Občina Domžale: Izglasovani projekti participativnega proračuna 2024/2025

Sprejem predlagateljev izglasovanih projektov

V sredo, 5. junija 2024, sta v sejni sobi Občine Domžale predlagatelje izglasovanih projektov participativnega proračuna 2024/2025 sprejela županja Občine Domžale mag. Renata Kosec in podžupan Matej Primožič. Cilj srečanja je bil predlagateljem predstaviti nadaljnje postopke, potrebne za realizacijo izglasovanih projektov. Srečanja so se udeležili tudi predsedniki krajevnih skupnosti. Županja mag. Renata Kosec je uvodni nagovor zaključila: »Več kot 1.500 občank in občanov je glasovalo o vaših projektnih predlogih in rečemo lahko, da so se Domžale izkazale,« in že napovedala izvedbo participativnega proračuna 2026/2027.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, se je v uvodnem nagovoru predlagateljem ter predsednikom krajevnih skupnosti in članom strokovne komisije zahvalila za aktivno sodelovanje v procesu izvedbe participativnega proračuna 2024/2025 s sloganom »Na plan z idejo«. Povabila jih, da postanejo ambasadorji svojih, izglasovanih projektov: »Skupaj z občinsko upravo smo prišli do prvega cilja. Med 100 prijavljenimi projektnimi predlogi, ki jih je pregledala strokovna komisija in jih nekaj več kot 50 uvrstila na glasovanje, je bilo izglasovanih prav vaših 29 projektov. Vabim vas, da postanete ambasadorji teh projektov, da aktivno spremljate, kako poteka njihova realizacija, in se s sokrajani še naprej aktivno povezujete.« Poudarila je, da je participativen proračun zahteven projekt, ki ga v Sloveniji izvaja manj kot 30 od 212 občin: »Za nas pa je posebej pomemben, ker vključujemo prav vas, občanke in občane, ker odpiramo vrata občine in občinske uprave. Izvedeti hočemo, kaj želite v naši in vaši občini oziroma v svojem kraju.« Napovedala je tudi, da to ni bil eden in edini participativni proračun: »Ko bomo drugo leto pripravljali proračuna za naslednji dve leti, bomo tudi za participativni proračun 2026/2027 rezervirali sredstva.«

Izglasovani projektni predlogi so raznoliki, vsi pa usmerjeni v kvalitetnejše bivanje.

Proces izvedbe participativnega proračuna 2024/2025 je podrobneje predstavil Matej Primožič, podžupan Občine Domžale. Pojasnil je, da so bili temelji za izvedbo participativnega proračuna postavljeni že v letu 2023, in sicer s sprejemom Odloka o participativnem proračunu v občini Domžale na Občinskem svetu Občine Domžale.

Participativni proračun 2024/2025 pa se je začel s sklepom županje oziroma z objavo javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za participativni proračun. Organizirane so bile tudi delavnice, tako v živo kot prek spleta, redno pa je Občina o možnostih oddaje projektnih predlogov in o glasovanju oziroma o celotnem postopku participativnega proračuna 2024/2025 obveščala na svoji spletni strani in družbenih medijih ter v občinskem glasilu Slamnik. V promocijo in izvedbo vseh aktivnosti so bile močno vpete tudi krajevne skupnosti. V participativni proračun 2024/2025 so bili vključeni tudi mladi starejši od 16 let, ki sicer na volitvah nimajo možnosti odločanja.

Projektni predlogi so bili finančno omejeni, spodnja meja je bila 2.000 evrov zgornja pa 24.000 evrov. Občanke in občani so lahko podali več predlogov, glasovali pa po sistemu »en občan en glas« – vsak občan je lahko glasoval za en projekt. Projektne predloge je pregledala Strokovna komisija za izvedbo postopka participativnega proračuna, ki jo je vodil Matej Primožič: »S člani komisije smo večkrat pregledali projektne predloge. Člani so predloge pregledovali tudi v okviru pristojnih oddelkov občinske uprave ter ugotavljali, ali so ustrezni, skladni s pogoji in kriteriji javnega poziva. Pogoje javnega poziva je sicer izpolnjevalo več predlogov, vendar smo vsebinsko podobne združevali. Tako so se kasneje na glasovanju združevali tudi glasovi občank in občanov. Vseh 100 predlogov je bilo kvalitetno in odgovorno pripravljenih, na glasovanje pa smo uvrstili 54 projektnih predlogov.« Poudaril je še, da je bila osrednja usmeritev strokovne komisije, da se čim več projektnih predlogov uvrsti na glasovanje. V strokovni komisiji so zaradi narave dela aktivno sodelovali trije oddelki občinske uprave: Oddelek za finance, Oddelek za investicije in Oddelek za okolje in prostor. Sledila je predstavitev potrjenih in izglasovanih projektnih predlogov po območjih.

Rezervirana sredstva za participativni proračun so v celoti razporejena za izvedbo izglasovanih projektov.

Občina Domžale je bila, s ciljem enakomerne razporeditve sredstev po celotni občini, razdeljena na šest območij, ki pokrivajo vseh 13 krajevnih skupnosti. Za vsako območje je bilo rezerviranih 65.000 evrov, ki bodo v celoti namenjena za izglasovane projekte. Edem izmed udeležencev srečanja je tako ocenil, da je bil postopek participativnega proračuna 2024/2025 uspešno izveden: »Na delavnicah so nam povedali, da ne smemo biti preveč ambiciozni in da je v prvem krogu izvedbe participativnega proračuna najpogosteje porabljenih do 10 odstotkov rezerviranih sredstev. V občini Domžale pa bomo uspeli z izglasovanimi projekti razporediti vsa sredstva na vseh šestih območjih.«

Izvedba projektov participativnega proračuna 2024/2025.

Občinski svet Občine Domžale je potrdil proračuna za leti 2024 in 2025, ki predvidevata porabo sredstev za projekte participativnega proračuna 2024/2025. Podžupan Matej Primožič je opozoril: »Sedaj, ko smo izglasovali projekte, jih je potrebno umestiti v načrt razvojnih programov ter v oba proračuna, tako da bo imel vsak projekt svojo postavko.« Postopek umeščanja projektov v proračuna bo potekal v okviru rebalansa proračuna za leto 2024 in rebalansa proračuna za leto 2025. Županja mag. Renata Kosec je v odgovoru eni izmed predlagateljic pojasnila: »Rebalans je orodje, ki nam omogoča prerazporejanje sredstev med projekti, ne samo za potrebe projektov participativnega proračuna, ampak so odstopanja lahko tudi pri drugih projektih, ki jih načrtuje ali izvaja občina. Na Občini Domžale imamo okvirno dva rebalansa letno. Projekti participativnega proračuna 2024/2025 so bili izglasovani s strani občank in občanov ter jih bomo tako, prednostno, tudi obravnavali.« Pojasnila je tudi, da se s predstavljenimi postopki, zagotavlja transparentnost porabe proračunskih sredstev.

Matej Primožič je predstavil delovno tabelo s časovnico izglasovanih projektov. Pojasnil je, da so sredstva razporejena glede na zahtevnost izvedbe projektov: »Za projekte, katerih realizacija je v celoti v pristojnosti Občine, je načrtovana izvedba v letu 2024. Za projekte, ki za izvedbo zahtevajo različna soglasja ali projektno dokumentacijo, pa imamo sredstva za načrtovanje in pridobivanje soglasij rezervirana v letu 2024, za izvedbo pa v letu 2025.« Še pred začetkom izvedbe projektov oziroma po potrditvi rebalansa proračuna 2024 in rebalansa proračuna 2025 (uvrščena sta na junijsko sejo Občinskega sveta Občine Domžale) pa bodo organizirana individualna srečanja s predlagatelji projektov. Na srečanju bo prisoten tudi skrbnik projekta, ki bo v okviru Občinske uprave zadolžen za realizacijo projekta. Namen individualnih srečanj je uskladitev pričakovanj ter možnosti, ki jih ponujajo obstoječa pravila in zakonodaja.

Kje lahko spremljate faze izvedbe projektov participativnega proračuna 2024/2025?

Sledljivost izvedbe projektov participativnega proračuna 2024/2025 bo zagotovljena na spletni strani Občine, kjer bo posebej označeno, v katerem letu naj bi bil projekt realiziran, ali je že v fazi izvedbe oziroma ali je že zaključen. Matej Primožič, podžupan, je opozoril: »Podatke na spletni strani bomo urejali skladno z napredkom na projektih. Vse informacije v zvezi s projektom pa bodo dostopne tudi na posebnem e-naslovu, ki je bil vzpostavljen za namene participativnega proračuna 2024/2025 (naplanzidejo@domzale.si).« Informacije o izvedenih projektih bodo na voljo tudi na družbenih omrežjih Občine ter v občinskem glasilu Slamnik.

Izvedba projektov, za katere so v okviru participativnega proračuna zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

V okviru participativnega proračuna 2024/2025 je komisija projekte, ki bi lahko z izvedbo presegli finančne omejitve javnega poziva, razdelila na pripravo projektne dokumentacije in na samo izvedbo. Udeležence srečanja je zanimalo, kaj to pomeni za izvedbo – ali bo izvedba potekala v okviru že napovedanega, naslednjega participativnega proračuna 2026/2027. Županja mag. Renata Kosec je pojasnila: »Sredstva participativnega proračuna so namenjena za participacijo občank in občanov. Če bi v prihodnjem participativnem proračunu namenili del sredstev za realizacijo projektov, ki so bili že izglasovani, bi omejili participacijo v prihodnje. Prav zato se bomo potrudili in sredstva za izvedbo omenjenih, že izglasovanih projektov zagotovili v okviru rednega dela proračuna.« S tem bodo sredstva prihodnjega participativnega proračuna namenjena za nove, takratne projektne predloge občank in občanov.

Bistvo participativnega proračuna je sodelovanje in povezovanje.

Na srečanju so udeleženci dali za v prihodnje pobudo za bolj aktivno promocijo projektnih predlogov, ki bodo umeščeni na glasovanje: »Predvsem bi si želeli vedeti, katere projektne predloge je komisija potrdila kot skladne z javnim pozivom in jih uvrstila na glasovanje.« Podžupan Matej Primožič je pojasnil: »Pri prvi izvedbi smo bili pozorni predvsem na promocijo priložnosti, ki jih prinaša participativni proračun. V prihodnje bomo, skupaj s krajevnimi skupnostmi, gradili tudi na promociji projektnih predlogov in glasovanju.« Županja mag. Renata Kosec pa je pojasnila: »Prav povezovanje občank in občanov je bistvo participativnega proračuna, da sami oblikujete konsenz, česa si želite v svojem okolju, da sodelujete pri pripravi projektnih predlogov in seveda kasneje, v času glasovanja, zanje pridobite čim širšo podporo. Rezultat povezovanja in sodelovanja so tudi vaši projekti, saj so nekateri dobili več kot polovico glasov na posameznem območju.« Zaključila je z zahvalo predlagateljem in članom strokovne komisije: »Ponosna sem, da ste v takem številu in s tako kvalitetnimi, raznovrstnimi projekti izkoristili priložnost participativnega proračuna. Zahvala za slednje gre tudi predstavnikom krajevnih skupnosti. Verjamem, da boste kot ambasadorji svojih projektov in s tem tudi participativnega proračuna spodbudili tudi vaše sokrajanke in sokrajane, da bodo ob naslednji priložnosti podali svoje predloge in iskali podporo zanje.«

Avtor: Občina Domžale; Foto: Občina Domžale

 

Tagi