Eko Sklad: Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja

V Uradnem listu je Eko sklad, Slovenski okoljski sklad objavil javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja. Javni razpis je namenjen sofinanciranju ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij. Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja in trajnostnemu razvoju družbe.

V uradnem listu RS je bil objavljen javni razpis Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada in sicer za sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij. Razpis je odprt oziroma rok za oddajo vlog je 23. december 2016, do 12. ure.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih, ki predstavljajo prioritetna področja Eko sklada:

1. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
2. trajnostna mobilnost;
3. izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 delci, v občinah, ki imajo sprejete Odloke o načrtu za kakovost zraka;
4. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Sofinancirani bodo projekti, s katerimi se bodo na enem ali več od zgoraj navedenih vsebinskih področij izvajale aktivnosti, kot so:

  • ozaveščanje in izobraževanje ciljnih skupin z namenom boljšega poznavanja in razumevanja problematike ter večje pripravljenosti za spremembo vedenja in odločanja,
  • promocija in izvajanje ukrepov in sprememb vedenja ciljnih skupin,
  • promocija okoljskih naložb med potencialnimi investitorji (občani, pravne osebe in lokalne skupnosti) in odpravljanje ovir pri odločanju za okoljske naložbe,
  • predstavitev, testiranje in/ali prenos dobrih praks iz tujine ali drugih sektorjev, spodbujanje izvajanja sektorskih javnih politik ter oblikovanje in uveljavljanje novih rešitev in predlogov.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali:

  • kakovostno analizo problema, ki ga projekt naslavlja, ter izvedbo konkretnih, učinkovitih in dolgoročno zastavljenih aktivnosti z merljivimi rezultati in učinki na okoljske cilje,
  • izvedbo kakovostnega komunikacijskega načrta ter diseminacijo rezultatov,
  • nadgradnjo že obstoječih projektov in dobrih praks z vsebinskih področij ter
  • oblikovanje učinkovitih partnerstev za naslavljanje identificiranih problemov, vključno s partnerji iz gospodarstva, medijev in javnega sektorja.

Dokumentacija:

Več informacij v zvezi z javnim razpisom dobite osebno v ESP Domžale (energetska svetovalna pisarna), na Ljubljanski 36 (radio HIT, Rdeči križ), vsako sredo od 18.00 do 20.30 ure ali na tel. številki 01/7220 430.

Avtor: Miha Ulčar; Dokumentacija: Eko sklad
Tagi