnici sodelovanja društva z Občino Domžale
 • Bronasta plaketa: Nevenka Unk-Hribovšek – za ustvarjalnost in prispevek k delu Folklornega društva Groblje
 • Nagrada Občine Domžale: Klemen Bojanc – za športne uspehe v triatlonu
 • Nagrada Občine Domžale: Družina Kozjek – za vsestransko glasbeno ustvarjalnost
 • Nagrada Občine Domžale: Miha Ulčar (Domžalec.si)– za prizadevno delo na področju informiranja in promocije
 • Nagrada Občine Domžale: Župnijska Karitas Ihan – za opravljeno humanitarno delo 

Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale
Pri sprejemu proračuna Občine Domžale za leta 2017 in 2018, ko so svetniki zagotovili tudi finančna sredstva za sofinanciranje čebelarske dejavnosti v občini Domžale, so na tokratni seji po krajšem postopku obravnavali in sprejeli še Pravilnik o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale, ki predstavlja temelj za izvedbo javnega razpisa in razdelitev zagotovljenih sredstev. Pravilnik določa upravičence do proračunskih sredstev in postopek na podlagi katerega se ta sredstva dodeljujejo. Finančna sredstva se bodo dodelila predvsem za programe čebelarskih društev, ki bodo organizirali prireditve na vseh ravneh, izobraževali svoje člane in občane, vodili čebelarske krožke na osnovnih šolah, pripravljali in izvajali razstave s čebelarsko vsebino ter oblikovali čebelarsko učno pot.

Obravnava in sprejem Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale
Zaradi novega Zakona o voznikih (Ur. list RS , st. 85/16) se je pojavila potreba po sprejetju novega Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je do sedaj deloval kot posvetovalno telo župana. S sprejetjem novega zakona pa je svet postal strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti. Dosedanji člani sveta svoje dele v svetu opravljajo do izteka mandata (do 18. 12. 2018).

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale
Zaradi širitve podružnične šole v Ihanu, bo z novim šolskim letom omogočeno izvajanje izobraževalnega programa za učence od 1. do 9. razreda, zato so bile v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale potrebne nekatere spremembe in sicer v členu, ki se nanaša na odnose z banko in Agencijo RS za plačilni promet, v členu, ki se nanaša na šolski okoliš in sicer je potrebno ločiti naselja oziroma ulice, iz katerih se bodo otroci vpisovali v matično šolo od naselij oziroma ulic, iz katerih se bodo učenci vpisovali v podružnično šolo. Dopolniti pa je bilo potrebno tudi 28. člen tega odloka zaradi prenosa novozgrajenih objektov v upravljanje osnovni šoli.

Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale
Svetniki so s sklepom dopolnili Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale, v katerem so športni in rekreativni objekti opredeljeni kot športne površine v splošni rabi, ki so v lasti občine in so javno dostopna. Dopolnitev oziroma status javnega dobra se nanaša na nepremičnino ob rekreacijski osi v Domžalah, kjer se po novem nahajajo orodja za gimnastiko na prostem, ki bodo dana v uporabljanje Zavodu za šport in rekreacijo Domžale.

Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra
Svetniki so s sklepi sprejeli tudi ukinitve statusa javnega dobra za nekatere parcele, ki bodo v nadaljevanju predmet prodaje in predmet denacionalizacije.

Na seji so svetniki sprejeli tudi obvezno razlago 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale- UPB 2 v delu, ki se nanaša na posebne določbe za ureditveno območje V7/6 Helios, Morfoško celoto Pi4. Razlaga se nanaša oblikovanje gradenj, adaptacijah, dozidavah, nadzidavah, kjer je med drugim potrebno doseči skladnost z okolico glede lege, velikosti, volumna, zunanjega izgleda, arhitekturnih elementov, oblikovanje zunanje ureditve in lege komunalne infrastrukture. Omenjena razlaga se nanaša na ureditveno območje V7/6 Helios, morfološka celota Pi4.

Vprašanja, pobude in predlogi
Pod to točko so z vprašanji in pobudami sodelovali Matej Oražem (Lista Reza), Tomaž Deželak (SDS), Robert Pečnik (SMC), Peregrin Stegnar (NSi), Damjana Korošec (Lista LTD) in Metod Marčun (Lista za Domžale).

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov