Iz prve roke: v Domžalah, Trzinu in Mengšu pijemo odlično vodo!

V današnjem času je oskrba s čisto pitno vodo samoumevna. Odpreš pipo in iz nje priteče voda. Vendar pa se z odprtjem pipe ne začne in kočna postopek samoumevnosti. Od nekje mora ta voda priteči. Za varno oskrbo s pitno vodo je potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnovo in nadgradnjo sistema. In ravno to so včeraj na novinarski konferenci, ki je potekala na sedežu Občine Domžale, predstavili župani Občin Domžale, Trzina in Mengša, ki so se s skupnimi močmi, v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik podali v rekonstrukcijo in nadgradnjo domžalskega vodovodnega sistema.

Skupni medobčinski projekt obnove in nadgradnje vodovodnega sistema je za prebivalce in gospodarske subjekte naštetih občin izrednega pomena. Pomembno namreč prispeva k zvišanju kakovosti življenjskega standarda na tem območju, saj zagotavlja zadostne količine kakovostne pitne vode in zanesljivejšo vodooskrbo tako obstoječim in kot tudi novo priključenim odjemnikom. Skupni izvedeni projekt so na včerajšnji novinarski konferenci predstavili župani Občine Domžale, Toni Dragar, Trzina, Peter Ložar in Mengša, Franc Jerič ter direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, Marko Fatur. Popoldan je na prečrpališču blizu Lipovega drevoreda, na mengeškem polju potekalo tudi preizkus pitja kvalitete zdrave pitne vode, ki jo iz pip vsakodnevno dobivamo občani Domžal, Trzina in po novem tudi iz Mengša. Dogodek, ki so se ga udeležili vsi trije župani, je obogatila združenost Godbe Domžale in Godbe Mengeš, ki sta zaigrali kar nekaj skupnih skladb. Direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, Marko Fatur, pa je poskrbel, da so se župani in prisotno občinstvo odžejali z vodo. Tudi mi smo jo poskusili in lahko samo rečemo, da je enkratna.

Direktor JKP Prodnik Marko Fatur pri točenju vode na novem prečrpališču.

Na centralnem domžalskem vodovodnem sistemu na Mengeškem polju je bila izvedena zamenjava glavnih vodovodnih cevi med štirimi obstoječimi črpališči (Č1, Č2, Č3 in Č4) s povezavo do Trzina. Zamenjava cevi je bila zaradi njihove dotrajanosti (cevovodi so bili stari več kot 50 let) nujno potrebna za zmanjšanje vodnih izgub na transportu od črpališč do naselij, izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer ter nadaljnje zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo.

Poleg tega je projekt vključeval aktiviranje dodatnega črpališča (Č5) in dveh dolomitnih vrtin (VDG-1 in VDG-3) na Mengeškem polju. Ker se z izvedbo projekta na vodovodni sistem na novo priključuje občina Mengeš, je aktiviranje dodatnega vodnega vira in dolomitnih vrtin pomembno za zagotavljanje dodatnih količin vode ter večje izkoriščenosti prodnega in dolomitnega vodonosnika Mengeškega polja. 

Z vključitvijo dodatnih vodnjakov v vodovodno omrežje in rekonstrukcijo povezovalnih cevovodov je zagotovljena oskrba z vodo na obravnavanem območju iz dveh med seboj neodvisnih vodnih virov, to sta prodni in dolomitni vodonosnik. Poleg novih vodnjakov je na trasi Domžale-Mengeš zgrajeno tudi prečrpališče vode za Mengeš. Ta projekt je izrednega pomena tako za prebivalce Domžal kot tudi Mengša in Trzina.

Skupen vodooskrbni projekt so predstavili vsi trije župani.

Pitna voda se je do sedaj črpala iz štirih vodnjakov, ki so oskrbovali nekaj manj kot 29.500 uporabnikov na območju občin Domžale in Trzin. S štirimi vodnjaki je bilo možno načrpati približno 185 litrov vode na sekundo, v povprečju pa so za potrebe oskrbe s pitno vodo črpali 75 litrov vode na sekundo. Z izvedbo treh novih vodnjakov bo skupno sedem vodnjakov oskrbovalo več kot 34.600 uporabnikov, poleg prebivalcev občin Domžale in Trzin tudi prebivalce občine Mengeš. Zmogljivost vseh sedmih vodnjakov skupaj znaša približno 245 litrov vode na sekundo, povprečna poraba pa bo z vključitvijo uporabnikov z območja Mengša znašala približno 100 litrov na sekundo, kar pomeni, da so rezerve ob pričakovanem povečanju števila uporabnikov v prihodnje zadostne. Navedeno je zelo pomembno z vidika dolgoročnega zagotavljanja ustrezne pitne vode prebivalcem omenjenih občin.

Z dokončanjem celovite rekonstrukcije in nadgradnje sistema, ki je do sedaj s pitno vodo oskrboval prebivalce občin Domžale in Trzin, so torej na centralni domžalski vodovodni sistem priključeni tudi prebivalci Mengša. Občina Mengeš se je do sedaj pretežno oskrbovala s pitno vodo iz Krvavškega vodovodnega sistema, ki je zaradi dotrajanosti nujno potreben sanacije. Glede na opravljene analize obnova Krvavškega vodovodnega sistema občini Mengeš v prihodnje ne bi zagotovila zadostne količine neoporečne pitne vode, poleg tega bi bili stroški tega projekta neprimerljivo višji kot so stroški izvedbe projekta navezave na domžalski vodovodni sistem na Mengeškem polju. Zato se je Občina Mengeš z izdelavo Strategije oskrbe s pitno vodo odločila za navezavo na centralni domžalski vodovodni sistem, ki že desetletja s kakovostno pitno vodo oskrbuje prebivalce pretežnega dela občine Domžale in celotnega območja občine Trzin in iz katerega je bilo območje občine Mengeš v preteklosti že deloma oskrbovano.

Pitna voda po novem priteka iz sedmih vodnjakov.

V sklopu projekta je bilo za občino Mengeš na novo zgrajenega nekaj več kot 3,40 km omrežja. Za občino Domžale je bilo zamenjanega 2,96 km omrežja, za občino Trzin pa skoraj 1,76 km omrežja. S tem projektom je zagotovljena večja zanesljivost in varnost vodooskrbe na celotnem obravnavanem območju.

Projekt je del večjega projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik«, ki so ga Občine Domžale, Mengeš, Kamnik, Moravče in Trzin prijavile za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Vodilna je Občina Kamnik.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. Predvideno razmerje sofinanciranja s strani kohezijskega sklada je 85 %, s strani občin pa 15 %.

Izvajalec del v projektu občin Domžale, Mengeš in Trzin je bilo podjetje Prenova-Gradbenik, d. o. o., nadzor nad izvajanjem del je opravljalo podjetje Projekt, d. d. iz Nove Gorice. Oba izvajalca sta bila izbrana na podlagi predpisanih postopkov na področju javnih naročil.

Celotna vrednost domžalske investicije brez DDV je znašala 1.345.647 EUR (gradnja in nadzor).
Celotna vrednost mengeške investicije brez DDV je znašala 1.080,000 EUR (gradnja in nadzor).
Celotna vrednost trzinske investicije brez DDV je znašala 447.112 EUR (gradnja in nadzor).

Celotna vrednost investicij skupaj znaša 2.872.759 EUR brez DDV.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov