Občinsko darilo – denarni prispevek za novorojence v občini Domžale v višini 390 evrov

Domžalski občinski svetniki so se v četrtek, 18. aprila 2019, sestali na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na dnevnem redu pa so imeli enajst točk. Med drugim so po krajšem postopku obravnavali in sprejeli Odlok o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale. Omenjena novost, finančna sredstva v višini 200.000 evrov so namenjena v proračunu za leto 2019, za vsakega novorojenčka prinaša denarni prispevek v višini 390 evrov bruto. Odlok bo stopil v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale, uporablja pa se od 1. 1. 2019.

Domžalski svetniki so v uvodu aprilske seje pod točko Volitve in imenovanja podali mnenje v postopku imenovanja ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Roje. Svet omenjenega zavoda je v postopku imenovanja ravnatelja pozval lokalno skupnost, da poda mnenje glede dveh kandidatov, ki sta izpolnjevala pogoje iz razpisa. Občinske svet Občine Domžale je podal pozitivno mnenje kandidatoma Andreji Škrlj in Juretu Levi. V nadaljevanju so svetniki imenovali tudi člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale, ki ga sestavljajo Maksimiljan Karba (predsednik), Franc Kozinc, Vlado Jerant, Blaž Vidic, Slavko Lenaršič, mag. Jure Kostanjšek in Marjan Ravnikar (člani).

Občinski svetniki so se seznanili tudi s programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2019, ki je ga je predstavil mag. Borut Kurmanšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale. V drugi obravnavi so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja »Preserje ob Bistrici – jug«.

Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja “Preserje ob Bistrici – jug.”

Območje urejanja Preserje Ob Bistrici – jug lezi v jugovzhodnem delu naselja Preserje pri Radomljah. Severno od območja urejanja je predvidena izgradnja glavne ceste Želodnik Vodice. V kraju Preserje, severna od soseske je Osnovna šola Preserje pri Radomljah ter vrtec Gaj, ki se nahaja v območju urejanja. Predmet SDOLN so prostorske ureditve na jugovzhodnem delu območja urejanja, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na načrtovane in izvedene ureditve v območju urejanja in okolici. Območje urejanja predstavlja preplet stanovanjskih in centralnih funkcij.

Na dnevnem redu so imeli tudi Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za območje »Preserje ob Bistrici jug« (druga obravnava), točko so na predlog Metoda Marčuna (LMM) umaknili z dnevnega reda in jo bodo obravnavali na eni izmed prihodnjih sej. Omenjeni odlok bo potrebno v nekaterih delih še uskladiti, ponovno pa ga bo obravnaval Odbor za komunalne dejavnosti in varstvo okolja.

Na dnevnem redu so imeli tudi Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2018. Na dan 31.12.2018 je bilo realiziranih 30.996.527 EUR prihodkov, kar je 7% več kot so načrtovali. Realizacija odhodkov je znašala 28.996.527 EUR, kar je 82%. Če k realizaciji, ki ima za posledico tudi že realiziran denarni tok prištejemo še pogodbeno realizacijo, ki izhaja iz finančnih obveznosti podpisanih pogodb v letu 2018, v višni 1.963.432 EUR, je skupna realizacija odhodkov 88%. Odplačilo domačega dolga je bilo realizirano v načrtovani višini 652.576 EUR (100%), v skladu z amortizacijskim načrtom. V letu 2018 je bil ustvarjen celotni presežek v višini 1.240.056 EUR. Za leto 2018 je bil sicer načrtovan celotni primanjkljaj v višini 6.999.673 EUR, ki bi se pokrival iz presežkov pretekih let. Z doseženim presežkom v letu 2018, so presežek sredstev iz preteklih let povečali na 12.305.582.

Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo.

Odlok o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale

V nadaljevanju so svetniki obravnavali Odlok o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale, ki ga je predlagatelj Branko Heferle (LMŠ) vložil po skrajšanem postopku. Svetniki so sredstva  v višini 200.000 evrov na prejšnji seji že rezervirali v proračunu za leto 2019, za pravno osnovo pa so morali sprejeti še odlok, ki ureja podrobne opredelitev pomoči in pogoje za uveljavljanje te finančne pomoči. Po besedah predlagatelja Branka Heferleja Občina Domžale s sprejemom in uveljavitvijo odloka sledi drugim občinam, ki so uredile izplačilo finančne pomoči upravičencem ob rojstvu otrok in tudi na ta način prispevajo k ustvarjanju bolj spodbudnega okolja za odločanje za družino. Odlok uvaja izplačilo finančne pomoči družini ob rojstvu otroka. Pomoč ob rojstvu otroka je univerzalna pravica, namenjena staršem vseh novorojenčkov, ne glede na materialni položaj družine. Na seji so svetnik sprejeli še nekaj amandmajev, med drugim so zvišali tudi znesek iz 350 na 390 evrov bruto. Odlok bo stopil v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale, uporablja pa se od 1. 1. 2019. Več o tem bomo na našem portalu objavili v prihodnjih dneh.

Branko Heferle (LMŠ), predlagatelj Odloka o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale.

Svetniki so skrajšanem postopku obravnavali tudi spremembe in dopolnitve Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, same spremembe in dopolnitve pa se nanašajo na področje dejavnosti kulturnega doma. Seznanili so se tudi z letnim programom kulture in športa v občini Domžale za leto 2019, s tem, da so točko letnega programa športa prekinili in prestavili na eno izmed prihodnjih sej, saj so svetniki zahtevali dopolnitev programa. V nadaljevanju so svetniki sprejeli tudi sklep o višini delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Domžale. Na koncu so sledila vprašanja, pobude in predlogi svetnikov, ki so jih podali občinski upravi.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Tagi