Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Domžale

Občina Domžale je razpisala oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste prazna, izpraznjena oziroma na novo pridobljena. Razpisana stanovanja so locirana na območju občine Domžale. 

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem ((Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, bosta oblikovani dve ločeni prednostni listi:

  1. Lista A: za stanovanja namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. Členu pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe ali varščine;
  2. Lista B: za stanovanja namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek 9. Člena pravilnika zavezanci za plačilo varščine.

Glede na to, da številno razpoložljivih stanovanj v času veljavnosti prednostne liste ni mogoče v naprej predvideti, se bodo stanovanja oddajala v odvisnosti od razpoložljivosti in števila upravičencev na prednostnih listah.

Rok za oddajo vloge z vsemi prilogami in dokazilom o plačani upravni taksi lahko prosilci oddajo od 1. 9. 2018 do vključno 30. 9. 2018.

Dokumenti in priloge:

 

Tagi