Cene komunalnih storitev od A do Ž

Na položnici za komunalne storitve je z majem 2013 prišlo do kar nekaj sprememb, katerim je botrovala Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012). V želji po pravilni in razumljivi razlagi vseh postavk na računu vam v nadaljevanju podajamo obrazložitev tako za posamezne postavke, kot tudi za obračunske količine ter tudi čemu so ti zneski namenjeni.

Med obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja sodi:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvod odpadnih voda in
 • ravnanje s komunalnimi odpadki.

Na območju Občin Trzin, Mengeš, Domžale, Lukovica in Moravče to službo izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, ki je v sto odstotni lasti prej naštetih občin. Cene komunalnih storitev so vedno določene na podlagi veljavnih zakonov, uredb, pravilnikov in nazadnje občinskih odlokov na tem področju. Torej nobena postavka in posledično cena niso postavljena samovoljno, temveč na podlagi zakonskih določil in občinskih odlokov.

Pred zaračunanimi postavkami na vsakem računu je v prvem polju, poleg številke odjemnega mesta, datum zadnjega rednega odčitka vodomera, staro in novo stanje vodomera ter zaračunana količina porabljene vode za obračunsko obdobje oziroma akontacija. Vodomer se redno odčitava dvakrat letno, torej na obdobje šestih mesecev, ko se opravi tudi poračun dejanske porabe.

Vsak uporabnik ima možnost mesečnega sporočanja odčitkov dejanske porabe.
To je potrebno storiti do zadnjega dneva v mesecu za tekoči mesec. Stanje lahko vsak uporabnik javi preko obrazca na spletni strani www.jkp-prodnik.si, elektronske ali navadne pošte ali preko telefona. V tem primeru bo na položnici zaračunana dejanska poraba vode, poračun pa ostaja enak kot v primeru akontacije, torej dvakrat v letu.

*Primer obračuna za mesec januar 2014 v občini Domžale.

V prvem delu računa so opredeljene postavke, ki se navezujejo na oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda. Prva postavka, VODARINA (1) je mesečno zaračunana na podlagi akontacije ali sporočenega mesečnega odčitka. Dvakrat v letu na to postavko vpliva še redni odčitek opravljen s strani izvajalca javne službe. Ta postavka pokriva stroške, ki nastanejo pri dobavi pitne vode gospodinjstvom in negospodinjstom. Na podlagi zahtev vladne uredbe, ki velja od januarja 2013, se je cena vodarine za vse gospodinjske in negospodinjske uporabnike izenačila. V ceni vodarine je zaračunano tudi vodno povračilo, ki je bilo do maja 2013 zaračunano posebej. Ta del vodarine je prihodek države, plačuje pa se za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države.


Omrežnine so obvezni fiksni strošek

Pomembno je, da ločimo storitve gospodarske javne službe varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda in ravnanje z odpadki) in njihove cene ter na drugi strani fiksne stroške t. i. omrežnine, ki niso prihodki izvajalca javne službe, torej podjetje Prodnik. OMREŽNINI (2 in 4) za vodovodno in kanalizacijsko omrežje sta namenska prihodka občin, kot lastnic sistemov. Te morajo zbrana sredstva iz tega naslova uporabljati izključno za obnove obeh sistemov. Cena posamezne omrežnine je določena za vsako občino posebej. V prvi vrsti je ta cena odvisna od dolžine omrežja (posebej vodovodnega in posebej kanalizacijskega) ter od števila in velikosti priključkov na posamezno omrežje. Na primer: v občini Trzin je zaradi manjšega območja in gostejše poselitve (to pomeni več priključkov na kilometer omrežja), cena obeh omrežnin nižja kot na primer v občini Moravče. V tej občini je zaradi redkejše poselitve in večjega območja teh priključkov na kilometer omrežja manj in je zato omrežnina višja. Omrežnina bo posamezni občini zagotavljala sredstva za potrebno obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Končna cena omrežnine (za velikost vodomera DN20 s faktorjem 1) za vodovodno in kanalizacijsko omrežje je v posameznih občinah že uvedena in je sledeča:

Občina


 

Cena omrežnine od 1. 5. 2014 dalje (z DDV)

Za vodovodno omrežje

Cena omrežnine od 1. 5. 2014 dalje (z DDV)

Za kanalizacijsko omrežje

Domžale

 

 

8,1656 € 9,0191 €

Mengeš

 

 

7,2371 € 7,0104 €

Trzin

 

 

5,0460 € 5,7317 €

Lukovica

 

 

15,3844 € 17,4624 €*

Moravče

 

 

17,5760 € 10,9470 €

* Občinski svet Občine Lukovica je sprejel sklep, da bo zaračunana omrežnina za kanalizacijsko omrežje za gospodinjstva 6,57 € (z DDV). Zaradi znižanja omrežnine bo razliko do polne vrednosti v obliki subvencije krila Občina Lukovica.

V tabeli so prikazani končni zneski omrežnin, ki bodo doseženi z aprilom 2014. Do tega meseca pa se višina omrežnine povečuje sorazmerno za 1/12 vsak mesec. Omrežnina je fiksna postavka na računu. Vezana je na velikost vodomera in ni odvisna od količine porabljene vode. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za najmanjši priključek.

  

*Primer obračuna za mesec januar 2014 v občini Domžale.

ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (3) se zaračunava tistim uporabnikom, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. S tem so pokriti vsi stroški izvajalca javne službe, ki nastanejo pri odvajanju odpadnih voda. Odvajanje odpadnih voda se zaračunava mesečno glede na porabljeno vodo oziroma akontacijo. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA (5), je strošek obdelave odpadnih voda na centralni čistilni napravi, ki se obračuna glede na količino porabljene vode na vodomeru in je prihodek Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODPADNIH VODA (6) se zaračunava od leta 1996 na podlagi državne uredbe in je namenjena izgradnji nove ustrezne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda.

Uporabnikom, ki niso priključeni na kanalizacijo in imajo greznico se zaračunava javna služba odvoza blata iz greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Ta storitev se zaračunava mesečno glede na porabljeno vodo oziroma akontacijo. Z mesečnim plačevanjem odvoza blata iz greznic uporabnikom z greznico ali MKČN se enkrat na tri leta izvede odvoz greznične gošče s strani pristojnega izvajalca, JKP Prodnik, brez dodatnih stroškov odvoza. Stroški čiščenja odpeljanega blata oziroma mulja so zaračunani s strani Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

V drugem delu računa so prikazane postavke za storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. V te postavke so vključeni vsi stroški izvajanja obveznih javnih služb ravnanja z odpadki, razen ravnanja z organskimi odpadki. Med obvezne službe štejemo:

 • zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v črnih zabojnikih,
 • prevoz ostanka mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje,
 • zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže v rumenih zabojnikih,
 • zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih (steklo in papir),
 • zbiranje kosovnih odpadkov, zbiranje nevarnih odpadkov (ostanki barv, zdravil, škropil, razredčil, …),
 • obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

* Obračun ravnanja z odpadki za mesec januar 2014

Skladno z določili vladne uredbe je potrebno to storitev razčleniti na šest delov, ki opisujejo vse zajete stroške znotraj te postavke. Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. To pomeni, da postavke, ki imajo na koncu krajšavo – INF. predstavljajo okrajšavo za infrastrukturo, postavke s končnico – STOR. pa predstavljajo okrajšavo za storitev. Postavke z oznako – INF pomenijo enako kot omrežnina za vodovodno in kanalizacijsko omrežje, le da so ta zbrana sredstva namenjena infrastrukturi na področju javne higiena. Vsaka storitev (zbiranje, obdelava in odlaganje) mora biti razdeljena na dva dela in sicer na storitev in infrastrukturo. Predračunska cena v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, se oblikuje na kilogram opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Zapis je sledeč: Obračunska količina komunalnih odpadkov = velikost črnega zabojnika (v m3) * povprečno mesečno št. odvozov črnega zabojnika. Povprečno mesečno število odvozov zabojnika se izračuna na način: letno število odvozov/meseci v letu. Letno zabojnik za mešane komunalne odpadke odvažamo 26-krat (vsak drugi teden, zaradi izmeničnega praznjenja z zabojnikom za embalažo). Torej je povprečno mesečno število odvozov naslednje: 26/12 = 2,17. V primeru 80 litrskega zabojnika to pomeni, da vašo obračunsko količino izračunamo po izračunu: 0,08 * 2,17 = 0,1736 m3.

Obračunska količina za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je preračunana na letno raven. To pomeni, da se obračunska količina skozi leto nespreminja (spomladi, ko preidemo na tedenski odvoz se ne zviša in jeseni, ko preidemo na dvotedenski odvoz se ne zniža). Obračunska količina je izračunana na enak način, kot obračunska količina pri postavkah, ki so vezane na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke. V občini Domžale je letno 46 odvozov zabojnika za biološke odpadke, zato se povprečno mesečno število odvozov izračuna na naslednji način: 46/12 = 3,83. V primeru 80 litrskega zabojnika to pomeni, da se obračunska količina izračuna po izračunu: 0,08 * 3,83 = 0,3064 m3. V občinah Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče je letno 43 odvozov zabojnika za biološke odpadke, zato se povprečno mesečno število odvozov izračuna na naslednji način: 43/12 = 3,58. V primeru 80 litrskega zabojnika to pomeni, da se obračunska količina izračuna po izračunu: 0,08* 3,58 = 0,2864 m3.

Po sprejetju cen, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na občinskih svetih občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, so župani vseh petih občin sklicali tiskovno konferenco, na kateri so javnosti predstavili spremembe in prilagoditve, ki so zapisane v spodnjem sporočilu za javnost.

 

 

Sporočilo za javnost

Obnova in nadgradnja komunalne infrastrukture sta nujni za zagotavljanje kakovostnih storitev tudi v prihodnje

Nova Uredba obvezuje občine k prilagoditvi cen komunalnih storitev – Župani se zavedajo, da moramo za kakovostne storitve prihodnjih generacij obnavljati dotrajano infrastrukturo

Domžale, 26. april 2013 – Župani Občin Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin ter direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik so na novinarski konferenci predstavili osnovo za začetek širšega izvajanja obnove in nadgradnje komunalne infrastrukture. V skladu z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopila v veljavo v začetku letošnjega leta, so slovenske občine dolžne prilagoditi cene komunalnih storitev določbam uredbe najkasneje do 1. aprila 2014. Te so bile vrsto let nadzorovane in omejevane s strani države –predvsem zaradi omejevanja inflacije, kar je povzročilo ogromno škodo komunalni infrastrukturi in onemogočilo njeno obnovo. V občini Mengeš so predlagane cene sprejeli 11. aprila, v občini Moravče 17. aprila, v občini Domžale dan kasneje (18. aprila). V občinah Trzin in Lukovica so bili predlogi na občinskih svetih sprejeti 24. in 25. aprila. S tem so cene komunalnih storitev, usklajene z uredbo, v vseh občinah pričele veljati s 1. majem 2013.

Kot so pojasnili župani, so se zaradi enotnega izvajalca javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvoda odpadnih voda in ravnanja z odpadki odločili za skupen projekt prilagajanja cen komunalnih storitev v skladu z določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki zahteva od občin, da ob ceni za izvajanje javne službe določi tudi ceno, namenjeno obnovi dotrajane infrastrukture oziroma omrežnino.

Glavne značilnosti skupnega pristopa so enotne cene za izvajanje javnih služb za vse uporabnike (vodarina, kanalščina, smetarina), ki jih Javno komunalno podjetje Prodnik izvaja v navedenih občinah. Tako bodo z uveljavitvijo novih cen tako gospodinjstva kot tudi negospodinjski uporabniki plačevali enake cene, kar je ena izmed zahtev nove uredbe.

Hkrati z enotnimi cenami se na področju oskrbe s pitno vodo in odvodom odpadnih voda uvajajo omrežnine kot del cene, ki je namenjen izključno obnovam dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov. Omrežnine se bodo kot namenski prihodki proračunov občin uporabljale izključno za obnovo dotrajanih delov infrastrukture. Za gospodinjstva se bodo omrežnine uvajale postopoma z enoletnim prehodnim obdobjem, občine pa bodo razliko do polnih vrednosti pokrivale s proračunskimi subvencijami. Za negospodinjstva se omrežnine pričnejo obračunavati hkrati z novimi cenami za izvajanje javnih služb.

Domžalski župan Toni Dragar je ob tem povedal, da so za predvidene obnove in nadgradnje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij potrebna znatna sredstva, saj le tako lahko občine še naprej zagotavljajo kakovostne storitve in sledijo smernicam, direktivam in zakonodajnim določbam.

»Če želimo tudi dolgoročno našim občanom zagotavljati enako kakovostne komunalne storitve, kot smo jih imeli doslej, moramo stare azbestne cevi čim prej zamenjati, obnavljati kanalizacijo in vodovodne objekte ter poskrbeti za nadgradnjo komunalne infrastrukture, saj si nihče ne želi, da ne bi mogli v prihodnjih letih več piti vode iz pipe, imeti urejene kanalizacije ali da ne bi imeli ustrezno urejeno ravnanje z odpadki« je med drugim izpostavil župan Občine Domžale, Toni Dragar. Ob tem je poudaril, da so prilagoditve, ki so jih v Domžalah potrdili tudi na občinskem svetu, nujne.

Glede na vladno uredbo bodo uporabniki na položnici imeli naveden tudi obračun omrežnin, ki jih doslej niso imeli. »Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v posamezni občini» je razložil župan Mengša Franc Jerič. »Cena omrežnine je zato za posamezno občino različna, občine pa bodo celotno omrežnino letno vlagale v obnovo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov«.

Martin Rebolj, župan Moravč, je dodal: »Višina omrežnin je v občinah, ki imajo manj priključkov na kilometer omrežja, višja, saj navedeno pomeni, da je manj uporabnikov, ki plačajo stroške obnove infrastrukture. Omrežnino se zaračuna glede na velikost vodovodnega priključka (vodomera) in je stalna postavka na računu, ne glede na to, koliko vode uporabnik porabi. Tako gre pri omrežnini za enak sistem kot pri obračunih za porabo električne energije, toplote oziroma plina. Če občine ne bi prilagodile cen skladno z veljavno uredbo, bi v letu 2014 sledile tudi visoke kazni«.

»V občini Trzin so do sedaj gospodarski uporabniki javnih služb nosili bistveno večje finančno breme kot gospodinjstva, z uskladitvijo cen z zahtevami uredbe pa se cene za vse uporabnike izenačujejo. Sredstva zbrana iz omrežnin, bomo v celoti vložili v obnovo in nadgradnjo komunalne infrastrukture v občini. S tem bomo omogočili nadaljnjo zagotavljanje ustreznega standarda komunalnih storitev za naše občane. Nihče si ne želi, da bi zaradi pomanjkanja sredstev padla kakovost storitev« je izpostavil tudi župan Trzina Tone Peršak.

»Ravnati moramo kot dobri gospodarji, saj smo Občine lastnice infrastrukture, za katero moramo skrbeti in sredstva iz naslova omrežnin bodo v celoti namenjena obnovi in nadgradnji komunalne infrastrukture« je izpostavil vlogo občin župan Občine Lukovica, Matej Kotnik, kjer so omrežnino za kanalizacijo za gospodinjstva potrdili nekoliko manj od predvidene in bodo razliko do polne cene do nadaljnjega subvencionirali iz občinskega proračuna. Občine imajo v svojih načrtih predvideno večje število investicij, kot so zamenjave azbestnih cevi, obnove dotrajanih vodovodov in kanalizacije in obnovitve hišnih priključkov na obnovljenih vodovodih.

Direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, Marko Fatur je ob tem poudaril: »Vladna uredba je omogočila izenačitev cen za uporabnike storitev javnih služb, če imajo le-ti istega izvajalca. To poenotenje cen pomeni, da bo cena vodarine, kanalščine in smetarine tako za gospodinjstva, kot tudi za podjetja, vrtce, šole, torej vse tiste, ki plačujejo položnice za komunalne storitve, enaka. Cena kubičnega metra pitne vode oziroma odvedene odpadne vode bo tudi za uporabnike v vseh petih občinah enaka. Prilagoditve cen komunalnih storitev tako povzročijo znižanje cen za gospodarske uporabnike ter zvišanje cen za gospodinjstva, ki bodo znašala za povprečnega gospodinjskega uporabnika od 1 do 7 evrov na mesec več za vse tri javne službe skupaj (vodarina, kanalščina, ravnanje z odpadki). V primerjavi z nekaterimi drugimi občinami po Sloveniji, kjer so cene komunalnih storitev prilagajali že v letih 2008 in 2010, so cene za oskrbo s pitno vodo v naših občinah iz leta 2001, za kanalščino pa iz leta 2002. V tem času je bila uradna inflacija več kot 50%, cene energentov in drugih pomembnih stroškov pa so rasle še hitreje. Cena za ravnanje z odpadki je iz leta 2008, v tem času pa so stroški goriva zrasli za 50 %, prav tako pa so se bistveno povečale minimalne plače. Tako bo vodarina skupaj z vodnim povračilom po novem znašala 0,6702 EUR/m3 distribuirane pitne vode (brez DDV), cena kanalščine pa 0,2727 EUR/m3 odvedenih odpadnih voda (brez DDV), kar je primerljivo s trenutno veljavnimi cenami ostalih območij drugod po Sloveniji«.

Javna služba odvoza blata iz greznic in malih čistilnih naprav (MČN) se izvaja na način, da se vsakemu uporabniku pitne vode, ki ni priključen na kanalizacijski sistem, enkrat na tri leta v sklopu izvajanja javne službe izprazni blato iz greznice oziroma MČN ter odpelje na čistilno napravo na dokončno predelavo. Do sedaj je vsak uporabnik plačal storitev glede na količino odpeljanega blata iz greznice oziroma MČN, v skladu z novo uredbo, pa je potrebno spremeniti obračun in uporabniku zaračunati to storitev glede na porabljeno vodo. Glede na to določilo se je ustrezno prilagodila tudi cena, ki znaša 0,3980 EUR/m3porabljene vode. To pomeni, da se uporabniku storitev za odvoz blata iz greznice oziroma MČN ne bo več zaračunavala po opravljeni storitvi, ampak sorazmerno vsak mesec glede na porabljeno vodo.

Na področju ravnanja z odpadki bo cena za vse uporabnike za zabojnik velikosti 80 litrov za ostanek odpadkov 13,06 evrov na mesec (brez DDV), za zabojnik enake velikosti za organske odpadke pa 6,38 evra na mesec (brez DDV), razen v občini Domžale, kjer je mesečni strošek za rjavi 80 l zabojnik 6,83 evra (brez DDV), zaradi večjega števila odvozov v enem koledarskem letu.

Prilagojene cene komunalnih storitev po novi uredbi bodo vsi uporabniki prvič prejeli v mesecu juniju na računih, izdanih za mesec maj.

Hkrati z enotnimi cenami se na področju oskrbe s pitno vodo in odvodom odpadnih voda uvajajo omrežnine kot del cene, ki je namenjen izključno obnovam dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov po posameznih občinah. Omrežnine se bodo kot namenski prihodki proračunov občin uporabljale izključno za obnovo dotrajanih delov infrastrukture. Za gospodinjstva se bodo omrežnine uvajale postopoma z enoletnim prehodnim obdobjem in bodo prvič zaračunane na računih za mesec junij, ki jih bodo uporabniki prejeli v začetku julija, v višini 1/12 celotne končne vrednosti. Občine bodo razliko do polnih vrednosti omrežnine v prehodnem obdobju za gospodinjstva pokrivale s proračunskimi subvencijami. Za negospodinjstva se celotne omrežnine pričnejo obračunavati hkrati z novimi cenami za izvajanje javnih služb.

Tagi