»Na plan z idejo« – participativni proračun Občine Domžale

Na Občini Domžale so del proračunskih sredstev za leti 2024 in 2025 namenili za participativni proračun. Gre za sistem razporejanja proračunskih sredstev tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

Županja Občine Domžale mag. Renata Kosec je participativni proračun napovedala kot enega izmed načinov vključevanja občank in občanov v načrtovanje razvoja občine: »Občanke in občani so sicer že vključeni v načrtovanje in izvedbo aktivnosti za razvoj naše občine. Sodelujejo tudi pri pripravi in izvedbi strategij za posamezna razvojna področja. Z izvedbo participativnega proračuna pa želimo občanke in občane pritegniti tudi k pripravi konkretnih projektnih predlogov, ki bi po njihovem mnenju izboljšali kakovost življenja v občini, in k sodelovanju pri izbiri projektov, ki bodo umeščeni v občinska proračuna za leti 2024 in 2025.« Za izvedbo participativnega proračuna 2024/2025 je Občinski svet Občine Domžale novembra lani sprejel Odlok o participativnem proračunu v občini Domžale. Januarja letos je županja sprejela sklep, ki določa način oddaje projektnih predlogov, glasovanje in izglasovanje projektih predlogov občank in občanov. Občina Domžale bo za realizacijo izglasovanih projektov namenila predvidoma 390.000 evrov.

Participativni proračun je v Sloveniji do zdaj uvedlo 27 občin, med njimi pet mestnih občin. V preteklih letih so realizirale zelo različne projekte, od postavitve plezalne stene, ureditve sprehajalnih poti, javnih površin v naseljih ali krajevnih skupnostih, obnove otroških igrišč, postavitve turističnih tabel, izdaje zbornikov in brošur ter druge, za občanke in občane pomembne projekte z vidika boljše kakovosti in večjega zadovoljstva z bivanjem v občini.

Participativni proračun torej omogoča občankam in občanom, da neposredno odločajo o porabi določenega dela proračunskih sredstev. Najprej pripravijo in oddajo projektne predloge, ki jih nato pregleda komisija za participativni proračun, občanke in občani pa potem o potrjenih predlogih tudi glasujejo. Izglasovane projekte se nato umesti v proračun ter realizira v skladu s pravili in postopki za porabo proračunskih sredstev.

Kaj prinaša participativni proračun Občine Domžale 2024/2025?

Osrednji cilj uvedbe participativnega proračuna v Občini Domžale 2024/2025 je pri predstavitvi pojasnila županja: »Želimo si predvsem, da se kot skupnost povežemo ter da občanke in občani sami povedo, kaj so njihove prioritete, kaj je v njihovem okolju pomembno za dvig kvalitete bivanja in s tem posledično za dvig zadovoljstva v naši občini.« Dodala je, da za dvig kvalitete bivanja niso pomembni samo veliki infrastrukturni projekti ali pa projekti, ki so v občinski proračun vključeni na pobudo različnih skupin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, društev, organizacij in drugih institucij. »Najverjetneje v proračunih Občine Domžale za leti 2024 in 2025 niso vključeni vsi projekti, vse zamisli, ki so za naše občanke in občane pomembni, zato »Na plan Z IDEJO«. Vabim naše občanke in občane, naj se odzovejo na javni poziv, pripravijo in oddajo svoje projektne predloge in o potrjenih predlogih tudi glasujejo,« je še povabila občanke in občane. Izglasovane predloge bodo na Občini Domžale z zadovoljstvom realizirali.

Objava javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za participativni proračun

Na podlagi Odloka o participativnem proračunu v občini Domžale v tokratni številki Slamnika Občina Domžale objavlja javni poziv za oddajo projektnih predlogov za participativni proračun. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani Občine Domžale.

Javni poziv za oddajo projektnih predlogov določa višino sredstev, namenjenih za izvedbo participativnega proračuna. Z namenom enakomerne razporeditve proračunskih sredstev po celotni občini Domžale je v pozivu opredeljenih šest območij znotraj občine, pa tudi višina sredstev za posamezno območje. V pozivu je določeno tudi kdo lahko odda projektni predlog, rok in način oddaje o projektnih predlogih ter pogoji, ki jih morajo projektni predlogi izpolnjevati.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo potrjenih projektnih predlogov za posamezno območje

Z namenom enakomerne razporeditve proračunskih sredstev po vsej občini je občina razdeljena na šest območij. Za izvedbo projektov na posameznem območju je v letu 2024 na voljo predvidenih okvirno 32.500 evrov in v letu 2025 okvirno 32.500 evrov.

 

Pogoji za pripravo projektnih predlogov

Predlagani projektni predlog mora biti izveden na območju občine Domžale. Izvedba pa mora biti v pristojnosti Občine Domžale, kar pomeni, da se projekt lahko realizira zgolj na zemljiščih v lasti Občine Domžale. Projektni predlog mora biti tudi primeren ter skladen z zakonodajo in prostorskimi akti.

Projekt lahko prijavijo vsi s stalnim bivališčem v Občini Domžale, starejši od 16 let.
Vrednost projektnega predloga mora biti med 2.000 in 24.000 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost.

Projektni predlog ne sme biti uvrščen v proračun Občine Domžale za leto 2024 oziroma v proračun za leto 2025.

Za pripravo projektnih predlogov bodo v januarju in februarju organizirane štiri predstavitvene delavnice

Občina Domžale vse zainteresirane občanke in občane vabi na eno izmed predstavitvenih delavnic »Na plan Z IDEJO: participativni proračun Občine Domžale 2024/2025«. Namenjene bodo pripravi in oddaji projektnih predlogov.

V okviru predstavitvenih delavnic z naslovom »Na plan Z IDEJO: participativni proračun Občine Domžale 2024/2025« bodo predstavljeni pomembni datumi za izvedbo participativnega proračuna in še posebej obrazec za oddajo projektnega predloga. Na delavnicah bo čas namenjen tudi vprašanjem udeležencev in odgovorom nanje. Gradivo z delavnic bo kasneje na voljo na občinski spletni strani prek zavihka »Na plan Z IDEJO«.

Termini delavnic »Na plan Z IDEJO: participativni proračun Občine Domžale 2024/2025« so:
– 31. januarja 2024 v Kulturnem domu Ihan
– 1. februarja 2024 v Gasilskem domu Dob
– 5. februarja 2024 v Kulturnem domu Radomlje in
– 6. februarja 2024 v Domžalskem domu v prostorih Centra za mlade
z začetkom ob 17. uri.

Obrazec za oddajo projektnih predlogov

Projektne predloge je treba oddati na posebnem obrazcu, ki vsebuje navodila in dodatna pojasnila za izpolnitev posamezne rubrike. Obrazec, ki je na voljo na občinski spletni strani Občine Domžale na zavihku »Na plan Z IDEJO«, omogoča neposreden vnos predloga v elektronski obliki. Obrazec v fizični obliki je na voljo na sedežih krajevnih skupnosti in v vložišču občine. Lokacije in termini za prevzem obrazca za oddajo projektnega predloga so navedeni v tabeli oglasa.

Obrazec za oddajo projektnih predlogov bo na voljo od petka, 26. januarja 2024, do torka, 20. februarja 2024, ko se izteče rok za oddajo.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca za oddajo projektnih predlogov

Po potrebi se občanke in občani za pomoč pri izpolnjevanju obrazca zglasijo na sedežih krajevnih skupnosti ali v vložišču občine. Lokacije in termini za pomoč pri izpolnjevanju obrazca za oddajo projektnega predloga so navedeni v tabeli oglasa.

Oddaja projektnih predlogov za participativni proračun Občine Domžale 2024/2025

Projektne predloge za participativni proračun Občine Domžale 2024/2025 lahko občanke in občani podajo elektronsko na občinski spletni strani prek zavihka »Na plan Z IDEJO«.

Projektne predloge lahko podajo posamezniki s stalnim prebivališčem v občini Domžale, starejši od 16 let.

Izpolnjen obrazec v fizični obliki se lahko pošlje tudi po pošti na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, s pripisom »za Participativni proračun Občine Domžale 2024/2025« ali pa odda osebno ob predložitvi osebnega dokumenta na sedežih krajevnih skupnosti ali v vložišču občine. Lokacije in termini za oddajo obrazca v fizični obliki so navedeni v tabeli oglasa.

Rok za oddajo projektnih predlogov na predpisanem obrazcu se izteče v torek, 20. februarja 2024.

Oddane projektne predloge bo preverila strokovna komisija

Oddane projektne predloge bo preverila Strokovna komisija za izvedbo postopka participativnega proračuna. Predsednik komisije podžupan Matej Primožič: »Osrednja naloga komisije je preveriti, ali so projektni predlogi skladni z zakonodajo, prostorskimi akti in izvedljivi v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in primerne uvrstiti na glasovanje.« Ob tem bo strokovna komisija preverjala tudi, da projektni predlogi niso že uvrščeni v proračun Občine Domžale za leto 2024 oziroma za leto 2025. Na podlagi določil Odloka o participativnem proračunu v Občini Domžale lahko strokovna komisija enake ali podobne projektne predloge združi oziroma projektni predlog ustrezno prilagodi.

Potrjeni projektni predlogi, ki bodo podani na glasovanje, bodo predstavljeni v glasilu Slamnik in na občinski spletni strani prek zavihka »Na plan Z IDEJO«.

Glasovanje o izbranih projektnih predlogih bo potekalo predvidoma v drugi polovici marca 2024 po objavi vabila h glasovanju, ki bo objavljeno v glasilu Slamniku in na spletni strani Občine Domžale. Po končanem glasovanju bo strokovna komisija razvrstila izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov in po območjih ter potrdila njihovo realizacijo.

Izvedba projektov

Projektni predlogi, potrjeni s strani strokovne komisije za realizacijo, bodo izvedeni skladno s pravili in postopki za porabo proračunskih sredstev za leto 2024 oziroma 2025.

O poteku izvajanja participativnega proračuna 2024/2025 »Na plan Z IDEJO« bo Občina Domžale obveščala prek svoje spletne strani, glasila Slamnik in drugih medijih.

Avtor: Obina Domžale; Foto: Tina Drolc

 

Tagi