Iščeš delo? V Centru za mlade Domžale iščejo novega sodelavca – specialista za mladinsko delo (M/Ž)

Strokovni sodelavec – specialist za mladinsko delo (m/ž)

V Centru za mlade Domžale iščemo novo/-ega sodelav-ko/-ca – specialista za mladinsko delo (M/Ž). Kaj vse je potrebno za prijavo si preberite v spodnjem besedilu. Prijaviti se je možno do 14. 9. 2017.

Delovne naloge:

 • skrb za izvajanje mednarodnega programa zavoda (iskanje partnerjev in razpisov, pisanje projektov, udeležba na izobraževanjih/izmenjavah, promocija programa)
 • organiziranje, zagotavljanje in izvedba celostne promocije zavoda in promocije posameznih aktivnosti zavoda
 • oblikovanje promocijskih gradiv za aktivnosti in zavod
 • skrb za lokalni portala za mlade (iskanje informacij, pisanje besedila, osveževanje informacij)
 • izvajanje informiranja s področij, ki so aktualni za mlade
 • skrb za izvajanje prostovoljskega programa zavoda (pridobivanje novih prostovoljcev, koordinacija dela prostovoljcev, poročila prostovoljcev, mednarodni prostovoljci)
 • skrb za dnevni center Plac za Mlade(urejenost, nadzor, opremljenosti, program)
 • organiziranje in izvajanje dejavnosti: animacija, koordinacija, organizacija in izvedba aktivnosti, izvajanje nadzora in skrb za urejenost prostorov
 • oblikovanje in urejanje tabel
 • izvajanje različnih tematskih delavnic na različnih lokacijah
 • nudenje učne pomoči
 • izstavljanje računov
 • vodenje prireditev, srečanj, sestankov
 • administracija in skrb za arhiviranje vsebin s svojega delovnega področja
 • delo na lastnih projektih in partnerskih projektih
 • navezovanje stikov z mladostniki in akterji v lokalnem okolju
 • sodelovanje pri letnem popisu inventarja osnovnih sredstev in drobnega inventarja
 • pridobivanje sponzorjev za posamezne projekte
 • opravljanje drugih del po nalogu direktorja 
 • Delovne izkušnje: vsaj eno leto
 • Obseg dela: 40 ur tedensko, delovni čas je neenakomerno razporejen 

Prijava naj vsebuje:

 • Trajanje: s kandidatom bomo sklenili pogodbo za čas 1 leta.
 • Zahtevana znanja: – znanje slovenskega jezika – aktivno znanje angleščine (vsaj stopnja B2) – obvladovanje dela z računalnikom in drugo informacijsko tehnologijo – poznavanje mladinskega sektorja – izkušnje pri opravljanju dela z mladimi – izkušnje z projektnim delom – sposobnost organiziranja in vodenja
 • Zahtevana strokovna izobrazba: VII/II; najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi, visokošolska univerzitetna izobrazba, magistrska stopnja (druga bolonjska stopnja), družboslovna smer
 • spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog,
 • življenjepis v obliki Europass (http://www.europass.si/)
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • ustrezne izjave oz. obrazložitve v zvezi z izpolnjevanjem posebnih zahtev delovnega mesta,
 • podroben opis dosedanjih delovnih izkušenj (na največ 1 A4 strani)

Zaželeno je, da kandidati predložijo motivacijsko pismo in opis priložnosti ter izzivov na tem delovnem mestu (na največ 1 A4 strani).

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom ”RAZPIS – STROKOVNI SODELAVEC” pošljejo priporočeno na naslov Center za mlade Domžale, Ljubljanska c. 58, 1230 Domžale. Rok za prijavo je 10 dni.

Datum objave: 4. 9. 2017

Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljnji postopek. Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, obveščeni o neizbiri.

Informacije o postopku dobite na telefonu 01 722 66 00, 040 255 568.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Avtor: Center za mlade Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi