Z investicijami za gospodarski in družbeni razvoj občine

Predstavljamo Oddelek za investicije Občine Domžale

Oktobra 2008 je bil na Občini Domžale ustanovljen Oddelek za investicije z namenom, da se pod eno streho združi izvajanje vseh občinskih investicij, s katerimi se je v preteklosti ukvarjalo več oddelkov. Oddelek za investicije se tako ukvarja z investicijami s področja nizkih gradenj (ceste, kanalizacija, vodovod, JR …), visokih gradenj (vrtci, šole, zdravstveni dom, Kulturni dom FB, domovi krajanov …), s področja športa, protipoplavni ukrepi itd.

Samostojno vodenje vseh postopkov in spremljanje dinamike izvajanja investicij

V okviru razvojne strategije občine, ki je v občinskem proračunu prikazana v načrtu razvojnih programov, delovanje oziroma delovno področje Oddelka za investicije obsega predvsem pripravo projektne in investicijske dokumentacije, pridobitev dovoljenj za gradnjo, izvedbo postopkov za pridobitev izvajalcev in gradbenega nadzora, spremljanje gradnje objektov ter prevzem in izročitev objektov v uporabo. Trenutno je za vodenje projektov nizke in visoke gradnje na oddelku odgovornih šest oseb, vključno z vodjo oddelka mag. Sonjo Spruk, univ. dipl. ing. metal., ki s pomočjo poslovne sekretarke samostojno vodijo vse postopke in spremljajo dinamiko izvajanja investicij.

Delo je zahtevno, dobra organizacija in pravilno vodenje peljeta k uspehom

Po besedah župana Tonija Dragarja je čas pokazal, da je bila ta poteza spretna, odločitev pa premišljena, saj so s prerazporeditvijo dela pridobili večji pregled nad projekti, lažji so organizacija, izvedba in nadzor nad projekti. »Po veliko letih smatram, da je bila pametna odločitev, da smo ustanovili samostojni oddelek, v katerem smo združili izvajanje občinskih investicij,« je povedal župan. O samem delu vodje in zaposlenih na tem oddelku pa je povedal, da je kolegica mag. Sonja Spruk s svojim delovanjem že do prevzema vodenja oddelka pokazala, da je vestna, zanesljiva, marljiva in zaupanja vredna: »Delo opravlja praktično brez napak ob sodelovanju z oddelkom in uradom župana. Ko je prejšnji vodja odšel novim izzivom naproti, ni bilo vprašanje, kdo bo prevzel vodenja oddelka. Delo je zahtevno in samo dobra organizacija in pravilno vodenje pelje k uspehom.«

Župan Toni Dragar je dejal, da je bila pametna odločitev, da so pred leti ustanovili samostojni oddelek, v katerem so združili izvajanje občinskih investicij. (Foto: Arhiv Občine Domžale)

Podlaga za občinske investicije je proračunu občine, ki je hkrati tudi načrt dela

Po sprejemu proračuna se projekti/NRP-ji razdelijo med zaposlene in takoj se začne z vsemi potrebnimi aktivnostmi, od priprave projektne dokumentacije, pridobivanjem gradbenih dovoljenj, kadar je to potrebno, urejanjem zemljišč itd. Posamezne investicije se planirajo glede na sprejete prostorske načrte, glede na aktualne oziroma bodoče potrebe v občini in seveda glede na stanje dotrajanosti posameznih objektov in se kot take tudi uvrstijo v občin ski proračun. »Vse investicije morajo biti skrbno načrtovane. Za investicije, ki so uvrščene v proračun občine, je predhodno potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo. V bistvu je z aktivnostmi, vezanimi na posamezno investicijo, treba začeti že leto ali dve prej, odvisno od zahtevnosti investicije. Zelo dobrodošlo je, če je projektna dokumentacija ob sprejemu proračuna izdelana vsaj do faze idejne zasnove ali idejnega projekta in če je zemljiško knjižno stanje urejeno, kar pomeni, da občina razpolaga z zemljišči, na katera z investicijo posega. Žal v realnosti ni vedno tako. Zato se tudi zgodi, da se kakšna investicija lahko zavleče oziroma odloži, zaradi npr. nestrinjanja lastnikov pri odkupih zemljišč, zavlačevanja pri overitvi podpisov, nepravočasno izdanih mnenjih ipd. Včasih nam jo zagode tudi vreme ali pa se aktivnosti zavlečejo za toliko časa, da izvedba investicije v tekočem letu ni več mogoča. Saj vemo, da nekaterih investicij ni mogoče izvesti pozimi, ko so zunaj prenizke temperature in tudi ne po zraku, kot bi to ljudje včasih najraje videli,« nam je o načrtovanju in pripravah za izvedbo investicij povedala mag. Sonja Spruk, vodja Oddelka za investicije.

Vse občinske investicije imajo podlago v proračunu občine, ki ga potrdi občinski svet. (Foto: Arhiv Občine Domžale)

V sam proces posamezne investicije so poleg vodje in zaposlenih na Oddelku za investicije vpeti župan, občinska uprava ter vodje oddelkov, ki so zadolženi za posamezno investicijo. Po besedah župana Tonija Dragarja je začetek investicij nabor vseh deležnikov in predvsem usklajevanje želja s finančnimi zmožnostmi. Koordinacija poteka pri sprejemu proračuna, pa potem ob vodenju in izboru na razpisni komisiji, sledenju investiciji na terenu in nenazadnje sestanki z vodjo oddelka, zadolženimi za posamezno investicijo in poročanju na kolegiju uprave, kjer ima oddelek za investicije stalno točko in vsak torek poroča.

Zahtevnost posameznih investicij je različna, s tem pa tudi poti do realizacij

V zvezi s tem nam je mag. Sonja Spruk povedala, da se vsi projekti vodijo po obstoječi zakonodaji in so vsak po svoje podobno zahtevni. Za vse postopke, katerih vrednost investicije znaša več kot 40.000 evrov za storitev oziroma 80.000 evrov za gradnjo, je treba izvesti postopek javnega naročila za izbor izvajalca, v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar pomeni objavo razpisa na portalu javnih naročil in na portalu e-naročanje. Nekatere investicije s področja prometa, prometne infrastrukture in komunikacije se izvajajo kot investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah, kjer se ne potrebuje gradbeno dovoljenje. Pri drugih investicijah je potrebno pred začetkom gradnje urediti še upravne postopke, ki pripeljejo do pravnomočnega gradbena dovoljenja: »Naj omenim, da vodimo in koordiniramo postopke investicij s področij gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture, varovanja okolja in naravne dediščine, programa komunalnih dejavnosti, športa in prostočasnih aktivnosti ter izobraževanja (gradnja in adaptacije šol, vrtcev, krajevnih domov …).«

Gradnja krožišča v Domžalah. Investitor je Ministrstvo za infrastrukturo – DRSI. (Foto: Arhiv Občine Domžale)

Z lastniki nepremičnin poskušajo vedno najti ustrezno in mirno rešitev

Za realizacijo nekaterih investicij, kot so obnova in širitev cest, izgradnja pločnikov, kolesarskih stez, obnova vodovoda, kanalizacije … se zaposleni v tem oddelku zaradi odkupa zemljišč, služnostnih pravic in podobnih stvari na terenu srečujejo z lastniki zemljišč. Takšna opravila pogosto zahtevajo določen čas in usklajevanja, zaradi česar se lahko neka investicija zavleče. Mag. Sonja Spruk nam je v zvezi s tem povedala, da lahko pohvali tako svoje sodelavce na oddelku za investicije kot tudi občane, ki razumejo, da želijo s posegi skozi njihova zemljišča urediti naše skupno bivalno okolje: »Na koncu je narejen nov vodovodni in kanalizacijski priključek, obnovljena cesta, pločnik, varna povezava med krajevnimi skupnostmi, urejeno igrišče, pešpot, ipd. Se pa zgodi, da naletimo pri svojem delu tudi na nestrinjanje in nasprotovanja. Vedno poizkusimo najti ustrezno in mirno rešitev. Včasih se pa tudi ne da in se potem izpeljejo drugi projekti, ki so bili na ʻčakalnem seznamuʼ.«

Poleg obnove vozišča in izgradnje pločnika na drugem robu ceste, je na lokalni cesti na Količevem predvidena še obnova vodovoda (na spodnjem delu trase), ureditev mešanega, meteornega in fekalnega kanala, ureditev javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov. (Foto: Občina Domžale)

Postopki za izvedbo posameznega projekta se začnejo že leto ali več pred fizično realizacijo

Zahtevnejši postopek določene investicije zahteva pripravo projektne in investicijske dokumentacije s pridobitvijo dovoljenja za gradnjo. Ker je v takih primerih investicija običajno obsežnejša, po besedah mag. Sonje Spruk izvedbo postopkov začnejo že leto ali več pred fizično realizacijo: »Po pridobitvi gradbenega dovoljenja sledi javni razpis na portalu javnih naročil za izbiro izvajalcev in gradbenega nadzora, včasih pa projekt zahteva tudi izvedbo natečaja za pridobitev arhitekturno in urbanistično najustreznejše rešitve, naročanje uradnih objav in razpisov za pridobitev državnih in evropskih sredstev s področja investicij. Vsi postopki so transparentni in sledijo gospodarni porabi proračunskih sredstev za uresničevanje ciljev na investicijskem področju.«

Na Občini Domžale vsako leto nekaj investicij izvedejo tudi na vrtčevskih in osnovnošolskih objektih. Na fotografiji je prizidek k OŠ Domžale. (Foto: Arhiv Občine Domžale)

Fizična prisotnost in koordinacija na terenu

Obseg investicij po posameznih področjih delovanja zahteva seveda tudi fizično prisotnost in koordinacijo na terenu. Tehnične zadeve opravljajo usposobljeni strokovnjaki (nadzorniki, varnostni inženirji, projektanti), na Oddelku za investicije pa skrbijo za logistično podporo in usklajenost terminskih planov ter seveda nemoten potek dela na gradbiščih. Tu se zaradi ekonomske krize in ostalih nevšečnosti v povezavi s tem srečujejo z nemalo težavami, vendar s strpnostjo in pomočjo lokalnih okolij se rešijo tudi ti problemi.

Obseg investicij po posameznih področjih delovanja zahteva tudi fizično prisotnost in koordinacijo na terenu. (Foto: Karin Božič Zupančič)

V zadnjem obdobju se ukvarjajo z zahtevnim projektom Širitev ZD Domžale in gradnja podzemne garaže

Eden izmed zahtevnejših projektov, s katerim se v zadnjem obdobju ukvarjajo na Oddelku za investicije, je Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže. Gre za projekt, v katerega so poleg Občine Domžale vključene vse občine soustanoviteljice zavoda ZD Domžale, to so Občina Mengeš, Občina Lukovica, Občina Moravče in Občina Trzin. Mag. Sonja Spruk nam je povedala, da je projekt še vedno v fazi projektiranja, čeprav so se prve aktivnosti začele že leta 2017. V letu 2020 je bil izveden vabljeni natečaj za izbiro arhitekturno in urbanistično najustreznejše rešitve, sledili so postopki javnega naročila za izbor projektanta in nadzornika: »Pridobili smo pravnomočno gradbeno dovoljenje, v izdelavi je PZI projektna dokumentacija. V vmesnem času so se pojavile težave z veliko količino podtalne vode, posledično je bilo treba prilagoditi projekt varovanja gradbene jame. Upamo, da nam bo do konca leta uspelo projektiranje zaključiti.«

Če uspejo letos zaključiti s projektiranjem, kar je po besedah mag. Sonje Spruk vsekakor njihov namen, bi v prvi polovici prihodnjega leta lahko objavili razpis za izbor izvajalca gradbenih del, kar bi jim vzelo približno štiri mesece časa, ob predpostavki, da se nihče od ponudnikov ne pritoži na izbor: »Seveda obstaja tudi možnost, da na razpis ne dobimo nobene ponudbe. Tudi to se v teh kaotičnih časih dogaja. Vendar, ker smo optimisti, upamo, da bomo jeseni 2023 začeli z gradbenimi deli in objekt zaključili do sredine leta 2026. Ker pa so jeseni lokalne volitve, obstaja možnost, da se terminski plan projekta tudi spremeni.«

Na južnem delu Zdravstvenega doma Domžale je načrtovana gradnja prizidka in podzemne garažne hiše. (Foto: Primož Krisper)

Lansko proračunsko leto zaključili z nekaj pomembnimi obnovami, rekonstrukcijami in adaptacijami

Po besedah Sonje Spruk je pri prometni infrastrukturi in komunikacijah občina realizirala obnovo cestne infrastrukture (Slamnikarska in Cankarjeva cesta v Domžalah, Opekarniška cesta Radomlje, cesta skozi Škrjančevo, Šolska ulica v Ihanu, del Virske ceste), v sodelovanju s solastnikom so uredili ploščad pred blagovnico Vele. Tudi na vodnem področju je bilo narejenih veliko projektov, med važnejšimi so brv čez mlinščico v Mali Loki, ureditev pešpoti ob Kamniški Bistrici od Bišč dolvodno. Pri gospodarski javni infrastrukturi so obnovili veliko vodovodov in kanalizacij v Dobu, na Homcu, v Jaršah in Domžalah, menjala se je oprema na vodovodnih objektih in kanalizaciji ter črpališčih. Obnavljali so se športni objekti in igrišča v Domžalah, Ihanu in Jaršah. Poleg tega pa se je vrsta obnov izvedla še na vrtcih in šolah, predvsem v smislu energetskih sanacij in obnove dotrajanih objektov.

Lani se je uredila tudi peš pot ob reki Kamniški Bistrici od Bišč dolvodno. (Foto: Karin Božič Zupančič)

Več različnih investicij tudi v letu 2022

V teku je gradnja nove enostranske dvosmerne regionalne kolesarske povezave občine Domžale v dolžini približno 2 km. Za zagotavljanje trajnostne mobilnosti so bila pridobljena v veliki večini nepovratna sredstva s podporo Evropske unije, skoraj 80 %. Na območju semaforiziranega križišča Ljubljanske, Kamniške in Masljeve ceste v Domžalah, s sodelovanjem države in občine, poteka gradnja enopasovnega krožišča z namenom umirjanja motornega prometa. Zaključujejo se dela na Domu krajanov v Študi, začenjajo se dela na komunalni infrastrukturi (vodovod, kanalizacija) na cestah v Škocjanu in na Količevem. Poleg tega nadaljujejo z ureditvijo zelene osi ob Kamniški Bistrici s pripadajočimi objekti ter seveda še nekaj drugih investicijskih projektov ob šolah, vrtcih in športnih igriščih.

V teku je gradnja nove enostranske dvosmerne regionalne kolesarske povezave občine Domžale v dolžini približno 2 km. (Foto: Arhiv Občine Domžale)

Vsi projekti so za občino pomembni

Po besedah mag. Sonje Spruk je cilj Oddelka izvajanje investicij v smislu zagotavljanja opremljenosti na področju cestne, komunalne in družbene infrastrukture. Uresničevanje letnega cilja se odraža skozi izvedene investicije na podlagi sprejetega proračuna in načrta razvojnih programov: »Z investicijami vzpostavljamo pogoje za gospodarski in družbeni razvoj občine, cilji investicijskega značaja pa v veliki meri vplivajo na ostala družbeno socialna področja.«

Avtor: Miha Ulčar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi