Občina Domžale s Strategijo za starejše »Skupaj za lepšo starost« za obdobje od 2023 do 2028

V sklopu majske novinarske konference, ki je potekala v sejni sobi Občine Domžale v torek, 23. maja 2023, je mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale predstavila razloge za uvedbo plačljivega parkiranja v mestnem središču Občine Domžale, o čemur smo na Domžalcu že pisali v prispevku z naslovom Plačljivo parkiranje ureja tudi dostopnost do parkirnih mest v mestnem središču Domžal. Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti je spregovorila o spremenjenem sistemu štipendiranja Občine Domžale, medtem, ko je Irena Kovač, višja svetovalka z Oddelka za družbene dejavnosti predstavila sprejeto Strategijo »Skupaj za lepšo starost. 

Strategijo za starejše v Občini Domžale je pripravljal Inštitut RS za socialno varstvo, ki je skupaj z Občino Domžale v procesu priprave strategije s pomočjo anket, intervjujev, vprašalnikov in delavnic zajemal želje in potrebe lokalnih deležnikov.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je pojasnila: »Strategija za starejše obravnava petletno obdobje, ker se v tem obdobju na nacionalni ravni pričakujejo sistemske spremembe na področju dolgotrajne oskrbe. Te spremembe bodo vplivale tudi na organizacijo področja na lokalni ravni. Pričakovane spremembe smo delno vključili v strategijo, bolj dosledno pa jih bomo lahko upoštevali pri naslednji strategiji.«

Monografija Dolgotrajna oskrba: potrebe in izzivi v Domžalah iz leta 2019 je bila osnova za nastanek strategije za starejše za obdobje od 2023 do 2028 »Skupaj za lepšo starost«. Istoimenska brošura

Monografija Dolgotrajna oskrba: potrebe in izzivi v Domžalah, leto 2019. (Foto: Alenka Pustotnik)

Priprava strategije za starejše za obdobje od 2023 do 2028, ki smo jo poimenovali »Skupaj za lepšo starost« je potekala v treh fazah, pri pripravi Strategije pa so sodelovali članice in člani lokalnih organizacij in predvsem prostovoljci društev, ki v občini Domžale delujejo na področju starejših. V prvi fazi, na začetnem posvetovanju, so sodelujoči na konsenzualni delavnici z uporabo raziskovanega orodja Scirocco razpravljali o zrelosti Domžal za integrirano oskrbo in oblikovali skupno stališče. V drugi fazi je bil s ključnimi deležniki ob upoštevanju rezultatov analize iz leta 2019 in tudi skupnega stališča delavnice oblikovan nabor ciljev in ukrepov. V sklepni fazi so bili posamezni cilji in nanje vezani ukrepi strukturirani po modelu državne Strategije dolgožive družbe vendar vrednoteni glede na možnosti sprememb, na katere ima vpliv lokalna skupnost ob sledenju sodobnih trendov na tem področju. Vizija in prednostni cilji tako grajene strategije so naslednji: 1. povezovanje in sodelovanje; 2. informiranje in poenostavitev ter 3. skupnostna oskrba in pomen domačega okolja.

Irena Kovač, višja svetovalka z Oddelka za družbene dejavnosti). (Foto: Rok Majhenič)

Irena Kovač, višja svetovalka z Oddelka za družbene dejavnosti, ki je koordinirala pripravo strategije za starejše »Skupaj za lepšo starost« je pojasnila: »Končno besedilo je bilo pripravljeno in predstavljeno sodelujočim na zaključnem srečanju, ki je potekalo v obliki delavnice konec marca 2022. V začetku leta 2023 je bila sprejeta odločitev, da besedilo iz leta 2022 revidira Svet za položaj starejših, ki je posvetovalno telo županje za področje starejših.« Besedilo so najprej obravnavali članice in člani omenjenega sveta, nato pa so ga na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale potrdili tudi svetnice in svetniki. Irena Kovač je tudi opozorila, da so cilji in ukrepi v strategiji predstavljeni po področjih, kot jih opredeljuje državna Strategija dolgožive družbe, in so prilagojeni ugotovitvam predhodnih raziskav v občini Domžale. Aktualne teme so združene v 4 sklope, sklop »Spoštovanje in vključenost v družbo«, sklop »Samostojno, varno in zdravo življenje«, sklop »Oblikovanje okolja za aktivno staranje« ter sklop »Trg dela, izobraževanje in usposabljanja«.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale) (Foto: Rok Majhenič)

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je povzela: »Nova strategija je tako plod najširšega demokratičnega procesa v lokalnem okolju, grajena na principu od spodaj navzgor in vsebuje aktualne teme iz lokalnega področja starejših, na katere lahko lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti vpliva ter potrebne ukrepe, ki jih lahko sprejme za izboljšanje trenutnega stanja.«. Županja je zaključila: »Aktivnosti za doseganje ciljev in ukrepov zapisanih v strategiji se bodo začele izvajati v naslednjih mesecih, njihovo uresničevanje pa bo spremljal Svet za položaj starejših Občine Domžale.«

Novinarjem se je predstavil tudi Aljaž Praznik, mladi župan Občine Domžale, s katerim smo na Domžalcu poklepetali o izzivih mladih in prihajajočem Dnevu za mlade, ki bo potekal v petek, 26. maja 2023 v parku Martina Krpana od 14.30 do 22. ure.

Petra Petravič

 

Tagi