V Domžalah garažna hiša, v Krtini vrtec in prizidek šole, na Rovah poslovilni objekt…

V sredo, 28. maja 2014, je v prostorih občine Domžale potekala novinarska konferenca na kateri so župan Toni Dragar, podžupanja Andreja Pogačnik Jarc in načelnik Oddelka za investicije Iztok Obreza, predstavili zadnjo 30. Sejo Občinskega sveta Občine Domžale, tekoče in prihajajoče investicije ter prireditve in dogajanja v občini Domžale v prihodnjih mesecih.

Svetnice in svetniki so na zadnji seji soglasno potrdili županov predlog, da se nameni 30.000 € finančne pomoči za prizadete v poplavah v BIH, Srbiji in na Hrvaškem (o tem smo že pisali tudi na našem portalu). V nadaljevanju so sprejeli znižanje cen za pomoč družini na domu (sprememba velja s 1. junijem 2014). V prvi obravnavi so sprejeli dva prostorska načrta (območje V7/7 Oljarna – jug, območje D29/1 – Brinje 1) ter sprejeli osnutek strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Domžale in konceptualnih delov urbanističnih zasnov za naselja Domžale, Ihan-Prelog, Krtina, Dob, Dragomelj in Rova. Osnutek tega strateškega dokumenta in povabilo k javni obravnavi, bomo v kratkem objavili tudi na našem portalu.

Investicije v teku in pričakovane investicije

Vrtec Krtina in prizidek k Podružnični šoli Krtina
Trenutno poteka gradnja prizidka k Podružnični osnovni šoli Krtina in vrtca v Krtini. Gradbena dela, katerih vrednost znaša 2.793.761,30 EUR, so se začela v septembru 2013, končana pa bodo predvidoma v juliju 2014. Nato sledi montaža opreme in pridobitev uporabnega dovoljenja v avgustu 2014. S prvim septembrom 2014 bo investicija predana v uporabo. Dela izvaja podjetje Razvojni zavod d.d. Trzin in potekajo po predvidenem planu. Poleg teh del so zaradi učinkovite izrabe energije pričeli tudi z energetsko sanacijo stavbnega ovoja na starem objektu. Dela bodo dokončana v juniju. Za potrebe novih objektov je potrebno zgraditi nov elektro priključek iz TP Krtina do objekta, ki bo zgrajen v obstoječi cesti. Istočasno bo zgrajen NN elektro vod in javna razsvetljava. Cesta bo po posegu obnovljena v celoti. Z deli bodo pričeli v prvi polovici junija in bodo končana predvidoma do konca julija. V času izvajanja del na cesti bodo urejeni in označeni obvozi.

Garažna hiša center Domžale P+R
Občina Domžale je za gradnjo garažne hiše pridobila 1,5 mio EUR evropskih sredstev. Rušitvena dela so končana. Trenutno je v teku javni razpis za pridobitev izvajalca za gradnjo garažne hiše. V primeru, da bo postopek izbora izvajalca potekal brez eventualnih pritožb, bo Občina z gradnjo lahko pričela že v mesecu avgustu. Dela bodo dokončana predvidoma do meseca maja 2015.
Konstrukcija garažne hiše bo armiranobetonska z armiranobetonskimi etažnimi ploščami. Oblika garažne hiše je pravokotni kubus dimenzij 50,70 x 32,90 m. Višina garažne hiše je 12,95m. Fasada bo izvedena z obešenimi fasadnimi elementi iz ekspandirane ALU pločevine, v dveh sivih odtenkih. Predvidenih je 228 parkirnih mest od tega 12 prirejenih za invalide. Parkirna hiša bo imela polnilnico za električna vozila in kolesarnico. Ob garažni hiši bo na vzhodni strani urejen park z igriščem.

Energetska sanacija OŠ Dob
Občina Domžale bo izvedla energetsko sanacijo stavbe osnovne šole, telovadnice in menjavo starega stavbnega pohištva z rekonstrukcijo kotlovnice. Dela bo izvedelo podjetje SGP Graditelj, d.d., Kamnik. Izvajalec bo pričel z deli po zaključku šolskega leta in jih dokončali do sredine oktobra. Projekt delno financira evropska unija iz kohezijskega sklada. Vrednost del znaša 370.000 EUR, od česar bo EU prispevala cca 85 % upravičenih stroškov.

Energetska sanacija OŠ Domžale
Občina Domžale bo izvedla energetsko sanacijo stavbe osnovne šole (sanacija telovadnice je bila izvedena v letu 2013). Dela bo izvedelo podjetje SGP Graditelj, d.d., Kamnik. Z deli bo pričel po zaključku šolskega leta in jih dokončal do sredine oktobra. Projekt delno financira evropska unija iz kohezijskega sklada. Vrednost del znaša 450.000 EUR, od česar bo EU prispevala cca 85 % upravičenih stroškov.

Rekonstrukcija kotlovnice na vrtcu Cicido na Količevem
Občina Domžale načrtuje zamenjavo strojne opreme, preureditev za prehod iz ELKO na zemeljski plin ter gradbeno sanacijo kotlovnice. Izvajalec del je HIPIS, d.o.o., Ljubljana. Z deli bo pričel v juliju in jih dokončal v avgustu.

Rekonstrukcija kotlovnice na vrtcu Kekec Radomlje
Občina Domžale načrtuje zamenjavo strojne opreme, preureditev za prehod iz ELKO na zemeljski plin ter gradbeno sanacijo kotlovnice. Postopek izbora izvajalca še ni zaključen, vendar ravno tako predvidevamo rekonstrukcijo izvesti v poletnih mesecih.

Vodovod mengeško polje
Gre za pomembno investicijo rekonstrukcije vodovodnih povezav in aktiviranja vodnih vrtin na Mengeškem polju. Izvajalec je bil uveden v delo v tem mesecu, dela se na trasi že izvajajo. Izbrani izvajalec je podjetje Prenova Gradbenik d.o.o., vrednost investicije znaša cca. 670.000 EUR neto. Dela bodo zaključena do jeseni. Občina Domžale si za ta projekt prizadeva pridobiti evropska kohezijska sredstva.

Kanalizacija Nožice
Izvajalec bo zgradil dva sekundarna kanala, s katerima se bodo na kanalizacijo priključilo 5 obstoječih stanovanjskih hiš. V tem mesecu bo izbral izvajalec, dela pa bodo zaključena v mesecu juniju.

Kanalizacija Dragomelj
Gre za priključitev objektov ob državni cesti v Dragomlju. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja, po izdaji gradbenega dovoljenja se bo pričela gradnja. Izbrani izvajalec je podjetje Lavaco d.o.o. Sistem kanalizacije bo sestavljen iz nekaj podbojev pod državno cesto ter kanalizacijskega črpališča.

Vodovod Selo pri Ihanu
Investicija obsega rekonstrukcije obstoječih vodovodnih povezav v Selu pri Ihanu – zaselek Zajelše. Investicijo, katere vrednost znaša cca. 70.000 EUR, izvaja podjetje Prenova-Gradbenik d.o.o. Dela se bodo pričela predvidoma v mesecu juliju, zaključena pa bodo v mesecu avgustu.

Izgradnja povezovalne ceste Vir (Hofer)
Na podlagi sklenjene pogodbe o komunalnem opremljanju v območju urejanja OLN za severni del območja V10/2 Žito – jedro in vzhodni del območja V10/3 je to cesto dolžno zgraditi in plačati podjetje Hofer, Občina Domžale je zadolžena za nadzor nad cesto. S to povezovalno cesto bo preko semaforiziranega križišča omogočen varen izvoz na Šaranovičevo cesto. Cesto gradi podjetje ŽURBI Team, d.o.o., Kamnik. Cesta bo dokončana predvidoma v prvi polovici junija.

Rekonstrukcija dela Prešernove ceste v Radomljah
Občina Domžale bo konec junija pričela z rekonstrukcijo dela Prešernove ceste v Radomljah. Dela bodo obsegala: rekonstrukcijo vozišča z obojestranskim pločnikom in novo javno razsvetljavo ter meteorni kanal za odtok površinskih vod. Vrednost del znaša 172.361,43 EUR z DDV, izvajalec del je ELICOM d.o.o. (vodilni partner) in Mapri proasfalti d.o.o. Dela bodo zaključena predvidoma konec avgusta. V času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za promet (predvidoma 3 tedne), kasneje pa bo vzpostavljen enosmerni promet. Obvozi bodo urejeni.

Poslovilni objekt Rova
Poslovilni objekt bo zaradi terena v celoti vkopan, tako da bo dostopen z ene strani. Dimenzije objekta so 9,5 m x 11.0 m. Pred vhodom v objekt bo nadkrit poslovilni plato, predmet investicije je tudi ureditev dvorišča, zelenih površin in parkirnih mest. Občina Domžale pričakuje v naslednjih tednih gradbeno dovoljenje, v teku je tudi postopek izbora izvajalca. Z deli na objektu nameravamo pričeti v mesecu juniju, dela bodo trajala predvidoma do oktobra. Vrednost investicije je ocenjena na cca. 180.000 EUR brez DDV.

Pokopališče Ihan
Investicija obsega predvsem celostno izvedbo ureditve ploščadi pred mrliško vežico v Ihanu, ki bo deloma tlakovana, deloma asfaltna z vzporednimi zatravljenimi površinami ter zasaditvijo dreves. Primerno se bo uredilo dostop na ploščad ter saniralo obstoječi podporni zid okoli platoja ter deloma obstoječe betonsko stopnišče. V teku je izbor izvajalca za gradnjo. Z deli nameravajo pričeti v mesecu juniju. Ocenjena vrednost investicije je cca. 45.000 EUR brez DDV.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Arhiv Domžalca
Tagi