Domžalski svetniki izredno sejo zaključili še preden so jo začeli, s tem pa onemogočili hitro pomoč za blažitev posledic epidemije

Po tem, ko sta bila zaradi razglasitve epidemije Covid-19 v mesecu marcu in aprilu odpovedani seji Občinskega sveta Občine Domžale, so se domžalski občinski svetniki danes v četrtek, 21. maja 2020, sestali na 2. izredni seji, ki je tokrat potekala v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale. Izredna seja občinskega sveta je bila sklicana zaradi omilitve negativnih posledic, ki so nastale s prejetjem državnih ukrepov v zvezi z epidemijo Covid-19. Se pa je seja zaključila s svetlobno hitrostjo, saj svetniki niso potrdili dnevnega reda. To v praksi pomeni, da s hitro pomočjo domžalskim društvom ter s še blažitvijo nekaterih drugih ukrepov zaradi posledice epidemije ne bo zaenkrat nič.

V obrazložitvi za sklic 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Domžale so v občinski upravi zapisali, da je zaradi razglasitve epidemije Covid-19 morala tudi Občina Domžale v tem času primerno prilagajati celoten sistem delovanja. Ker so se razmere spreminjale iz dneva v dan, ni bilo mogoče vnaprej predvideti kakšne smernice in ukrepe bo sprejela država za blažitev posledic koronavirusa, zato so bili primorani čakati na t.i. “protikorona mega zakon 1” in “protikorona mega zakon 2”. Na podlagi sprejema obeh zakonskih paketov je Občina Domžale lahko planirala pripravo nekaterih lastnih ukrepov za omilitev negativnih posledic nalezljive bolezni Covid-19 in za to potrebnih izhodišč za pripravo rebalansa proračuna, saj je iz zakonskih ukrepov država nekatera področja izpustila oziroma se do njih ni opredelila. Tako so se na primer v stiski znašle številne občinske nevladne organizacije, ki v teh izrednih okoliščinah nemudoma potrebujejo pomoč. Zaradi navedenega so na Občini Domžale načrtovali sklic seje občinskega sveta takoj po sprostitvi nekaterih državnih varnostnih ukrepov.

Dnevni red za 2. izredno sejo je vseboval pet točk dnevnega reda in sicer: (1.) Volitve in imenovanja; (2.) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2019 – skrajšani postopek; (3.) Odlok o denarni pomoči zaradi razglašene epidemije Covid-19 – hitri postopek; (4.) Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2020 – skrajšani postopek; (5.) Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021 – skrajšani postopek.

Pred potrjevanjem dnevnega reda je župan Toni Dragar svetnice in svetnike, če želi kdo umakniti kakšno točko dnevnega reda. K besedi je pristopil mag. Branko Heferle (LMŠ), ki je predlagal, da se 3. točka (Odlok o denarni pomoči zaradi razglašene epidemije Covid-19 – hitri postopek), 4. točka (Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2020 – skrajšani postopek) in 5. točka (Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021 – skrajšani postopek) z dnevnega reda izredne seje umaknejo. V obrazložitvi predloga umika točk dnevnega reda je dejal, da se ne strinja s tem, da se omenjene točke dnevnega reda obravnava na izredni seji, ampak se jih mora obravnavati na redni seji, gradivo pa morajo pred sejo obravnavati pristojna delovna telesa. Županu je predlagal, da takoj po izredni seji skliče redno sejo, kjer bi obravnavali zadnje tri točke dnevnega reda.

V nadaljevanju sta k besedi pristopila Elvira Rošić Ključanin (LMM) in Bojan Arh (SAB), ki sta povedala, da se strinjata s predlogom mag. Branka Heferleja o umiku teh treh točk. Matej Oražem (LMM) je župana opozoril na kršitev poslovnika, dejal pa je, da je predlog legitimen. S predlogom, da se točke umakne z dnevnega reda, se ni strinjal mag. Tomaž Deželak (SDS), saj se mu zdi nepotrebno prelagati sejo za mesec dni, ker bodo po njegovem mnenju nekatera društva težko preživela posledice krize. Prav zaradi tega se v svetniški skupini SDS zavzemajo, da se ta odlok o hitri denarni pomoči sprejme.

Po proceduralni razpravi je župan na glasovanje podal predlog mag. Branka Heferleja o umiku 3., 4. in 5. točke dnevnega reda. Za vsak umik točke so svetniki glasovali posebej. Predlog u umiku mag. Heferleja ni bil sprejet, saj ga svetniki niso izglasovali (umik 3. točke: 13 za – 17 proti; Umik 4. točke: 14 za – 16 proti; Umik 5. točke: 14 za – 16 proti).

V nadaljevanju je župan na glasovanje podal še dnevni red, ki pa ga svetniki niso izglasovali (15 za – 15 proti), zaradi česar je župan zaključil izredno sejo, saj dnevni red ni bil potrjen.

Bodo domžalska društva ostala brez finančnih sredstev? Pod vprašanjem tudi pomoč za blažitev posledic epidemije na drugih področjih!

Včeraj smo na našem portalu objavili novico, da se na Občini Domžale zavedajo, da so društva pomemben dejavnih družbenega razvoja občine, zato jim tudi v teh kriznih časih želi priskočiti na pomoč in jim dodeliti hitro denarno pomoč, ki bo namenjena društvom s področja športa in kulture, ki so v letu 2019 prejeli javna proračunska sredstva na podlagi izvedenih javnih razpisov Občine Domžale, ne glede na izvedbo programa prijavljenega na javnem razpisu.

“Spremenjene razmere so nas pripeljale do odločitve, da se javni razpisi, ki še niso dokončani ustavijo in se sredstva kulturnim in športnim društvom, namesto preko razpisa dodelijo skozi ukrep hitre finančne pomoči. Ob uveljavitvi odloka bo za pomoč mogoče zaprositi preko elektronske vloge,” so nam na Občini Domžale v zvezi s hitro pomočjo društvom povedali včeraj.

Ker svetniki dnevnega reda 2. izredne seje niso potrdili, se je seja zaključila še preden se je začela. To pa pomeni, da o omenjenem odloku niso niti razpravljali, kaj šele, da bi ga sprejeli in na ta način društvom omogočili lajšanje posledic epidemije. To pa še ni vse. Po besedah podžupanje mag. Renate Kosec so bila v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 predvidena tudi finančna sredstva za blažitev posledic epidemije še na nekaterih drugih področjih. “Moram povedati, da sem bila glede na razpravo in glasovanje o dnevnem redu zelo presenečena, saj je epidemije povzročila posledice pri delovanju naših kulturnih in športnih društev, zato me čudi, da svetniki zelo dobro pripravljen odlok o hitri finančni pomoči niso bili pripravljeni potrditi. Vse skupaj pomeni, da bomo morali verjetno po klasični poti, se pravi z zaključitvijo obeh večjih javnih razpisov, kar pomeni, da bodo društva finančna sredstva prejela kasneje, kot bi jih s sprejemom tega odloka o hitri pomoči in sprejemom rebalansa proračuna. V predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 smo predlagali tudi finančna sredstva za blažitev posledic epidemije še na drugih področjih,“ nam je po seji povedala podžupanja.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: posnetek zaslona

 

Tagi