Novi javni pozivi Eko sklada za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud

Eko sklad bo objavil nove javne pozive za podporo občinam pri gradnji skoraj nič-energijskih stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov, nove spodbude pa bodo na voljo še za energetske prenove stavb v upravljanju Ministrstva za obrambo

V petek, 7. 10. 2016, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov.

Eko sklad bo v petek, 7. 10. 2016, objavil javni poziv 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Javni poziv podobno kot predhodni, zaradi porabe sredstev že zaključeni, javni poziv 35SUB-AVPO15 s sredstvi iz Sklada za podnebne spremembe spodbuja nakup novih avtobusov kategorije M2 ali M3. Ti bodo nadomestili obstoječe avtobuse, namenjene linijskemu mestnemu prometu, emisijskega razreda EURO III ali nižje. Cilj nakupa novih vozil je zamenjati zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10, posredni cilj pa je s sodobnimi avtobusi povečati število prepeljanih potnikov ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev.

Spodbude so višje za vozila z okolju prijaznejšim pogonom. Tako višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 150.000,00 EUR za posamezno dizelsko in bencinsko vozilo oziroma ne več kot 200.000,00 EUR za posamezno vozilo na plinski, električni ali hibridni pogon.

V petek bo objavljen tudi javni poziv 58ONS16, namenjen kreditiranju gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena (vrtcev, šol, telovadnic, knjižnic, muzejev itd.), ki jih v celoti izvajajo in financirajo občine. Energijska učinkovitost stavb, izračunana po metodi za pasivne stavbe ≫PHPP≪, mora v segmentu računske rabe energije za ogrevanje znašati Qh ≤ 6 kWh/m3a. S tem javni poziv vključuje enake toplotno-tehnične zahteve kot javni poziv 40SUBLS16, ki za gradnjo tovrstnih stavb občinam že nudi nepovratne finančne spodbude. Nov javni poziv tako dopolnjuje možnost financiranja gradnje tovrstnih stavb tistim lokalnim skupnostim, ki za izvedbo naložbe nimajo dovolj lastnih sredstev. Rok za zaključek naložbe znaša tri leta.

Novost tokratnega poziva je še bolj ugodna obrestna mera, ki je trimesečni EURIBOR + 0,0 %. Ta je, glede na lanski javni poziv, ki je bil namenjen občinam, nižja za kar 1,8 odstotne točke, glede na letošnji aktualni javni poziv 57LS16 za kreditiranje ostalih okoljskih naložb, ki jih financirajo občine, pa je obrestna mera nižja za 1 odstotno točko. Kredit za gradnjo omenjenih stavb lahko znaša do 85 % upravičenih stroškov naložbe, vendar največ 3 milijone EUR.

V okviru novega javnega poziva 43SUB-MORS16 bodo na voljo nepovratne finančne spodbude za naložbe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v energetsko prenovo stavb javnega sektorja, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni dejavnosti. Namen dodeljenih sredstev, zbranih na podlagi Energetskega zakona (EZ-1), bo prispevati k zmanjšanju rabe energije, ki je potrebna za obratovanje tovrstnih stavb. Podprte bodo naložbe v prenove, po katerih izračunana potrebna toplota za ogrevanje stavb ne bo presegala 25 kWh/m2a. Poleg tega bodo morali v stavbah zagotoviti, da se najmanj 50 % letne dovedene energije pokrije iz obnovljivih virov energije, razen dopustnih izjem, skladnih s predpisi, ki urejajo to področje. Nepovratne finančne spodbude je možno pridobiti za do 40 % upravičenih stroškov naložbe.

Javni pozivi in dokumentacija za prijavo bodo po objavi v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Vsi javni poziv bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS.

Kontakt:
Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Več informacij v zvezi z razpisom dobite osbno v ESP Domžale (energetska svetovalna pisarna), na Ljubljanski 36 (radio HIT, Rdeči križ), vsako sredo od 18.00 do 20.30 ure ali na tel. številki 01/7220 430.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Komentarji uporabnikov
Tagi