Več zbranih biološko razgradljivih odpadkov pomeni manj odloženih ostalih odpadkov

Ločevanje odpadkov na izvoru je dejavnik, ki v veliki meri vpliva na količino zbranih odpadkov. Skladno z zakonodajo je ločevanje odpadne embalaže, papirja, stekla, biološko razgradljivih odpadkov od ostalih odpadkov obvezno. Posebej pa se zbirajo tudi nevarni oziroma posebni in kosovni odpadki.

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom na območju celotne Slovenije zapoveduje obvezno ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, kar pomeni, da je prepovedano mešanje kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada z drugimi komunalnimi odpadki. Ločevanje tovrstnih odpadkov je na območju Občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče urejeno v sistem zbiranja v rjavih zabojnikih, del uporabnikov, predvsem tistih na bolj ruralnem območju, pa ima ločevanje in odlaganje biološko razgradljivih odpadkov urejeno kot kompostiranje v hišnem kompostniku. Rezultati zbiranja biološko razgradljivih odpadkov

Rezultati zbiranja biološko razgradljivih odpadkov

Začetek zbiranja biološko razgradljivih odpadkov sega v leto 2008. Iz grafa je razvidno, da se količina tovrstnih zbranih odpadkov iz leta v leto povečuje, kar je posledica učinkovitega ločevanja na izvoru in večje ozaveščenosti uporabnikov. Leta 2008 je bilo skupno zbranih 700 000 kg te vrste odpadkov. V letu 2013 je bilo zbranih nekaj manj kot 5000 ton biološko razgradljivih odpadkov, kar je primerljivo z letom prej, pa vendar je bilo leta 2012 zbranih malenkost več, kar pripisujemo povečanju kompostiranja doma v letu 2013.

Struktura odpadkov zbranih v letu 2013

Graf prikazuje uspešnost ločevanja biorazgradljivih odpadkov v preteklem letu. Uspešno izločanje biološko razgradljivih odpadkov, ki so težji od ostalih zbranih vrst, v končnem rezultatu pomeni, da se na ta način najhitreje zmanjšuje količina ostanka odpadkov, ki je odpeljana v predelavo in odlaganje. Med zbranimi biološko razgradljivimi odpadki prikazanimi v grafu so vključeni tudi bio odpadki (kot je vrtni odrez), ki jih uporabnikikadar koli lahko pripeljete v Center za ravnanje z odpadki Dob.

Med skupino drugi odpadki sodijo naslednje vrste odpadkov: steklo, embalaža, železo in pločevina, lesni odpadki,gume, odpadna elektronska in električna opremater sveče, kar predstavlja 23% skupne količine odpadkov.

V skupinonekomunalni odpadki sodijogradbeni odpadki in salonitna kritina,ki skupaj predstavljajo 13 % delež vseh odpadkov.

Sejalne analize, s katerimi se občasno preveri vsebina črnih posod za ostanek odpadkov, so pokazale, da je kljub uporabi rjavih posod in/ali hišnih kompostnikov, v teh posodah še vedno preko 20% biorazgradljivih odpadkov, zato možnosti za napredek pri izločanju bio odpadkov še obstajajo.

Minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje

Na območjih, kjer ni predvidenih rjavih posod za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, je potrebno le-te zbirati v kompostniku. Enako velja tudi za tiste uporabnike, ki se odločijo, da ne želijo imeti rjavega zabojnika. Kompostnik mora ustrezati vsem določbam Uredbe in Pravilnika o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov. Navadno ga postavimo v senci ali polsenci in sicer na vrtu ali v njegovi neposredni bližini.Biti mora v stiku z zemljo, stranice, ki ga obdajajo pa morajo dopuščati zraku, da kroži v notranjosti kompostnika. V kolikor se na kompostnik odlagajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, mora imeti le-ta pokrov. V primeru možnosti rjavega zabojnika in kompostnika svetujemo, da odpadke kot so meso, kosti in drugi prehrambni izdelki odlagate v zabojnik in se s tem izognete nevšečnostim kot so živalski obiskovalci kompostnega kupa ali neprijeten vonj.

Urniki zbiranja biološko razgradljivih odpadkov

Odvozi rjavih zabojnikov se v poletnem času izvajajo enkrat tedensko, v zimskem terminu pa na štirinajst dni. Glavni namen ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejše nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, zato so vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki ustrezno predani družbam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, nato pa predelani v kompostarni.

Urnike odvozov odpadkov v vašem kraju in druge informacije o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki lahko najdete na naši spletni strani www.jkp-prodnik.si.

  

Tagi