Voda iz naših pip je zdrava

Uporabniki upravičeno pričakujejo varno oskrbo s pitno vodo, brez negativnih vplivov na zdravje. Voda, ki jo vsakodnevno uživamo in uporabljamo, ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki za zdravje pomenijo nevarnost.

Na vodooskrbnih območjih, ki so v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik v domove priteka pitna voda, katere skladnost in zdravstvena ustreznost ustrezata zakonodajnim predpisom, usklajenim z evropskimi zahtevami. Rezultati nadzora pitne vode v letu 2012 kažejo, da je njeno uživanje varno ter da iz naših pip teče zdrava in sveža pitna voda.

Strog nadzor pitne vode
Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode poteka na dveh ravneh, in sicer z notranjim nadzorom in državnim monitoringom. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, katerega izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Izven letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo uporabniki in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov.

Varnost oskrbe s pitno vodo
Še tako skrbno načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode pa še ne zagotavljata zadostne varnosti obratovanja vodovodnega sistema in zaščite uporabnikov pred tveganji zaradi možnih onesnaženj. Možne nevarnosti in nevarne dogodke, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo, moramo pravočasno prepoznati. Na nekatere, kot je na primer potres, ne moremo vplivati, druge pa lahko z ustreznim načrtovanjem in rednim vzdrževanjem objektov in naprav v vodovodnem sistemu preprečimo, saj tveganja poznamo in jih znamo učinkovito preprečevati. Rezultati nadzora ne povedo le, kakšno vodo pijemo, temveč omogočajo pregled nad delovanjem vseh faz varne vodooskrbe s
pitno vodo od vodnih virov do uporabnika.

Oskrbovalno območje je zemljepisno določeno območje, ki se oskrbuje s pitno vodo iz enega ali več vodnih virov. Javno komunalno podjetje Prodnik je upravljavec 8 vodovodnih sistemov, preko katerih oskrbuje s pitno vodo prebivalce Občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.

Katere parametre pitne vode nadzorujemo?
Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobiološke in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre, katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH vode. Mikrobiološka preizkušanja pitne vode se izvajajo v večjem obsegu od fizikalno-kemijskih, saj bi prisotnost zdravju nevarnih organizmov lahko povzročila akutna obolenja. V pitni vodi zato ne sm biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati fekalnih preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih preizkušanj pa nam povedo, ali in v kakšnih koncentracijah so v pitni vodi prisotne snovi naravnega (kalcijeve in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati).

Koncentracije preskušanih parametrov v pitni vodi se med oskrbovalni območji bistveno ne razlikujejo.

Rezultati analiz odvzetih vzorcev v letu 2012 v okviru notranjega nadzora

V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2012 odvzetih in laboratorijsko preiskanih 172 vzorcev pitne vode na vodooskrbnem sistemu Domžale, 48 na Kolovcu, 68 na Črnem grabnu, 56 na sistemu Krvavec-Mengeš, 63 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 11 na Dešenu, 5 na sistemu Selce-Poljane in 7 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.
V sklopu teh preiskav je bilo na črpališcih vodovodnega sistema Domžale odvzetih 45 vzorcev pitne vode, ki so bili glede na obseg opravljenih preiskav vsi skladni s Pravilnikom o pitni (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09). Iz omrežja vodovodnega sistema Domžale je bilo odvzetih 127 vzorcev. V primerih, kjer je prišlo do neskladnosti vzorcev, odvzetih na omrežju, so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi. Ustreznost izvedenih ukrepov se je preverila z laboratorijskimi preiskavami vzorcev pitne vode. V večini primerov neskladnih mikrobioloških vzorcev, v sklopu notranjega nadzora, je prišlo do neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne instalacije, kar potrjuje tudi državni monitoring, kjer ni bilo neskladnega vzorca odvzetega na javnem vodovodu. Na tem mestu, bi želeli vse uporabnike opozoriti, da tudi sami redno in ustrezno poskrbijo za svoje interne vodovodne napeljave.

Za fizikalno-kemijske analize je bilo v preteklem letu v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih 30 vzorcev pitne vode na vodovodnem sistemu Domžale, 2 na Kolovcu, 3 na Črnem grabnu, 17 na sistemu Krvavec-Mengeš, 5 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, po 2 pa na Dešenu, Selce-Poljane in Bršlenovica-Šentožbolt. Na vseh sistemih so bili vsi odvzeti vzorci, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe notranjega nadzora, skladni s pravilnikom. Rezultati tako notranjega, kot tudi državnega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno, da je voda, ki priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža.


 

Tagi