Pravila nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre

 1. Organizator

Portal domžalec.si – ULMI, Marketinške storitve, Miha Ulčar, s.p., Partizanska 3, 1230 Domžale, ki ga zastopa direktor Miha Ulčar, matična št. 6223923000, ID ZA DDV 45672598, v nadaljevanju organizator.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki spletnega portala domžalec.si, ki sprejmejo pravila nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci spletnega portala domžalec.si, njihovi ožji družinski člani in člani njihovih gospodinjstev. Posameznik v nagradni igri lahko sodeluje samo enkrat.

 1. Spremembe pravil in pogojev nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ali kakorkoli pred začetkom nagradne igre, med njenim trajanjem ali po igri iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri posameznemu sodelujočemu ali spremeni pravila in pogoje nagradne igre. Med utemeljene razloge se šteje zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podatkov oziroma zavajanje organizatorja. Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne podatke, se nagrada ne podeli. Če organizator sodelujočemu zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri v skladu s predhodno navedenimi utemeljenimi razlogi, ima pravico sodelujočega bremeniti za vse stroške, ki so nastali v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri, in za vrednost nagrade, poleg tega pa je sodelujoči odgovoren organizatorju za vso drugo morebitno škodo, ki nastane zaradi neupravičenega sodelovanja v tej nagradni igri.

 1. Čas in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od 5. avgusta 2019, od 00.00 do vključno 31. avgusta 2019, do 24.00 ure. Pogoj za sodelovanje je prijava na Tedenski novičnik na prijavnem obrazcu (ime in priimek, e-naslov), ki se nahaja na spletnem portalu domžalec.si.

Žrebanje nagrad bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja v rokih, ki so navedeni v 5. točki teh pravil. Nagrajenci prejmejo in prevzamejo nagrade na način, kot je naveden v 6. točki teh pravil.

 1. Žrebanje in nagrade

Žrebanje nagrad se bo izvedlo 4. septembra 2019. Žrebanje se lahko izjemoma preloži na kasnejši datum. Sprememba datuma žrebanja se objavi na spletnem portalu domžalec.si, kjer je igra potekala .

Nagrade so

 • 1. nagrada: Paket C SelectBox – Miza za dva (39,80€)
 • 2. nagrada: Paket C SelectBox – Miza za dva (39,80€)
 • 3.-5. nagrada: Paket B SelectBox – Nega v spa centru (24,80€)
 • 6.-8. nagrada: Paket B SelectBox – Raziskovanje okusov (24,80€)
 • 9.-11. nagrada: Paket B SelectBox – Šport za vsakokar (24,80€)
 • 12.-20. nagrada: Super Card (15€)

Darilne pakete SelectBox prispeva podjetje Kitio, d.o.o., darilne kartice SuperCard pa prispeva podjetje Lorems, d.o.o.

Žrebanje bo organizirala in izvedla vodja marketinga pri organizatorju, pooblaščena za žreb. Oseba, pooblaščena za žreb, bo za posamezno žrebanje pridobila še dva člana komisije, sodelavca pri organizatorju ali pri podjetju, ki zagotavlja nagrade, kot bo dogovorjeno.

Žrebanje bo potekalo po načelu naključja. Rezultati žrebanja so dokončni.

O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih, poteku žrebanja in nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 1. Davčne obveznosti

Organizator je dolžan ob izročitvi, ki se šteje za dan izplačila nagrade, v skladu z Zakonom o dohodnini obračunati in plačati davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. Nagrajenec kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi nagrade pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec oziroma njegov pooblaščenec (ki predloži pisno pooblastilo) dolžan izpolniti Izjavo o prevzemu nagrade.

Organizator skupaj s posameznim podeljevalcem nagrade izpolni obveznost izročitve nagrade – nagrado izroči nagrajencu.

 1. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje od nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v 7 (sedmih) delovnih dneh od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke organizator potrebuje. Če podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko e-pošte, ki jo bodo navedli ob prijavi na Tedenski novičnik. Organizator bo v pisnem obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem, kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na portalu domžalec.si najkasneje v 5 (petih) dneh po zaključku žrebanja.

Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat. Organizator si pridržuje pravico, da nepravilne prijave, in neobstoječe naslove sodelujočih izloči iz žrebanja. Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v 7 (sedmih) delovnih dneh od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade.

Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo javno objavo svojega imena in priimka na spletnem portalu domžalec.si in se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih prej navedenih osebnih podatkov.

Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo organizatorju nagradne igre zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov (ime in priimek) na spletne portalu organizatorja nagradne igre in se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.

Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja in dovoli organizatorju, da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za raziskave trga in za obveščanje s Tedenskim novičnikom (največ enkrat tedensko), za pošiljanje e-novic. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabijo za namene neposrednega trženja, mora poslati pisno zahtevo na naslov organizatorja, podjetje pa mora v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

 1. Hramba dokumentacije

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način:

 • fizična dokumentacija v povezavi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre 30 dni po zaključku igre oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali;
 • elektronsko bazo sodelujočih v nagradni igri bo organizator igre hranil tudi po zaključku igre oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali (Tedenski novičnik);
 • dokumentacija v povezavi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in veljavno davčno zakonodajo;
 • po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči skladno z zakonodajo.

V primeru nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine, odpove ali konča nagradno igro. O odpovedi oziroma končanju nagradne igre mora organizator prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pravil in pogojev nagradne igre, ki bodo objavljena na spletnem portalu domžalec.si.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Šteje se, da s sodelovanjem udeleženci privolijo v pravila nagradne igre. Ob kakršnemkoli sporu ali nejasnosti štejejo ta pravila nagradne igre za prevladujoča glede na vse druge objave v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Domžalah.

Pravila začnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletni strani, to je 5. 8. 2019.