V ŽIVO: 8. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske občinske svetnice in svetniki se bodo danes, 28. septembra 2023, ob 16. uri sestali na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali dvanajst točk dnevnega reda. Sejo, ki jo bo vodila županja mag. Renata Kosec, si lahko v neposrednem prenosu ogledate na našem portalu v videu zgoraj.

V ospredju četrtkove, 8. seje Občinskega sveta Občine Domžale bo seznanitev svetnic in svetnikov s poročilom o poplavah ter o predlogu za prerazporeditev sredstev za finančno pomoč in sanacijo po avgustovskih poplavah. Predlagana sredstva za pomoč prizadetim gospodinjstvom in podjetjem s sedežem v občini ter sredstva za sanacijo javne infrastrukture so zagotovljena v predlogu rebalansa Proračuna za leto 2023.

Svetnice in svetniki bodo na seji Občinskega sveta Občine Domžale odločali tudi o predlogu Proračuna za leto 2024 in 2024. Proračun za leto 2024 namenja več sredstev za izobraževanje in šport. Osrednji projekt na področju izobraževanja je gradnja prizidka in rekonstrukcija Osnovne šole Roje, na nujnosti katere že dalj časa opozarjajo vse Občine soustanoviteljice zavoda. Na področju športa so prednostni projekti rekonstrukcija domžalskega bazena, gradnja skate parka ter prenova kotalkališča.

V predlogu proračuna za leto 2025 se sredstva povečujejo predvsem na področju izobraževanja, prometa in prometne infrastrukture. Ponovno je v ospredju trajnostna mobilnost, rezervirana so sredstva za pripravo projektov za kolesarsko stezo Domžale – Dragomelj – Ljubljana ter za dodatne linijske povezave z občino Domžale. Morebitno zadolževanje v višini 10 milijonov evrov, je odvisno od realizacije zastavljenih razvojnih projektov, je predvideno v drugi polovici leta 2025.

Dnevni red:

1. Volitve in imenovanja
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto2023 – skrajšani postopek
3. Informacija o poplavah in delovanju Sistema zaščite in reševanja v občini Domžale v času od 4. do 11. avgusta2023
4. Sklep o ugotovitvi naravne nesreče večjega obsega in višini sredstev upravičencem
5. Sklep o dodelitvi finančne pomoči sosednjim občinam, ki so utrpele škodo v poplavah avgusta2023
6. Odloka o proračunu Občine Domžale za leto2024— prva obravnava
7. Odloka o proračunu Občine Domžale za leto2025- prva obravnava
8. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gospodarsko javno infrastrukturo čiščenja odpadne vode — prva obravnava
9. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale — prva obravnava
10. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUPŠK-03
11. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov
12. Vprašanja, pobude in predlogi

Gradivo za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Domžale si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Miha Ulčar; Foto: Rok Majhenič; Video: Občina Domžale

Tagi