V naše domove priteka dobra in zdrava pitna voda

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz Letnega poročila o kakovosti pitne vode  iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2023 je razvidno, da prebivalci občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Pitna voda je strogo nadzorovana

Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, katerega analize pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj ter državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem planu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga deloma izvajamo sami in deloma NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. Izven letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so določeni z Uredbo o pitni vodi   

Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobiološke in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre, katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH vode.

Parameter

Enota

Mejna vrednost

Elektroprevodnost

µS/cm

2500

pH

6,5 do 9,5

Amonij

mg NH4/L

0,5

Nitrit

mg NO2/L

0,5

Nitrat

mg NO3/L

50

Klorid

mg Cl/L

250

Krom

µg/L

50

Železo

µg/L

200

Svinec

µg/L

10

Atrazin

µg/L

0,1

Desetilatrazin

µg/L

0,1

Pesticidi – vsota

µg/L

0,5

Trihalometani

µg/L

100

Escherichia Coli

v 100 mL

0

Koliformne bakterije

v 100 mL

0

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto merjenja in njihove mejne vrednosti.

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost zdravju nevarnih (patogenih) organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja, zato je le-teh več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v pitni vodi ne sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih preizkušanj pa nam povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega (kalcijeve in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) ter v kakšnih koncentracijah.

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego. Prebivalci na teh območjih se oskrbujejo s čisto pitno vodo iz vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik.

Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora so ustrezni

Mikrobiološke preiskave

Za zagotavljanje skladnosti z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) se je pitna voda v letu 2023 pred distribucijo v vodovodne sisteme tretirala s klorovim preparatom na sistemih Ples-Podoreh-Krulc in Selce-Poljane. Na sistemih Črni graben, Dešen, Mengeš – Dobeno ter večina leta tudi na sistemu Bršlenovica – Šentožbolt se je voda tretirala z UV svetilko. Na sistemih Domžale-Mengeš-Trzin in Kolovec se voda večinoma ni tretirala – preventivno se je dezinfekcija s klorovim preparatom izvajala le v obdobju visokih zunanjih temperatur.

V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2023 na omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 437 vzorcev pitne vode: 195 na vodooskrbnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin, 52 na Kolovcu, 76 na Črnem grabnu, 21 na sistemu Mengeš M1 – Dobeno, 63 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 5 na Dešnu, 7 na sistemu Selce-Poljane in 18 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.

Od 259 vzorcev na omrežju je bilo 18 vzorcev neskladnih z Uredbo o pitni vodi.

V letu 2023 je bilo od 259 vzorcev, odvzetih na omrežju, 18 vzorcev neskladnih z Uredbo o pitni vodi. Večino neskladnih vzorcev je predstavljala prisotnost indikatorskih parametrov (koliformne bakterije), ki neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi. Na vodovodnem sistemu Domžale–Mengeš–Trzin sta bila neskladna 2 vzorca. Na sistemu Črni graben je bilo neskladnih 8 vzorcev. Na sistemu Selce – Poljane je bil neskladen 1 vzorec. Na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt je bilo neskladnih 7 vzorcev. Na sistemih Črni graben in Bršlenovica – Šentožbolt je bil zaradi prisotnosti bakterij E. coli nemudoma uveden ukrep prekuhavanja. Na sistemu Selce – Poljane je bil prav tako uveden ukrep, vendar zgolj zaradi suma na neskladnost. Na sistemih Kolovec, Mengeš – Dobeno, Ples-Podoreh-Krulc in Dešen neskladnih vzorcev ni bilo. V vseh primerih neskladnih vzorcev so bili izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi glede na vzrok neskladnosti in ponovno vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzorčene vode.

Pomembno je tudi ustrezno vzdrževanje interne napeljave

Za varno oskrbo s pitno vodo pa je pomembna tudi redna in ustrezna skrb za vzdrževanje interne vodovodne napeljave, za katero so odgovorni uporabniki sami. Priporočila za vzdrževanje interne vodovodne napeljave so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Fizikalno-kemijske analize

V okviru notranjega nadzora je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 92 vzorcev pitne vode za fizikalno-kemijske analize: 64 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin, 5 vzorcev na sistemu Kolovec, 6 na Črnem grabnu, 3 na sistemu Mengeš M1 – Dobeno, 9 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 1 na  sistemu v Dešnu, 2 na sistemu Selce-Poljane ter 2 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. Vsi vzorci, odvzeti na omrežju, so bili skladni z Uredbo o pitni vodi.

Rezultati preizkusov vzorcev pitne vode – interni nadzor (fizikalno-kemijske analize):

Skupaj poskrbimo, da bo iz naših pip še dolgo tekla čista pitna voda

Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je voda, ki priteče iz pip, zdravstveno ustrezna in varna za uporabo. Ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževanje objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki pa morajo poskrbeti za ustrezno hišno vodovodno omrežje, saj je kakovost vode, ki priteče iz pipe, odvisna tudi od stanja interne vodovodne napeljave. Vsi skupaj pa moramo z odgovornim odnosom do okolja varovati in ohranjati vire dragocene pitne vode.

Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2023 je objavljeno na spletni strani.

 

Tagi