Obrazložitev stališča Občine Domžale glede obnove železniške postaje in umeščanja dodatnega tira

Sredstva za gradnjo železniškega podhoda v občini Domžale so bila v načrtu razvojnih programov državnega proračuna rezervirana že pred več leti in v ničemer niso povezana z gradnjo dodatnega tira na progi številka 21, predvidoma od Ljubljane do postaje Jarše-Mengeš, na progi številka 21.

Stališče Občine Domžale je ponovno povzel Toni Dragar, župan Občine Domžale: »Že pred leti smo se s pristojnim ministrstvom dogovarjali glede gradnje podhoda na železniški postaji Domžale, ki bi kolesarjem in pešcem ter gibalno oviranim osebam omogočil varno gibanje na območju postaje, prihod oziroma odhod s postaje, ter hkrati povezal zahodni del mesta, torej Kolodvorsko in Slamnikarsko ulico. To je torej en projekt, ki se bo kot je načrtovano v državnem proračunu izvajal v naslednjem letu. Nadgradnja železniške proge številka 21 pa je drug projekt, katerega realizacija je predvidena v letu 2030. Izvedbo prvega projekta država ne more pogojevati z izvedbo drugega projekta. Prav zato smo na Občini pripravili poseben dokument »SPORAZUM pri rekonstrukciji železniške postaje Domžale«, kjer je jasno zapisano, da sporazum o obnovi in rekonstrukciji železniške postaje Domžale ne pomeni sprejemanje načrtovanih rešitev v javno objavljeni pobudi za pripravo državnega prostorskega načrta DPN za nadgradnjo železniške proge številka 21. Čakamo še, da sporazum pregledajo in podpišejo predstavnik Direkcije RS za infrastrukturo.«

Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je povedala: »Občina Domžale pozdravlja oba projekta, tako obnovo železniške postaje kot nadgradnjo oziroma posodobitev železniške proge številka 21. Naj povem, da smo v letu 2021 predstavnikom države večkrat povedali, da poglobitev Ljubljanske ceste ni skladna s prostorskimi načrti in urbanističnim načrtom občine Domžale. Žal se tudi po zadnjem sestanku zdi, da nas država ni slišala.« Pri tem je podžupanja ponovno opozorila, da država stihijsko posega v center Domžale, v prostor, ki ga je občina po odkupu makadamskih parkirišč začela sistematično urejati in povezovati. Prav zato je napovedala: »Rekonstrukcija železniške postaje Domžale je projekt, ki smo ga z državo že uskladili in je skladen s prostorskimi načrti ter urbanističnim načrtom Občine Domžale. Projekt nadgradnje železniške proge številka 21 pa je povsem nov projekt, ki ga država še umešča v prostor. Do predlogov se je v februarju 2021 v »stališču, pripombah in splošnih smernicah Občine Domžale« jasno opredelil Občinski svet Občine Domžale in tudi jasno povedal, da poglobitev Ljubljanske ceste in usmeritev tovornega prometa čez Domžale ni sprejemljiva opcija.« Občinski svet Občine Domžale je tako že februarja 2021, skladno z roki za podajanje pripomb, odgovoril pripravljavcu pobude, da naj za določene odseke načrtovane trase železniške povezave poišče ustreznejše prometno-tehnične in urbanistične rešitve, predvsem na območju mesta Domžal, postaje Jarše-Rodica in Depale vasi ter da nasprotuje spremembi strategije in prometno-tehničnim ureditvam, ki bi vodile železniški tovorni promet z letališča Brnik preko območja občine Domžale.

Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je poudarila: »Občina Domžale, predvsem pa mesto Domžale, je izredno obremenjeno z že umeščenim državnim cestnim in železniškim omrežjem, z elektro in plinsko tranzitno infrastrukturo. To močno otežuje želen urbanističen razvoj centra in tudi drugih naselij v občini. Prav tako ne smemo pozabiti, da zaradi omenjene infrastrukture in letalskega koridorja prihaja do okoljskih obremenitev, ki vplivajo na kvaliteto bivanja občank in občanov. Naj povem, da smo pobudo Ministrstva za okolje in prostor za nadgradnjo proge številka 21 skrbno pregledali in se do nje, skladno s postopki sprejemanja, v fazi oblikovanja smernic javnosti tudi opredelili.«

Na Občini Domžale so zaradi pobude za Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge številka 21, ki bo v prostoru predvidoma realizirana 2030, torej izven obstoječega proračuna/mandata župana, pobudo obravnavali februarja na izredni seji Občinskega sveta Občine Domžale. Na seji so svetnice in svetniki podprli stališče, pripombe in splošne smernice Občine Domžale, v katerih so pripravljavcu naložili, da najde ustreznejše prometno-tehnične in urbanistične rešitve za umeščanja nadgradnje železniške proge v prostor, predvsem na območju mesta Domžal, postaje Jarše-Rodica in Depale vasi. Opozorili so, da je potrebno za nadgradnjo železniške proge številka 21 načrtovati tudi vse potrebne infrastrukturne ureditve v prostoru, torej tudi mirujoči promet, kolesarske povezave in pešpoti, dostop za ranljive skupine, zagotovitev kapacitet in dostopnosti obstoječih in načrtovanih industrijskih con.

V »stališču, pripombah in splošnih smernicah Občine Domžale« so podane tudi daljše pripombe k posameznim odsekom proge. Posebej je zapisano, da je gradnja novega podvoza Ljubljanske ceste pod železnico nesprejemljiva. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Predlagana rešitev s podvozom degradira center mesta, saj umešča ključne prometne površine glavnih centralnih funkcij mesta izven osnovnega nivoja uporabe. Torej ni več dostopa do občinske upravne stavbe, Banke Domžale, trgovine, Glasbene šole Domžale, OŠ Venclja Perka, KD Franca Bernika, Rdečega križa, Karitasa, Župnišča Domžale in tudi pokopališča Domžale. Nujno moramo zagotoviti ohranjanje parterja mesta za pešce in kolesarje, železnica pa se lahko umakne na nižji nivo.« Podžupanja je obrazložila, da si Občina skladno z državnim načrtom prizadeva zmanjšati emisije motornega prometa v ozračje in je zato pristopila k različnim aktivnostim, ki jih umešča v center mesta, npr. gradnja regionalne kolesarske povezave, ki se na meji občine navezuje na regionalno kolesarsko pot Kamnik-Ljubljana… Z umeščanjem omenjenih aktivnosti na najbolj frekventne lokacije želi Občina spremeniti navade občank in občanov oziroma jih spodbuditi k zdravim in okolju prijaznim alternativam. Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je pojasnila: »Tukaj ne govorimo samo o urbanističnih načrtih, ampak o skrbi za okolje, o prioritetah, ki jih sporočamo našim občankam in občanom. Te so prav gotovo trajnostna mobilnost z uporabo kolesarskih povezav in pešpoti, za daljše razdalje tudi javnega prometa. Naj samo pojasnim, da pobuda predvideva 90 vlakov na dan, kar v najslabšem primeru na železniškem prehodu na Ljubljanski cesti v Domžalah pomeni en vlak na 7,5 minut. To prav gotovo ne pomeni umirjanja prometa v centru Domžal.«

Podrobne obrazložitve so zapisane tudi pri drugih odsekih, Depali vasi, kjer se ukinjajo nezavarovani prehodi in v prostor umešča nivojski prehod, ki pa povsem preseka obstoječe kolesarke povezave in pešpoti; odsek Stob, kjer poleg kolesarskih povezav in pešpoti opozarjajo tudi na prehod kmetijske mehanizacije; odsek Pokopališče Domžale, kjer se ukinja glavno dostopno cesto do pokopališča; odsek Železniška postaja Domžale, kjer se ne upošteva strateške usmeritve Občine za oblikovanje centralnega mestnega potniškega terminala; odsek nadvoz nad regionalno cesto, kjer se predvideva rušitev in gradnja novega nadvoza nad železniško progo; odsek železniška postaja Rodica, kjer se predlaga dodatni izven nivojski dostop do postaje in odsek železniška postaja Jarše-Mengeš, kjer se ukinja povezava Kamniške ceste in obvoznice Mengeš.

Mag. Renata Kosec je povedala: »Na občini se zavedamo pomena nadgradnje in posodobitve železniške povezave v občini in jo podpiramo, predvsem ker je naš skupen cilj zmanjšati obremenitev cestnega omrežja v občini in širše ter spodbuditi trajnostno mobilnost. Vendar pa so predlagani posegi v prostor, v obstoječe prometno-tehnične in urbanistične rešitve pregrobi, premalo domišljeni in se z njimi ne strinjamo na Občini, ne strinja se Občinski svet Občine Domžale in če bo država vztrajala pri svojem predlogu bomo o predvidenih posegih obvestili še širšo javnost. Kot sem že večkrat omenila je center mesta prostor s katerim se moramo identificirati vsi, zato je pomembno, da se o vseh pomembnih elementih, ki se umeščajo v prostor odloča tripartitno, stroka mora ponuditi smele rešitve do katerih se potem opredelijo občanke in občani ter odločevalci, v našem primeru Občinski svet Občine Domžale. Do predlaganih rešitev za posodobitev železniške proge 21 se je stroka že opredelila, »stališče, pripombe in splošne smernice Občine Domžale« pa so potrdili tudi odločevalci. Če bo potrebno, se stališče občank in občanov o predlaganih rešitvah za nadgradnjo in posodobitev železniške povezave v občini lahko preveri tudi na referendumu.«

Na Občini opozarjajo, da so predloge posredovali pripravljavcem v predvidenem roku za pripombe, zato verjamejo, da se lahko še vedno najde ustrezna rešitev ter tako za boljšo ureditev in pretočnost prometa v občini in širše, napove porabo potrebnih sredstev v načrtu razvojnih programov in seveda realizacijo projekta v letu 2030. Pri predstavitvi stališča so pripravljavca tudi opozorili, da višina vloženih sredstev v potrebno nadgradnjo proge številka 21, ne sme vplivati na vsebino rešitev, ali bo železniška povezana potekala nad nivojem oziroma se morajo vse obstoječe funkcije v prostoru ohraniti, od že zgrajenih in še načrtovanih kolesarskih povezav, pešpoti, parkovnih površin in drugih elementov v centru mesta Domžal. Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, pa je ob tem povedala: »Projekt prenove železniške postaje je neodvisen od nadgradnje železniške povezave in se bo skladno z rezerviranimi sredstvi v državnem proračunu lahko začel in zaključil že v naslednjem letu.«

Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi