Investicije med poletjem v občini Domžale

V Radomljah je zaključena srednja etapa rekonstrukcije Opekarniške ceste, po kateri je že stekel promet. Na novo je urejen odsek lokalne Opekarniške ceste, od Opekarne do OPPN Opekarniška, v dolžini približno 270 m z asfaltiranim voziščem, pločnikom širine 1,2 metra ob enem robu ceste, na nasprotnem delu ceste pa je utrjeno cestišče. Poleg tega so na tem delu prestavljeni nadtalni hidranti, urejen je meteorni kanal, elektro ter drugi vodi in javna razsvetljava. Rekonstrukcijo je izvajalo podjetje LAVACO d.o.o. Zaključeni sta tudi Poljska pot v Domžalah in cesta Brdo pri Ihanu, kjer je bila zaključena izvedba meteorne kanalizacije.

V poletnih mesecih nadaljujemo z izvajanjem regionalne kolesarske povezave Domžale-Ljubljana. Naložbo poleg Občine Domžale sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvaja gradnjo enopasovnega krožnega križišča v Domžalah na križišču Ljubljanske, Kamniške in Masljeve ceste. Na gradbišču je še vedno vzpostavljena druga faza zapore dela Ljubljanske ceste, promet trenutno poteka izmenično enosmerno, s semaforjem v smeri Domžale-Kamnik in v obratni smeri. Krak Ljubljanske ceste od križišča Majhenič do odcepa za Policijo, Kamniška cesta 11 do 13, bo zaprt do konca predvidenih del.

Zaključena je srednja etapa rekonstrukcije Opekarniške ceste.

V Zaborštu, v križišču Kopališke in Krumperške ceste pod Šumberkom, potekajo vzdrževalna dela v javno korist. V skladu z Občinskim prostorskim načrtom, investitor gradi krožno križišče.

Na domu krajanov v Študi smo odstranili gradbeni oder, začenjamo z zunanjo ureditvijo objekta in notranjimi deli. Hkrati z gradnjo doma, bomo uredili tudi dostopno cesto do objekta.

Na Podrečju, JKP Prodnik d.o.o. prične z obnovo komunalne infrastrukture, v drugem delu nadaljuje Občina Domžale z obnovo ceste.

Občina Domžale je pooblaščenemu investitorju JKP Prodnik d.o.o., izdala dovoljenje za poseg v občinsko javno cesto, zaradi investicijsko vzdrževalnih del na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, na naslednjih odsekih:

  • Podrečje – Dob, od križišča z Litijsko ulico, do mostu preko vodotoka Mlinščica (v dolžini 400m) – popolna zapora,
  • JP 571281 Podrečje od stac 0 m do stac. 115 m – popolna zapora,
  • JP 571282 Podrečje od stac 0 m do stac. 67m – popolna zapora,
  • JP 571283 Podrečje od stac 0 m do stac. 350 m – popolna zapora,
  • Litijska ulica od stac 0 m do stac. 350 m – delna zapora.

Na omenjenih odsekih se dovoli sprememba prometnega režima v času od 27.6.2022 do 27.9.2022, od 7.00 do 17.00 ure. Izvajalec del je Prenova – Gradbenik d.o.o..

V poletnih mesecih pričenjamo tudi z rekonstrukcijo ceste na Količevem. Po koncu šolskega leta sledi obnova strehe na Osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah in ureditev betonske ograje.

Občina Domžale, Foto: Vido Repanšek

Tagi