Tudi v letu 2021 v občini Domžale številne obnove vodovoda in kanalizacije

Občina Domžale je tudi v letošnjem letu v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik nadaljevala z obnovami vodovodnega in kanalizacijskega sistema. V letu 2021 je bilo tako obnovljenih 5,5 km cevovodov in 11 objektov.

Vodovodni in kanalizacijski omrežji potekata pod površjem in sta skriti našim očem, zato o njunem delovanju sploh ne razmišljamo, dokler pitna voda v naše domove priteka, odpadna pa iz njih odteka nemoteno. Lahko bi rekli, da nam je ta oskrba samoumevna. Vendar pa je za varno oskrbo s pitno vodo ter urejeno odvajanje odpadne vode potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov.

Na območju občine Domžale je več kot 210 km vodovodnih cevovodov in več kot 8500 odjemnih mest

Življenjska doba cevovodov znaša od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je treba dele vodovodnega oziroma kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je treba dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več možna normalna dobava pitne vode oziroma odvod odpadne vode.

Na območju občine Domžale je več kot 210 km vodovodnih cevovodov in več kot 8500 odjemnih mest.
Občine imajo sredstva za obnove zagotovljena z omrežninami, ki so bile uvedene leta 2013. To so namenska sredstva in jih občine namenjajo izključno v ta namen. V občini Domžale v obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v zadnjih letih investirajo več kot 2 milijona evrov na leto, saj se zavedajo, da bo le s sistematičnim investiranjem v obnove obeh sistemov tudi v prihodnje iz naših pip tekla čista pitna voda.

Obnove se načrtujejo sistematično, glede na stanje omrežja in druge posege v cestno infrastrukturo

Obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja se načrtujejo sistematično, v sodelovanju med Občino Domžale in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik, glede na število okvar na določenem območju, morebitno gradnjo kanalizacije ali druge posege v cestišča s strani občine in seveda razpoložljiva finančna sredstva. “Ob obnovi glavnega vodovoda se vedno izvede tudi obnova hišnih priključkov ter po potrebi sanira kanalizacija, in sicer točkovno ali pa se jo v celoti zamenja,“ so pojasnili na Prodniku.

Obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja se načrtujejo sistematično.

V letu 2021 je bilo obnovljenih 5,5 km cevovodov

Na Prodniku so nam povedali, da so bila v letu 2021 dokončana investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Stritarjevi ulici v Dobu, kjer je bila obnovljena tudi komunalna infrastruktura na Erjavčevi ulici. V Homcu je bila izvedena obnova vodovoda in kanalizacije v VI. Ulici, v Jaršah pa vodovod in kanalizacija na Rudniški ulici, Kokaljevi ulici in Gasilski poti. Na Slamnikarski cesti v središču Domžal sta bila na odseku od Ljubljanske ceste do Miklošičeve ulice pred rekonstrukcijo cestne infrastrukture obnovljena vodovod in kanalizacija, hkrati pa je bila na Ljubljanski cesti od Mlinščice proti Slamnikarski cesti celovito obnovljena kanalizacija. Na Cankarjevi ulici v Domžalah je bila pred načrtovano obnovo ceste zamenjana dotrajana kanalizacija. Nedavno so bila zaključena obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji na Kersnikovi in Finžgarjevi ulici v Dobu. Del vodovoda je bil obnovljen tudi v Dragomlju.

Dela na Slamnikarski cesti v Domžalah.

“V začetku novembra so se pričela obnovitvena dela na tlačni kanalizaciji od črpališča Č17 v Mali Loki do CČN Domžale, kar bo zagotovilo kvalitetno in bolj varno odvajanje odpadnih fekalnih voda iz naselij Dragomelj, Šentpavel, Bišče in Mala Loka tudi v prihodnjem življenjskem ciklu vgrajene javne kanalizacijske infrastrukture. Prav tako so se v začetku novembra začela investicijsko vzdrževalna dela na južni polovici Petrovčeve ulice na Rodici, kjer bo zamenjan tako vodovod kot kanalizacija,“ so o delih, ki so se začela v novembru povedali na Prodniku.

Skupno je bilo celovito obnovljenih 2.250 m vodovoda, točkovno sanirane 2.150 m kanalizacije in v celoti zamenjanih 1.080 m kanalizacijskih cevovodov.
Dela na kanalizacijskem črpališču v Dragomlju.

Obnovljeno omrežje zagotavlja še bolj kakovostno, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo in izboljšan odvod odpadne vode

Na Prodniku se zavedajo, da investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji motijo vsakdan prebivalcev predvsem zaradi oteženega dostopa do objektov v času del: “Zavedamo se, da so takšna dela za okoliške prebivalce neprijetna, zato nas veseli, da so uporabniki v veliki večini zelo strpni in razumevajoči, saj se zavedajo, da so takšna dela na določeno časovno obdobje nujna, če želijo tudi v prihodnje imeti varno in zanesljivo vodooskrbo ter urejeno odvajanje odpadne vode.“

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji so na določeno časovno obdobje nujna, če želimo tudi v prihodnje imeti varno in zanesljivo vodooskrbo ter urejeno odvajanje odpadne vode.

Nova in varnejša ureditev Slamnikarske ceste po zaključku investicijsko-vzdrževalnih del na vodovodu in kanalizaciji

Prepričani smo, da je zadovoljstvo uporabnikov po izvedenih delih toliko večje, saj obnovljeno omrežje zagotavlja še bolj kakovostno, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo in izboljšan odvod odpadne vode, poleg tega pa so po končanju dela obnovljene in urejene tudi cestne površine. Tako je bil letos med številnimi prenovami cest, kjer so najprej potekala investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji, temeljito prenovljen tudi del Slamnikarske ceste v Domžalah. Nova ureditev te ceste, kjer poteka tudi varna šolska pot, je sedaj varnejša in preglednejša, ne samo za voznike pač pa tudi za pešce in kolesarje.

“V letošnjem letu smo zaključili s prvo etapo prenove ceste, vse od križišča z Ljubljansko cesto, do Miklošičeve ulice. V prihodnje bomo nadaljevali s prenovo drugega dela ceste, do soseske Krizant. Investicija je obsegala prenovo cestišča in pločnikov ter javne razsvetljave. Urejena so dvignjena križišča, ki umirjajo promet ter voznike opozarjajo na to, da se v neposredni bližini nahajata vrtec in šola. Z ureditvijo križišča pri Miklošičevi ulici smo poskrbeli za varnejše prečkanje križišča za kolesarje ter ohranili prostor na pločniku najranljivejšim udeležencem v prometu, pešcem,” so nam v zvezi z investicijo na Slamnikarski cesti povedali na Občini Domžale.

Nova in varnejša ureditev Slamnikarske ceste po zaključku investicijsko-vzdrževalnih del na vodovodu in kanalizaciji.

Za nemoteno delovanje obeh sistemov so potrebne tudi investicije v vodovodne in kanalizacijske objekte

Na Prodniku so nam obrazložili, da je na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu v občini Domžale več kot 80 objektov (vodovodnih in kanalizacijskih črpališč, vodohranov, razbremenilnikov) z napravami za distribucijo, avtomatiko in komunikacijo: “Za nemoteno in varno izvajanje vodooskrbe in odvajanja komunalnih odpadnih voda je zato poleg tekočega oz. rednega vzdrževanja potrebno skrbeti za tudi za investicijsko vzdrževanje oz. obnove tako gradbene infrastrukture kot opreme in naprav.“

V letu 2021 je bila tako v sklopu obnove elektro in krmilno regulacijske opreme na vodovodnih objektih in kanalizaciji zamenjana krmilna in merilna oprema v dveh vodovodnih črpališčih na Kolovcu, v kanalizacijskem črpališču Dragomelj je bila obnovljena telemetrija, v vodovodnem črpališču Č5 na domžalsko-mengeškem polju pa frekvenčni krmilnik.

V sklopu obnove strojne opreme so bile v kanalizacijskih črpališčih Brezje, Pšata Č8 in Dragomelj Č3 zamenjane črpalke za odpadno vodo, v vodovodnem črpališču Č2 na domžalsko-mengeškem polju črpalke za klor, v vodovodnem črpališču VK4 na Kolovcu pa je bila v celoti obnovljena naprava za UV dezinfekcijo. Poleg dela kanalizacije je bilo v Dragomlju celovito obnovljeno črpališče Č15.

Obnova vrtine na domžalsko-mengeškem polju in nova (raziskovalna) vrtina na Kolovcu

“Trenutno poteka tudi celovita sanacija vrtine vodnjaka Č3 na domžalsko-mengeškem polju, kateri v prihodnjem letu sledi še obnova vodnjaka Č1, s čimer bo trem največjim vodnim črpališčem za zagotavljanje kvalitetne in varne vodooskrbe širšega območja Domžal, Mengša in Trzina zagotovljeno dolgoročno brezhibno obratovanje (vodnjak Č2 je bil obnovljen v letu 2019),” so o investiciji na domžalsko-mengeškem polju povedali na Prodniku.

Sanacija vrtine vodnjaka Č3 na domžalsko-mengeškem polju.

Za izboljšanje varnosti vodooskrbe je občina Domžale zgradila novo raziskovalno vrtino na Kolovcu, ki se bo po izvedenih črpalnih preizkusih v naslednjem srednjeročnem obdobju vključila v sistem kot vodni vir za to območje.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: JKP Prodnik, Občina Domžale, arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi