Državni sekretar Boštjan Šefic obiskal krajane Nožic in Homca

Sestanek civilne iniciative za varne Nožice in Homec z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem ter vodstvom Občine Domžale

Na našem spletnem portalu smo že pred časom poročali o tem, da si krajani Nožic in Homca močno prizadevajo in želijo ustrezno protipoplavno zaščito, ki bi jih obvarovala pred ponovno katastrofo. V domžalski občini so namreč posledice poplav najmočneje občutili prav krajani Krajevne skupnosti Homec – Nožice. Od poplav je minilo že več kot pol leta in krajani se še vedno močno borijo za svojo varnost. Včeraj, 22. februarja 2024, se je civilna iniciativa za varne Nožice in Homec, skupaj s krajani, sestala z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem.

Lani, 4. avgusta 2023, je Kamniška Bistrica prestopila bregove v Nožicah in Homcu ter po neuradnih podatkih poplavila kar 182 domov, začasno pa se je moralo iz domov izseliti osem družin. Škoda, ki je nastala na stavbah in opremi, znaša skupno več kot 5 milijonov evrov.

V Civilni iniciativi za varne Nožice in Homec so mnenja, da do omenjenih dogodkov ne bi prišlo, če bi se leta 1990, ko je prav tako poplavilo, pristojni organi ustrezno odzvali. Tokrat se ne dajo in si močno prizadevajo, da se uredi primerna protipoplavna zaščita in s tem zavaruje Nožice in Homec.

Sredi avgusta 2023 so krajani Nožic in Homca začeli z zbiranjem podpisov za ureditev brežin Kamniške Bistrice z namenom čim hitrejše zagotovitve varnostnih ukrepov. Konec avgusta so se na njihovo pobudo sestali na srečanju s predstavniki Občine Domžale, predstavniki občinske Civilne zaščite Občine Domžale, županom Občine Kamnik ter predstavniki državnih institucij.

Foto: Primož Dejak

Vodstvo Občine Domžale in pristojni državni organi so krajanom obljubili protipoplavne ukrepe, ki naj bi bili izvedeni v dveh mesecih. Po besedah civilne iniciative so bila do sedaj v Nožicah opravljena dela, in sicer utrditev levega brega s skalami in ureditev delovne poti v strugi za potrebe vožnje delovnih strojev, kar naj bi dodatno zmanjšalo presek struge in pripeljalo do še večje poplavne ogroženosti Nožic.

V začetku letošnjega leta je na Občini Domžale potekal sestanek glede nadaljevanja sanacijskih del, na katerem so se sestali: vodja Sektorja srednje Save z Direkcije Republike Slovenije za vode Tone Cezar, domžalska županja mag. Renata Kosec, podžupan Borut Ernestl, predsednica KS Homec – Nožice Lucija Šarc, predsednica KS Radomlje Sonja Jerman ter predstavnika krajanov.

”Občina Domžale bo še naprej proaktivna in se trudila, da bo država čim prej izvedla nujne sanacijske ukrepe. Izvajanje protipoplavnih ukrepov in sanacij je v pristojnosti države in temelji na strokovnih podlagah in dokumentih. Občina Domžale bo še naprej sodelovala pri vseh aktivnostih. Trenutno pripravljamo novelacijo hidrološko-hidravlične študije za drugo etapo (do Radomelj) ter vodimo pogovore za prednostni red izvajanja del. Seveda pa bo pri izvedbi projektov potrebno tudi sodelovanje krajanov, saj bo verjetno potrebno pristopiti k odkupu zemljišč za skupno dobro ter varnost občank in občanov,” nam je povedala domžalska županja mag. Renata Kosec.

Direkcija za vode je v prvi fazi uporabila idejno zasnovo protipoplavnega projekta, ki je bil pripravljen že pred poplavami. Za drugo fazo, fazo sanacije, pa bodo s projektanti preučili nove razmere na terenu ter podane pobude in pomisleke krajanov, tako da bodo protipoplavni ukrepi kar se da ustrezni in zanesljivi.

V četrtek, 22. februarja 2024, se je civilna iniciativa za varne Nožice in Homec skupaj s krajani sestala z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem na mostu želja v Nožicah. Na srečanju sta bila prisotna tudi domžalska županja, mag. Renata Kosec in podžupan Borut Ernestl.

Na srečanju so člani civilne iniciative za varne Nožice in Homec državnemu sekretarju predali vse pomembne informacije o poplavah in med drugim podali tudi svoj predlog o začasni protipoplavni ureditvi z dvigom brežine Kamniške Bistrice.

Državni sekretar Boštjan Šefic je krajanom, ki so ob vsakem napovedanem deževju zaskrbljeni in v strahu, da se ne bi ponovila avgustovska katastrofa, zagotovil, da bo govoril z državno sekretarko in ji predal informacije o njihovih idejah, kako bi se začasno čim bolje zaščitili. ”Potrebno je zaščititi naselja pred naslednjimi deževji in ne smemo dopustiti povzročitve dodatne škode. Vse ukrepe je potrebo urediti na način, da bo na tem področju ustrezno zavarovano ter da drugi ne bodo na ta račun kakorkoli na slabšem, kar pa je tudi glavna naloga stroke, da zadeve preuči, ugotovi in uredi,” je še dodal.

”Stališče inciative je jasno. Prav tako je jasno stališče g. Šefica. Občina Domžale vas razume in podpira. Pobudo o dvigu brežine smo večkrat predali naprej na direkcijo, nazadnje smo pred štirinajstimi dnevi ponovno urgentno zaprosili za razlago,” je krajanom v zvezi z njihovo idejo o višanju brežine Kamniške Bistrice pojasnil podžupan Občine Domžale Borut Ernestl. 

Avtor: Karin Božič Zupančič; Foto: Karin Božič Zupančič

Sorodna novica:

(FOTO/VIDEO): V domžalski občini Kamniška Bistrica že prestopila bregove, pričakovane poplave večjih razsežnosti

Tagi