Center za ravnanje z odpadki Dob – urejen in sodobno opremljen prostor za ločeno zbiranje odpadkov

Če se doma iz določenih razlogov pojavi več odpadkov kot običajno in jih ne moremo odložiti v zabojnike ali na ekoloških otokih, jih lahko peljemo v Center za ravnanje z odpadki Dob (CRO Dob), ki je temu namenjen. Vse ločeno zbrane odpadke od uporabnikov iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin namreč prevzemajo v okviru javne službe, tako da ob predaji ni treba ničesar plačati, plača se le prevzem mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov.

Današnji potrošniški način življenja nas sili v proizvajanje in kupovanje vedno novih dobrin, zaradi česar nastajajo številni odpadki vseh vrst. Seveda je samoumevno, da doma odpadkov ne bomo hranili, kajti če bi jih, bi bili zasuti z njimi. Ravno tako je samoumevno, da odpadkov ne bomo odlagali v naravi, saj imamo v sodobnem svetu urejen redni odvoz vseh vrst odpadkov iz gospodinjstva ter možnost dostave le-teh na posebna mesta, kjer poskrbijo za nadaljnje ravnanje z odpadki. Ti po prevzemu večinoma romajo v predelovalnice, kar se ne da reciklirati pa na odlagališča in sežigalnice. Odvisno od vrste odpadkov.

Na območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki opravlja Javno komunalno podjetje Prodnik, ki ima tudi pomembno vlogo pri naši okoljski ozaveščenosti, saj ima ločeno zbiranje posameznih frakcij na območju, kjer izvaja storitve, že več kot desetletno zgodovino.

Na prostoru nekdanjega odlagališča v Dobu se nahaja urejen in sodobno opremljen Center za ravnanje z odpadki

Na prostoru, kjer se je včasih nahajalo odlagališče odpadkov v Dobu, ki je svoja vrata zaprlo leta 2008, se nahaja urejen in sodobno opremljen Center za ravnanje z odpadki, kamor smetarski kamioni ob delavnikih dovažajo naše odpadke, ki jih v gospodinjstvih zbiramo ločeno v posebnih zabojnikih. Svoje odpadke lahko v center pripeljejo tudi vsi uporabniki gospodarske javne službe ravnanja z odpadki z območja občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Vsi odpadki, ki se jih v centru zbere ločeno, so nato predani podjetjem, pooblaščenim za ravnanje s posamezno vrsto odpadkov.

Naša ekipa je obiskala Center za ravnanje z odpadki Dob, saj smo se želeli iz prve roke seznaniti z njegovim delovanjem in pa tudi z vsemi novostmi, ki so jih v zadnjem obdobju uvedli v tem centru. Naš obisk se je pričel na vhodni rampi s tehtnico oziroma v sprejemnem centru, kjer sta nas pričakala vodja centra Janez Ocepek in predstavnica za odnose z javnostmi podjetja Prodnik d.o.o. Tadeja Jenčič, ki sta nas popeljala po centru in nas podrobno seznanila z njegovim delovanjem ter seveda tudi o tem, kako poteka postopek oddaje odpadkov v center s strani uporabnikov.

Delovni čas centra je prijazen uporabnikom

Uporabniki lahko odpadke v CRO Dob pripeljejo v času uradnih ur, in sicer vsak delavnik med 14. in 18. uro, ob sobotah pa v poletnem obdobju med 8. in 20. uro (od 1. aprila do 31. oktobra), v zimskem času pa (od 1. novembra do 31. marca) med 8. in 18. uro v zimskem času (od 1. novembra do 31. marca. Kljub temu, da je delovni čas prijazen uporabnikom, se še vedno pri komu pojavi nejevolja, saj bi rad svoje odpadke dostavil v dopoldanskem času. Po besedah vodje centra Janeza Ocepka je delovni čas za uporabnike omejen na popoldanske ure izključno zaradi njihove varnosti. V dopoldanskem času je v centru vedno gneča, saj tja odpadke dovažajo smetarski kamioni, po odpadke v center pa prihajajo večji kamioni podjetij pooblaščenih za ravnanje s posamezno vrsto odpadkov.

V času avgustovskih poplav je center za ravnanje z odpadki štirinajst dni obratoval po ves dan

V času letošnjih poplav med 4. in 18. avgustom, je center obratoval ves dan, saj je vodna ujma v nekaterih občinah uporabnikov povzročila veliko škode, posledično pa je nastalo veliko odpadkov. V tistem času je bila tam gneča kljub celodnevnemu obratovalnemu času izjemno velika, zaradi česar so morali uporabniki počakati malce dlje, da so lahko oddali svoje odpadke. Pri tem je bilo pri nekaterih uporabnikih tudi nekaj nejevolje, kar je razumljivo, hkrati pa zaposlenim, ki so iz danes na jutri prilagodili svoj delovni čas, da so omogočili čim prejšnjo predajo odpadkov, še nekoliko otežilo delo.

Dostop v center vodi preko vhodne in izhodne rampe s tehtnico

Na vhodni rampi se stehtajo vozila pri vstopu in nato še ob izstopu, zaposleni pa v računalnik vnese vse potrebne podatke ter izdaja tudi dokumentacijo po oddaji odpadkov. Tako natančno spremljajo količine in vrste pripeljanih odpadkov. Pri vstopu mora uporabnik pokazati osebni dokument ter povedati, katere vrste odpadkov je pripeljal.

Občani občin Domžale, Lukovice, Mengša, Moravč in Trzina, kjer Javno komunalno podjetje Prodnik opravlja javno gospodarsko službo ravnanja z odpadki, lahko embalažo, papir, steklo, kovinske odpadke, kosovne in nevarne odpadke, tekstil, odpadno električno in elektronsko opremo brez doplačila predajo v centru. Občani, ki imajo doma rjav zabojnik, lahko v centru brezplačno predajo tudi zeleni vrtni odpad (vejevje, listje …).

Občani lahko v Center za ravnanje z odpadki pripeljejo tudi mešane komunalne, gradbene odpadke, azbestcementno kritino, za navedene odpadke pa je potrebno doplačati prevzem v skladu s cenikom, ki je nameščen na vhodni rampi. Te storitve namreč niso zajete v sklopu izvajanja gospodarske javne službe oz. v ceni črnega in rjavega zabojnika. Uporabniki lahko na center brezplačno pripeljejo manjšo količino nevarnih odpadkov.

Da bo postopek oddaje odpadkov izveden čim hitreje, naj uporabniki že pred prihodom na center sami sortirajo odpadke po vrstah

Janez Ocepek, vodja centra uporabnikom svetuje, da že pred prihodom na center sami sortirajo odpadke po vrstah, saj jih potem lahko hitreje odložijo in zapustijo center ter s tem zmanjšajo gnečo. Naenkrat v center namreč spuščajo pet strank. Izkušnje so namreč pokazale, da zaradi zagotavljanja varnosti na centru ne sme biti več uporabnikov naenkrat. Ko uporabnik odda svoje odpadke, se vrne na rampo, kjer sledi izhodno tehtanje. Če so odpadki, ki jih je uporabnik oddal brezplačni, se zapornica odpre, uporabnik pa lahko nadaljuje svojo pot. V kolikor pa gre za plačljive odpadke, zaposleni na rampi izda dva izvoda tehtalnega lista, enega izroči stranki, drugi pa ostane podjetju. Na podlagi tehtalnega lista, podjetje stranki izda račun, ki ga prejme po pošti.

Center za ravnanje z odpadki danes čisto nič ne spominja na nekdanje odlagališče

Od vhodne rampe smo se nato peš odpravili proti vrhu centra, kjer se nahajata dve ploščadi, na njih pa so urejeni ločeni z betonom ograjeni boksi za začasno skladiščenje odpadkov po vrstah. Spodnja ploščad je namenjena za odpadke, ki jih tja vozijo smetarski kamioni, zgornja ploščad pa uporabnikom. Pot do vrha, kje se nahajata ploščadi, je seveda asfaltirana, ob tem pa je Janez izpostavil omejitev hitrosti, saj je v celotnem centru omejena na 10 km/h. Večina uporabnikov upošteva omejitev, se pa sem ter tja najde kakšen dirkač, ki z vso silo pritiska na gas in dobesedno oddrvi na vrh. Seveda omejitev hitrosti ni sama sebi namen, temveč je namenjena varnosti. Kot zanimivost naj povemo, da ta center danes čisto nič ne spominja na nekdanje odlagališče, saj je v celoti obdan z drevjem, zelenjem in zelenicami.

Na sredini poti proti vrhu smo ugledali posebno ploščad, ki je namenjena pranju smetarskih kamionov. Ker je bila ura že blizu druge ure popoldan, sta bila ravno takrat tam dva smetarska kamiona, ki sta ju smetarski ekipi po opravljenem delu temeljito očistili.

Na vrhu centra se nahajata dve ločeni ploščadi z boksi, kamor se začasno odlaga pripeljane odpadke

Na vrhu, kjer se nahaja prva ploščad, kamor odlagajo odpadke smetarski kamioni, smo najprej ugledali lično hiško, ki jo uporabljajo zaposleni. Janez Ocepek nam je povedal, da za nemoteno delo na centru poleg njega skrbi še 13 zaposlenih, ki delajo v dveh izmenah. Njihova skrb je, da so odpadki ustrezno razporejeni po posameznih boksih in kontejnerjih, obenem pa tudi usmerjajo uporabnike in jim pomagajo pri razkladanju odpadkov na zgornji ploščadi. V času delovnika skrbijo tudi za čistočo centra, urejanje okolice, košnjo travnikov, zalivanje, pranje delovnih strojev, odstranjevanje snega, posipanje delovnih površin ter še kakšna opravila, ki so potrebna glede na letni čas.

Lično in pregledno urejena zgornja ploščad z boksi, je namenjena izključno uporabnikom

Podali smo se še do druge oziroma zgornje ploščadi, ki je namenjena izključno uporabnikom. Omenjeno ploščad so zelo pregledno uredili nedolgo nazaj, uporabniki pa pri tem nimajo težkega dela, kam naj odložijo posamezni odpadek. Na ploščadi se nahaja več boksov označenih s tablami, kamor je možno parkirati vozilo, odpadke pa  odvržete čez zid v nižje ležeče bokse. Pri tem sta vedno uporabnikom na voljo dva zaposlena, ki jim pomagata pri usmerjanju in pa tudi razlaganju odpadkov. Vsi boksi so lično urejeni in opremljeni z zelenjem.

Center za ravnanje z odpadki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje naslednjih vrst frakcij:

 • papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe,
 • barve, črnila, lepila in smole,
 • detergenti,
 • baterije in akumulatorji,
 • odpadna električna in elektronska oprema,
 • kosovni odpadki,
 • nevarni odpadki iz gospodinjstev.

Prevzem zgoraj naštetih odpadkov je uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kar pomeni, da te vrste odpadkov uporabniku ob dovozu v center ne bodo posebej zaračunane. Prav tako lahko vsi tisti uporabniki, ki imajo doma rjavi zabojnik, v centru brez doplačila oddajo občasno povečane količine zelenega odreza.

Pripeljani gradbeni odpadki in odpadki, ki vsebujejo azbest, se obračunajo po veljavnem ceniku. Cenik je objavljen ob vhodu v center in na spletni strani podjetja Prodnik.

Za odlaganje nevarnih odpadkov, baterij in akumulatorjev, jedilnega olja in maščob, barv, črnila, lepila in smol ter detergentov ter še nekaterih odpadkov je na voljo poseben kontejner, kjer se nahajajo zabojniki oz. ustrezna embalaža za hrambo določenih vrst nevarnih odpadkov.

Na voljo je tudi poseben kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček je označen z rumeno tablo in tako nezgrešljiv. V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.

Vsi pripeljani odpadki v center so tam shranjeni začasno

Med ogledom centra smo lahko videli različne vrste odpadkov, ki so bili skrbno shranjeni v posebnih betonskih boksih ali pa v kontejnerjih oz. posebnih zabojnikih. Vseh odpadkov niti ni bilo veliko, saj jih po besedah Janeza redno odvažajo od tam. Nobeni odpadki na centru ne ostanejo dolgo, so tam samo začasno hranjeni, dokler jih ne prevzamejo določeni pogodbeni prevzemniki, ki so dolžni te odpadke predelati in deponirati v skladu z državnimi predpisi.

Ob delavnikih v CRO Dob odpadke dnevno pripelje povprečno 170 uporabnikov, ob sobotah pa 250 uporabnikov

Seveda pa nas je zanimalo, koliko uporabnikov povprečno na dan pripelje odpadke na center. Janez nam je povedal, da je med tednom povprečje 170 uporabnikov na dan, ob sobotah pa 250 uporabnikov na dan. Skupna količina odpadkov pretovorjena v letu 2022 je bila 25.092,4 ton. Navedena količina odpadkov se nanaša na vse odpadke, s katerimi so imeli opravka v centru. To je približno toliko odpadkov, da če bi vse naložili na kamione, bi z njimi zapolnili obvoznico okrog Ljubljane.

Tadeja Jenčič je ob tem dodala, da opažajo, da so se uporabniki že kar navadili, da odpadke pripeljejo v CRO Dob, saj obisk z leti raste. To tudi pomeni, da ljudje postajamo čedalje bolj ozaveščeni, da se odpadkov ne pušča tam kjer jim ni mesta, ampak na zato primernem mestu kot je CRO Dob.

Čedalje več uporabnikov prepoznava CRO Dob kot kraj, kamor lahko pripeljejo svoje odpadke tekom celega leta

Po videnem in slišanem lahko potrdimo, da gre za res urejen in sodoben center za ravnanje z odpadki. Za dodaten čar poskrbi bujna narava, ki obdaja center. Obenem je tudi dostopen ter prijazen uporabnikom. Prav tako lahko rečemo, da imamo na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin zelo dobro poskrbljeno za to, da se naši odpadki lahko znajdejo tam, kjer jim je mesto. Poleg ločevanja gospodinjskih odpadkov, imamo na številnih lokacijah ekološke otoke, kjer lahko odložimo papir in steklo, na nekaterih pa tudi odpadno elektronsko opremo. V kolikor pa imamo odpadke, ki ne sodijo v gospodinjske zabojnike in na ekološke otoke, pa imamo možnost, da jih pripeljemo v CRO Dob. Razveseljivo je, da čedalje več uporabnikov prepoznava center kot kraj, kamor lahko pripeljejo svoje odpadke tekom celega leta.

Pomembno je tudi to, da se zavedamo, da odpadki ne rastejo v naravi, ampak jih proizvajamo ljudje. Zato je prav, da vsak izmed nas pravilno poskrbi za svoje odpadke, v našem okolju pa je za to dovolj možnosti.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Karin Božič Zupančič

Tagi