Na potrditev svetnic in svetnikov čakata razvojno naravnana predloga Proračuna Občine Domžale za leti 2024 in 2025

V osredju četrtkove, 8., seje Občinskega sveta Občine Domžale bo seznanitev svetnic in svetnikov s poročilom o poplavah ter o predlogu za prerazporeditev sredstev za finančno pomoč in sanacijo po avgustovskih poplavah. Predlagana sredstva za pomoč prizadetim gospodinjstvom in podjetjem s sedežem v občini ter sredstva za sanacijo javne infrastrukture so zagotovljena v predlogu rebalansa Proračuna za leto 2023. Županja Občine Domžale mag. Renata Kosec je pojasnila: »Skupaj z Občinsko upravo smo pripravili rebalans proračuna za leto 2023, ker prizadeti v poplavah potrebujejo pomoč čimprej. Glede višine pomoči smo sledili kriterijem Vlade Republike Slovenije, dodatno pa so prerazporejena še sredstva, ki jih potrebujemo za sanacijo javne infrastrukture.« Svetnice in svetniki bodo na seji obravnavali tudi predloga Proračuna za leto 2024 in Proračuna za leto 2025, ki vsebujeta različne razvojne projekte, predlagane tudi s strani občank in občanov oziroma krajevnih skupnosti ter drugih, aktivnih skupin v občini. Oba predloga proračunov prvič vsebujeta tudi rezervacijo sredstev za izvedbo dveh participativnih proračunov – za vse občane in za mlade.

Po županjinem predlogu rebalansa Proračuna za leto 2023 se zagotavljajo sredstva za financiranje izdatkov povezanih z intervencijami zaščite objektov v občini, tako gospodinjstev kot podjetij, ter za intervencije na javni infrastrukturi. Predlog delež prerazporejenih sredstev namenja za pomoč prizadetim gospodinjstvom in podjetjem s sedežem v občini, del pa za sanacijo poškodovane javne infrastrukture. V predlogu »Sklepa o ugotovitvi naravne nesreče večjega obsega in višini sredstev upravičencem« se za poplavljene kletne prostore namenja pomoč v višini 500 evrov, za poplavljene etaže 1.500 evrov in za trajno uničen objekt ali večjo sanacijo 3.000 evrov. Sredstva bodo na voljo, v kolikor bodo tak predlog rebalansa Proračuna za leto 2023 na četrtkovi seji potrdili svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale.

Svetnice in svetniki bodo na 8. seji Občinskega sveta Občine Domžale odločali tudi o predlogu Proračuna za leto 2024, ki namenja več sredstev za izobraževanje in šport. Osrednji projekt na področju izobraževanja je gradnja prizidka in rekonstrukcija Osnovne šole Roje, na nujnosti katere že dalj časa opozarjajo vse Občine soustanoviteljice zavoda. Na področju športa so prednostni projekti rekonstrukcija domžalskega bazena, gradnja skate parka ter prenova kotalkališča. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Nepredvideni izdatki so po avgustovski ujmi posegli v sestavo predloga proračuna za leto 2024, pa vendar je že dolgo zastavljene projekte potrebno čim prej realizirati.« V predlog proračuna so vključeni tudi večletni razvojni projekti na drugih področjih in zanje so rezervirana sredstva za pripravo idejnih projektov in ustrezne dokumentacije za investicij, ki bi se po pričakovanjih začele v naslednjih letih.

V predlogu proračuna za leto 2025 se sredstva povečujejo predvsem na področju izobraževanja, prometa in prometne infrastrukture. Ponovno je v ospredju trajnostna mobilnost, rezervirana so sredstva za pripravo projektov za kolesarsko stezo Domžale – Dragomelj – Ljubljana ter za dodatne linijske povezave z občino Domžale. Morebitno zadolževanje v višini 10 milijonov evrov, je odvisno od realizacije zastavljenih razvojnih projektov, je predvideno v drugi polovici leta 2025. Mag. Renata Kosec je napovedala: »Potrudili se bomo, da bomo za napovedane projekte pridobili kar največ državnih in evropskih sredstev ter na ta način zmanjšali znesek morebitnega zadolževanja, ki zato najverjetneje niti ne bo potrebno.«

Županja je pri predstavitvi obeh predlogov proračunov poudarila, da sta razvojno naravnana in da je v oba predloga vključenih več projektov, ki so že dalj časa predmet javnih razprav v občini: »Dodali pa smo tudi nove večletne projekte, nekatere s pripravo idejnih projektov, za druge smo rezervirali sredstva za izdelavo dokumentacije. Sredstva za realizacijo so deloma vključena že v predlog proračuna za leto 2025. Verjamem, da smo z ekipo in Občinsko upravo sposobni realizirati vse zastavljene projekte.«

Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi podzakonskimi akti je naloga županje, da pripravi uravnotežen predlog proračuna, naloga svetnic in svetnikov pa, da ga skrbno pregledajo, obravnavajo in se opredelijo do predlaganih projektov.

Miha Ulčar; Foto: Arhiv Občine Domžale

 

Tagi