Franc Hribar o uresničljivih obljubah, ki jih podpirajo investicijska sredstva v občinskem proračunu in podpori Franca Jeriča

Za kandidaturo za župana Občine Mengeš je sorazmerno pozno odločil tudi Franc Hribar in kljub pozni napovedi uspešno vstopil v drugi krog, volivke in volivci ste mu namenili 21,87 odstotka vseh oddanih glasov. Napovedal je, da bo ob izvolitvi funkcijo župana opravljal nepoklicno in plačilo za opravljeno delo namenil za aktivnosti mladih, starejših in v humanitarne namene. Volivkam in volivcem je progam dela predstavil na osebnih srečanjih, z letaki in na družbenem omrežju. V drugem krogu ga je podprl tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Franca Hribarja podpiram pri njegovi kandidaturi za župana Občine Mengeš zaradi znanja in izkušenj na vodilnih položajih ter skoraj dve desetletji dolgega uspešnega sodelovanja.« 

Kandidaturo Franca Hribarja za župana Občine Mengeš je že v prvem krogu podprl tudi Janez Per, častni občan Občine Mengeš:»Franc je predan občini Mengeš in že dolgo deluje v javno dobro za občanke in občane. Že ko je razmišljal o kandidaturi za župana, sem ga podprl, ker verjamem, da bo dober župan in bo s svojim znanjem in izkušnjami, ki jih je pridobil v gospodarstvu, uspešno zaključil projekte ter premišljeno v dogovoru z vsemi začrtal razvojne projekte, ki so pred nami.«

Zakaj tako pozna odločitev vstop na lokalne volitve oziroma za kandidaturo za župana?

Odločitev za kandidaturo je bila sprejeta po septembrski seji Občinskega sveta Občine Mengeš, ko je večina svetnic in svetnikov liste Franca Jeriča, ki so vsi sedaj na listi protikandidata, preprečilo obravnavo in dosegli umik obravnave »Usklajenega predloga o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora za področje Južna povezovalna in napajalna cesta« v drugi obravnavi. To je dokument, ki dovoljuje pridobivanje gradbenega dovoljenje za »fazno gradnjo in gradnjo po etapah«. Za prvo etapo gradnje smo svetniki že potrdili sredstva v proračunu občine za 2023. Predvsem, ker so omenjene svetnice in svetniki s tem posegli v dosedanje dogovore in ker so s tem preprečili izvedbo projekta v dobro vseh občank in občanov oziroma projekta, ki je pomemben za nadaljnji razvoj občine Mengeš.

Kaj je tako spornega pri tej odločitvi svetnic in svetnikov?

Predvsem zato, ker so v zadnjem trenutku, pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja, in ob že rezerviranih sredstvih za gradnjo spremenili svojo odločitev in sledili parcialnim interesom, ne pa interesom občank in občanov po razbremenitvi prometa v tem delu Mengša, povečani prometni varnosti v Malem Mengšu, Loki pri Mengšu in razvoju območja stare Opekarne, ki ga omogoča gradnja južne obvoznice.

Trasa Južne povezovalne ceste je bila brez pripomb občank in občanov vključena v Občinski prostorski načrt (OPN) že v letu 2013, pred tem je bila trasa določena v aktih bivše skupne občine Domžale. Na 21. seji občinskega sveta, ki je bila konec leta 2021, 9. decembra 2021, v Gasilskem domu Loka pri Mengšu, smo svetniki z 11. glasovi ZA, brez glasu proti, potrdili OPPN Južne povezovalne in napajalne ceste v prvi obravnavi.

Občinska uprava je nato s pogodbenim izdelovalcem LUZ, d. o. o., pridobila vsa ustrezna mnenja in soglasja državnih institucij.

V zadnjem obdobju so se pojavile zahteve nekaterih lastnikov zemljišč, da se trasa od potoka Pšate do ceste proti Lovski koči prestavi bliže kanalu. Po podatkih občinske uprave in župana so bila vsa dosedanja pogajanja o spremembi trase kategorično zavrnjena s strani Ministrstva za kmetijstvo z obrazložitvijo, da se na ta način želi v perspektivi pridobiti večje površina za pozidavo.

Zakaj je to sporno?

Predvsem ker moramo vsi, župan, svetnice in svetniki ter občinska uprava delovati v dobro vseh občank in občanov, ne pa za interese posameznikov.

Rešitev za gradnjo Južne povezovalne ceste vidim v takojšnem sprejemom Podrobnega prostorskega akta Južne povezovalne ceste, gradnjo prve etape prve faze obvoznice in sicer od krožišče TUŠ do Liparjeve ceste.
Ponovno in nujno je treba predstaviti dokumente in se dogovoriti z Ministrstvom za kmetijstvo za pridobitev soglasja prestavitve trase. V primeru pozitivnega mnenja se pristopi k spremembi osnovnega Občinskega prostorskega akta in posledično oziroma vzporedno sprememba Občinskega podrobnega prostorskega akta Južne povezovalne in napajalne ceste. Če bo vse to neuspešno, bo treba izvesti druge zakonsko dovoljene postopke.

Zakaj je južna obvoznica tako pomembna?

Južna obvoznica močno določa prometno varnost za prebivalce Loke pri Mengšu, razbremenitev ulic Malega Mengša, posebej Murnove in Zajčeve ulice, ter za naselje Pristava in naselje Pri bajerju. Ne nazadnje je z izgradnjo omenjene obvoznice povezan tudi interes občank in občanov ter investitorjev za dolgoročno rešitev območja Opekarne in revitalizacija bajerja v dobrobit vseh Mengšanov. Nujno je, da se pri iskanju programov za omenjeno območje vključi čim večje število občank in občanov, saj je nujno pridobiti lokacijo za novo podružnično šolo, nov vrtec, preseliti Dom počitka in to območje urediti kot turistični biser Mengša. Predstavljeni projekti v času volilne kampanje so idejni projekti, ki pa še niso bili usklajeni z drugimi akti in potrebami v občini, niti niso bili predstavljeni občankam in občanom. Omeniti velja, da so bili financirani iz proračuna občine, kar je vsekakor sporno.

Če pustiva ob strani izrabo javnih informacij za osebno korist in se osredotočiva na urejanje območja stare Opekarne zastalo in druge projekte, ki so pomembni za občino Mengeš. Katere projekte, pomembne za boljše bivanje v občini, še napovedujete v svojem programu?

V našem programu imamo kar nekaj ciljev, ki so pomembni za določene skupine občanov, jim ponujajo novo kvaliteto bivanja. Za podjetnike moramo najti ustrezne prostorske pogoje za izgradnjo razvojnega tehnološkega parka s poslovno cono, tudi z namenov dolgoročnega zmanjšanja dnevne migracije zaposlenih. Pospešiti moramo turistični in kulturni razvoj občine. Z dolgoročno preselitvijo Doma počitka pridobiti investitorja za butični hotel in kvalitetno restavracijo po avstrijsko-nemškem vzoru. Za starejše bomo skupaj s prostovoljci ponudili brezplačen prevoz in pomoč za starejše Prostofer. Z nadomestno gradnjo Zajčeve vile bomo pridobili velike prostore za društva, dnevno druženje starejših občanov, prostor za aktivnosti mladih in v zgornjih prostorih za muzejsko dejavnost. Za mlade družine bo prav gotovo pomembna izbira najboljše variante prostorske rešitve za podružnice osnovne šole in vrtca. To so vsi uresničljivi cilji, ki zahtevajo odločnega, odkritega in odgovornega župana, župana, ki je pripravljen prevzeti odgovornost za svoje odločitve.

Verjamem, da mora biti župan odločen, usmerjen v jasne cilje, ampak vse to mora biti usklajeno z občankami in občani. Zdi se, da predstavljena investicija »doma na Dobenu« ne sledi željam, ki jih imajo na Dobenu. Kako vi gledate na to?

Vse projekte bomo načrtovali in realizirali v sodelovanju z občankami in občani ter z vaškimi odbori Dobena, Loke pri Mengšu in Topol. Naj se na hitro dotaknem »doma na Dobenu«, to je idejni projekt, ki še ni bil javno razgrnjen in je zanj potrebna širša razprava, da se poenotijo mnenja krajanov in širše skupnosti. Predstavitev projektov v času volilne kampanje, ki niso usklajeni z občankami in občani, ali pa so finančno nevzdržne za razpoložljiva sredstva za investicije v proračunu naše občine v prihajajočem mandatu, je zavajanje in je vsekakor nespoštljivo do volivk in volivcev.

V teku je veliko projektov, ki so pomembni za celo občino, npr. urejanje Slovenske ceste, realizacija začrtanih projektov za ureditev centra Mengša, zaključek projekta prenove in dograditve Osnovne šole Mengeš in drugo. Pri naštevanju, predstavitvah oziroma napovedovanju projektov za naslednji mandat ne smemo pozabiti, da je poraba občinskega proračuna v približno 80 odstotkih določena zakonsko oziroma za funkcioniranje skupnosti nujna. Tudi s prvim večjim zadolževanjem občine za dograditev osnovne šole bo potreben kredit, ki posledično za daljše obdobje zmanjša razpoložljiva sredstva za investicije. Za vse manjše in večje projekte je potrebno soglasje občinskega sveta, uvrstitev v Načrt razvojnih programov občine za naslednje štiriletno obdobje in seveda zagotovitev sredstev v proračunu občine.

Zakaj bo sredstev manj in kaj to pomeni za razvojne, večje projekte?

Za investicije, ki so v teku v tem in naslednjem letu, so sredstva že rezervirana. Kot je že omenjeno, bo za dograditev in prenovo Osnovne šole Mengeš treba najeti kredit, kar je že potrjeno v proračunu. Višina bo odvisna od pogajanj s ponudnikom oziroma izbranim izvajalcem. Pomembno je, da za planirane investicije pridobimo čim več državnih subvencij in evropskih sredstev. Tudi to je med pomembnimi cilji našega programa.

Med aktualne probleme v občini spada mirujoči promet pri večstanovanjskih stavbah v naselju Mengeš. Kaj boste naredili na tem področju?

Zaenkrat lahko zagotovim, da se bomo po zaključku sodnega postopka med stanovalci blokov in SGP Graditeljem resno lotili pridobivanja investitorja, ki bo zgradil večnivojsko parkirno hišo. Nato se bodo prebivalci sami odločili, kako bodo uredili problem mirujočega prometa oziroma si zagotovili potrebna parkirna mesta, ali z odkupom parkirišč ali z njihovim najemom. Zagotovo bo investitor pričakoval povračilo za vložena sredstva, ki pa skladno z zakonodajo ne morejo biti občinska sredstva. Občina lahko v projektu aktivno sodeluje, in zagotavljamo, da bodo zahteve investitorja ekonomsko dostopne in seveda upravičene.

Kakšne aktivnosti še predlagate za umiritev motornega in mirujočega prometa?

Seveda je pomemben element gradnja kolesarskih povezav in pešpoti, ki bodo dale prednost drugim oblikam mobilnosti. Pri tem je v ospredju varnost teh poti in povezljivost s sosednjimi občinami na način, ki omogoča hiter in enostaven dostop do njih ter zagotavlja spremljajočo infrastrukturo, npr. varne kolesarnice, garderobne omarice in drugo.

Kaj je po vašem mnenju še pomembno za nadaljnji razvoj in napredek v občini Mengeš?

Velik poudarek sem v programu namenil tudi medgeneracijskemu sodelovanju, npr. kot je skupno vrtnarjenje starejših in osnovnošolcev, ki bo usmerjenje v osveščanje o pomenu samooskrbe ter vzpostavitev prostorov za medgeneracijsko sodelovanje, mlade in delovanje društev v novi »Zajčevi vili«. Med pomembnejšimi cilji programa so tudi izboljšanje zdravstvenih storitev v Zdravstveni postaji Mengeš in v prihodnosti tudi njena širitev.

Kaj pa turistična ponudba v občini, govorimo o razvoju turizma – kaj bomo ponudili turistom?

Vsem bomo ponudili podporno okolje za razvoj turističnih storitev. Ne smemo pa pozabiti, da nam bližina Ljubljane, Velike planine in Bleda, ki so vse tri med 10 najbolj obiskanimi destinacijami v Sloveniji, ponuja enkratno priložnost za razvoj nastanitvenega turizma. Prepričan sem, da bo k razvoju turizma doprinesla tudi ureditev območja Opekarne z bajerjem, uvedba pogojev za muzejsko dejavnosti ter hotel, ki bi poleg namestitvenih kapacitet nudil bogato ponudbo gostinskih in drugih storitev. Uvedli bi subvencioniranje obnove fasad in v sodelovanju z lastniki stavb izboljšali izgled, zlasti starejših stavb.

Kako, da tako dobro poznate Občino Mengeš?

Član Občinskega sveta Občine Mengeš sem že 24 let. Prav tako dolgo sem tudi član Odbora za okolje in prostor, od tega 12 let njegov predsednik. Dobro sem seznanjen z vsemi projekti, ki jih je obravnaval občinski svet, dobro poznam občinski proračun, redno sodelujem z občinsko upravo. Več kot 44 let sem delal v podjetju Filc na področju razvoja investicij in marketinga, zato je funkcija župana zame nov izziv, kjer bi lahko prenesel bogate izkušnje iz podjetniškega področja. Ponosen sem tudi, da že vse življenje živim v občini Mengeš, rojen sem v Topolah, osnovno šolo sem obiskoval v Mengšu, srednjo tekstilno tehnično šolo v Kranju. Pozneje sem ob delu zaključil še tekstilno fakulteto. Z ženo Angelco sva poročena več kot 44 let ter imava dva otroka in tri vnuke.

Bi še kaj dodali?

Pomembno je, da smo v svojih obljubah odkriti, jasni in pošteni, da obljubljamo to, kar bomo z razpoložljivimi sredstvi v občinskem proračunu lahko naredili v naslednjih štirih letih. Verjamem v učinkovito pridobivanje evropskih in državnih sredstev, ampak tudi tukaj so omejitve.

Apeliram na vse občanke in občane, da priskočijo na pomoč pri reševanju nalog in problemov, ki so in bodo, kajti nismo vsi za vse, vsak je najboljši strokovnjak na svojem področju.

Vesel sem, da me občanke in občani podpirajo, da so prepoznali iskrene obljube in mojo željo, da bom delal v javno dobro in za dvig kvalitete bivanja vseh občank in občanov.

Veselim se poslanstva županovanja v korist vseh Mengšanov, Ločanov, Dobencev in Topolcev.

Hvala za dosedanje zaupanje in povabilo vsem, da se udeležite 2. kroga volitev za župana v Občini Mengeš, ki bodo 4. 12. 2022 in obkrožite št. 2.

Pogovarjala se je: Mateja Kržin; Foto: Arhiv Franca Hribarja

Naročnik oglasa: SLS

 

Tagi