Po sprejetem Rebalansu Proračuna Občine Domžale za leto 2023 v ospredju čistilna akcija in priprave na občinski praznik

V ponedeljek, 20. marca 2023, je v konferenčni sobi Občine Domžale potekala redna, mesečna novinarska konferenca, na kateri so se govorci dotaknili sprejetega Rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2023 in večletnih investicijskih projektov, Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2023 in Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2023, aktivnosti ob občinskem prazniku in prejemnikov nagrad, plaket in naziva časni občan Občine Domžale v letu 2023, ki bodo nagrade, plakete in naziv prejeli v torek, 18. aprila 2023, ob 19. uri na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Domžale v Kulturnem domu Franca Bernika.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je v uvodnem delu povzela tri področja, ki so z Rebalansom Proračuna Občine Domžale za leto 2023 prejela dodatna sredstva in sicer področje Prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, področje Izobraževanja in področje Kulture, športa in nevladnih organizacij. Županja je povedala: »Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so na 4. redni seji sprejeli Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2023, ki ga kratko imenujemo tudi Rebalans Proračuna Občine Domžale za leto 2023. Gradivo smo pripravljali vse od začetka leta 2023 z namenom, da se v omenjeni rebalans vključijo projekti oziroma investicije, ki so se ob koncu mandata ustavili in da se v rebalans vključijo nove aktivnosti, novi večletni projekti, ki jih bomo izvedli v prihodnjih letih. Pohvalila bi občinsko upravo, ki je v sorazmerno kratkem času uspela pripraviti kvalitetno gradivo.« Prihodki se v rebalansu povečujejo iz 32 milijonov evrov na 35 milijonov evrov, kar je posledica povprečnin oziroma dohodnine. Povečujejo se tudi odhodki proračuna in sicer iz 37 milijonov evrov na 45 milijonov, primanjkljaj v višini 10 milijonov evrov pa se bo poravnal z denarnimi sredstvi s 1.1.2023.

Na področju Prometa, prometne infrastrukture in komunikacij so se sredstva povečala iz 5,2 milijona evrov na 5,7 milijona evrov. »Govorimo predvsem o projektih trajne mobilnosti, o ureditvi mirujočega prometa v centru Domžal in širše ter aktivnostih za vzpostavitev novih kolesarskih poti do Ljubljane,« je poudarila županja. Drugi velik segment je področje Kulture, športa in nevladnih organizacij, kjer so se sredstva povišala iz 3,8 milijona evrov na 5,5 milijonov evrov. Županja je poudarila, da so sredstva namenjena izgradnji novih otroških in športnih igrišč, nadaljnji gradnji in vzdrževanju druge športne infrastrukture, npr. gradnji večnamenske manjše dvorane pri drsališču Domžale in za druge projekte. Tretji velik segment pa je predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje, kjer se sredstva povečujejo iz 10 milijonov evrov na 11,8 milijona evrov. »Nadaljujemo z rekonstrukcijami vrtcev in osnovnih šol ter pričenjamo s postopki za gradnjo Večnamenske športne dvorane ob OŠ Domžale,« je pojasnila županja. Seveda pa so v rebalansu zagotovljena tudi sredstva za delovanje vrtcev in šol.

Mag. Renata Kosec je ob predstavitvi rebalansa izpostavila, da še naprej zagotavljajo sredstva za sistem zaščite in reševanja: »Povišana sredstva so povezana z nabavo vozil po načrtu nabave Gasilske zveze Domžale. V zdravstvu sofinanciramo dežurnega zobozdravnika za otroke, mlade in starejše občanke in občane. Določena sredstva pa so namenjena tudi komisijam, ki so začele delovati in bodo posvetovalno telo županje. To so Komisija za mladinska vprašanja, Svet za starejše in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.«

Borut Ernestl, podžupan Občine Domžale, je predstavil večletne investicije, ki so se z rezervacijo sredstev oziroma se bodo začele v letu 2023: »V Rebalansu Proračuna Občine Domžale za leto 2023 smo sredstva namenili tudi za večletne projekte. V naši neposredni bližini je nekdanji vrtec na Savski cesti, ki je statično neprimeren, zato so v rebalansu zagotovljena sredstva za projekt za rušenje, za samo rušenje in za izdelavo projekta v katerem bodo svoje prostore našli mladi, center za mlade, in dnevno varstvo starejših. V neposredni bližini vrtca in dela občinske uprave je objekt PGD Domžale – mesto. Za izgradnjo gasilskega doma so rezervirana sredstva za idejno zasnovo objekta, za katerega moramo najprej najti skupno točko z državo. Verjamem, da bomo hitro dosegli kompromis in začeli z realizacijo.« Podžupan se je dotaknil tudi objektov na Ljubljanski 34 in 36, ki sta statično neprimerna. Sedaj so to prostori namenjeni ranljivim skupinam oziroma vsebinam zanje, predvsem za Karitas in Rdeči križ. Sredstva v rebalansu so zagotovljena za rušenje enega objekta in za pripravo idejne zasnove novega objekta, ki bo pod eno streho združil prostore za ranljive skupine oziroma vsebine zanje in se bo imenoval Center vrtiljak. Borut Ernestl je predstavil tudi stanje drugih večletnih projektov: »Idejna zasnova za Večnamensko športno dvorano ob OŠ Domžale je že narejena, z rezerviranimi sredstvi v rebalansu bomo lahko nadaljevali s potrebnimi postopki in pridobivanjem dokumentacije. Za izgradnjo Športne ploščadi Študa bomo začeli s postopki oziroma aktivnostmi za pridobivanje ustrezne dokumentacije za izgradnjo. Začeli bomo s postopkom lokacijske preveritve za umestitev Tehnološko podjetniškega parka v občino. Začeli pa smo tudi z drugimi projekti, kot so pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Vrtca Urša, za gradnjo prizidka OŠ Preserje pri Radomljah, za umestitev nove šole, OŠ Vir, v prostor; za gradnjo ograje okoli Poligona varne vožnje v Jaršah; s pripravo dokumentacije za izgradnjo ograjenega pasjega parka; z načrtovanjem ukrepov za nadaljnjo urejanja krožišč in drugih aktivnosti za povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu.«

Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale so svetnice in svetniki potrdili tudi Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2023 in Letni program športa Občine Domžale za leto 2023. »V občini si prizadevamo za bogato kulturno in razgibano športno dogajanje. Verjamem, da tako, skupaj z vsemi posamezniki in društvi, ki so aktivni na obeh področjih, gradimo prostor zadovoljnih ljudi,« je povedala županja mag. Renata Kosec. Oba programa je predstavila Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbe dejavnosti.
Pri predstavitvi Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2023 je Kristina Slapar izpostavila: »Program se udejanja preko programov javnih zavodov, javnega sklada, javnih razpisov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. Javni interes za kulturo v občini pa se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in slovensko kulturno identiteto.« Javni interes za kulturo se uresničuje tudi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture. Največji delež sredstev programa je namenjeno javnima zavodoma, Knjižnici Domžale in Kulturnemu domu Franca Bernika Domžale ter Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Domžale. Za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se dodelijo s pomočjo javnih razpisov, je namenjenih skoraj 7,5 odstotka vseh sredstev, skoraj 6 odstotkov pa za investicije, investicijsko vzdrževanje infrastrukture na področju kulture in kulturni dediščini. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Na področju kulture si prizadevamo zagotoviti dodatne prostore za Kulturni dom Franca Bernika Domžale in Glasbene šole Domžale. Ravno v drugi polovici marca smo začeli s pogovori za odkup objekta bivše Metalke na Ljubljanski cesti, kar bi lahko bila primerna rešitev.«

Letni program športa Občine Domžale za leto 2023 določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo kot tudi obseg sofinanciranja. Proračunska sredstva, ki so namenjena športu so razdeljena v pet skupin, na prostočasni šport mladih; športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovosten in vrhunski šport; kakovosten in vrhunski šport; šport za zdravje in za strokovne naloge v športu. Kristina Slapar je pri predstavitvi programa izpostavila, da so v predlogu Rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2023 povečana sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v občini, ki predstavljajo nekaj več kot 48 odstotkov vseh sredstev: »Za objekte v lasti občine so sredstva namenijo za posamezno investicijo, za sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme ter parkov pa je objavljen razpis za nujna in investicijsko vzdrževalna dela športnih objektov oziroma parkov in opreme. Občina zagotavlja tudi potrebna finančna sredstva za izvedbo 10-urnega plavalnega tečaja za prve razrede osnovnih šol v okviru programa »Naučimo se plavati«. Tudi v letu 2023 se sredstva namenjajo za izgradnjo otroških in športnih igrišč. Del sredstev pa je namenjen tudi za pripravo strokovnih podlag na osnovi katerih bo pripravljena večletna strategija razvoja športa v občini. Mag. Renata Kosec je posebej omenila, da bodo v letu 2023 začeli s potrebnimi postopki za ureditev dokumentacije za gradnjo Večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Domžale: »Glede na število prebivalcev v naši občini pa bi potrebovali vsaj še eno tako dvorano.«

Mag. Renata Kosec je na koncu pojasnila, da bodo poleti začeli s pripravo proračuna za leto 2024 in za leto 2025. K pripravi dokumentov za prvo obravnavo bodo vabljeni predstavniki krajevnih skupnosti in zavodov ter z uvedbo participativnega proračuna tudi občanke in občani. »Pri oblikovanju proračuna za prihodnje leto bomo ustanovili posebno komisijo in določen odstotek proračuna namenili participativnemu proračunu. Nato bo omenjena komisija objavila javni poziv vsem občankam in občanom, naj predlagajo projekte, ki jih bo komisija ovrednotila glede na finančne in druge kriterije. Izbrani projekti bodo šli nato v realizacijo,« je pojasnila županja in na koncu povabila še na čistilno akcijo, ki bo v občini Domžale v petek, 24. marca, in soboto, 25. marca 2023.

Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi