Pregled tekočih in načrtovanih investicij v občini Domžale

Včeraj smo na našem portalu pisali o rebalansu proračuna za leto 2014, ki so ga na zadnji seji Občinskega sveta Občine Domžale sprejeli svetniki, s katerim so med drugim zagotovili tudi dodatna finančna sredstva za nadaljnji obstoj poklicne gasilske enote CPV Domžale. Danes pa si poglejmo katere so tekoče in predvidene investicije v občini Domžale.

Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik
Župani Občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerkelj na Gorenjskem so se določili, da se začne investicija v nadgradnjo CČN, ne glede na to, da odločbe in pogodbe o kohezijskih sredstvih Občine še niso prejele. Gradnja naj bi se začela v drugi polovici 2014 in se končala predvidoma v prvi polovici 2017. Vrednost investicije je 15.441.525 EUR brez DDV.

Vrtec Krtina in fasada na Podružnični šoli Krtina – trenutno poteka gradnja prizidka k POŠ Krtina in vrtca v Krtini. Gradbena dela so se začela v septembru 2013, končana pa bodo predvidoma v juniju 2014, nato sledi montaža opreme in pridobitev uporabnega dovoljenja v avgustu 2014. S prvim septembrom 2014 bo investicija predana v uporabo. Dela izvaja podjetje Razvojni zavod d.d. Trzin in potekajo po predvidenem planu. Vrednost del znaša 2.793.761,30 EUR.

Prešernova cesta v Radomljah – trenutno je v fazi postopek javnega naročila. V primeru uspešno zaključenega postopka javnega naročila (brez pritožb), bodo z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo in pričeli z deli v drugi polovici junija. Cesta bo izvedena do meje z občino Kamnik, saj niso uspeli zagotoviti svojega deleža. Gradnja bo zaključena predvidoma v mesecu avgustu. Poleg rekonstrukcije vozišča in komunalne infrastrukture s cestno razsvetljavo je predvidena tudi izvedba obojestranskega pločnika ter ureditev odvodnjavanja.

Izgradnja povezovalne ceste Vir (Hofer) – na podlagi sklenjene pogodbe o komunalnem opremljanju v območju urejanja OLN za severni del območja V10/2 Žito – jedro in vzhodni del območja V10/3 je to cesto dolžno zgraditi in plačati podjetje Hofer, Občina je zadolžena za nadzor nad cesto. Gradnja bo končana predvidoma do 30. junija 2014.

Rekonstrukcija Bukovčeve ceste na Viru – rekonstrukcija je razdeljena na tri etape. Sočasno bo izvedena obnova salonitnega vodovoda. Prva etapa poteka od križišča s Šaranovičevo cesto do Ipavčeve ceste. V odvisnosti od pridobljenih zemljišč naj bi se rekonstrukcija izvedla v poletnih mesecih.

Garažna hiša center Domžale P+R – Za gradnjo garažne hiše je Občina Domžale pridobila 1,5 mio EUR evropskih sredstev. Trenutno čakajo izpraznitev prostorov. V roku enega do dveh tednov pričnejo z rušenjem objektov. Istočasno pripravljajo razpis za gradnjo garažne hiše, ki bo izvedena v primeru če bodo pridobili pogodbo o dodelitvi sredstev (odločbo že imajo), v nasprotnem primeru bo izvedeno samo nivojsko parkirišče. Ob parkirišču bo urejeno igrišče in park.

Obnova vodovodov
Iz sredstev najemnine za upravljanje s komunalno infrastrukturo (Prodnik) bodo v letošnjem letu obnovili več cevovodov med drugim:

 • Obnova vodovoda v Zgornji Krtini
 • Obnova primarnega vodovoda Domžale – Želodnik
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Mlinski cesti v Jaršah
 • Obnova vodovoda v Biščah
 • Obnova vodovoda ob Kamniški cesti v Srednjih Jaršah
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Vodovodni cesti
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Slomškovi ulici
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Obrtniški ulici
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi cesti v Domžalah
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Novi ulici
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Masarykovi ulici
 • Obnova vodovoda Vrtnarska-Hujska (Hudo pod hribom)
 • Obnova vodovoda Hujski cesti
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Igriški cesti (za Induplati)
 • Obnova vodovoda Gorjuša – 2. faza
 • Obnova vodovoda Selo pri Ihanu
 • Obnova vodovoda in kanalizacije Tabor
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Kajuhovi cesti v Domžalah
 • Rekonstrukcija primarnih povezav in aktiviranje vrtin na Mengeškem polju
 • Gradnja vodovoda Selo pri Ihanu – Zajelše

V okviru investicij gradenj kanalizacij pa se načrtuje

 • Gradnjo kanalizacije v Biščah – trenutno pridobivajo služnostne pogodbe. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, razpis in izbor izvajalca. Gradnja v jesenskih mesecih.
 • Gradnja kanalizacije v Nožicah

V naselju Rova načrtujejo gradnjo poslovilnega objekta. Trenutno čakajo gradbeno dovoljenje. Gradnjo načrtujejo v jesenskih mesecih.

Rekonstrukcija kotlovnice na vrtcu Kekec Radomlje – Načrtujejo zamenjavo strojne opreme, preureditev za prehod iz ELKO na zemeljski plin ter gradbeno sanacijo kotlovnice.

Rekonstrukcija kotlovnice na vrtcu Cicido na Količevem – Načrtujejo zamenjavo strojne opreme, preureditev za prehod iz ELKO na zemeljski plin ter gradbena sanacija kotlovnice.

Vrtec Dob – Občina Domžale bo zaradi pomanjkanja kapacitet po otroškem varstvu na območju Doba, v novem domu krajanov v Dobu uredila prostore za predšolsko varstvo prvega in drugega starostnega obdobja.

Energetska sanacija OŠ Dob – Z načrtovanimi sredstvi nameravajo izvesti energetsko sanacijo stavbe osnovne šole, telovadnice in menjavo starega stavbnega pohištva z rekonstrukcijo kotlovnice.

Otroški igrišči za Kamniško Bistrico – v okviru EU projekta bodo nadgradili otroško igrišče v športnem parku Domžale in na Viru ter jih obogatili z novo vsebino. V Domžalah bodo dodali povezavo s skate parkom, trim stezo in podobno. Na Viru pa predvidevajo urediti asfaltirano ploščad za košarko in mali nogomet, nova razmestitev in posodobitev igral ter naprav za zunanjo vadbo.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov