Dobitniki priznanj Civilne zaščite iz občine Domžale in zahvale župana

1. marca smo praznovali Svetovni dan civilne zaščite. Ob tej priložnosti smo tako kot vsako leto dobili dobitnike priznanj Civilne zaščite, ki jih vsako leto podeli Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije na pobudo župana Občine Domžale Tonija Dragarja. Prav tako smo podelili tudi županove zahvale vsem tistim, ki so v zadnjem letu v naši občini pustili prav poseben pečat. Župan je gostil tudi dva predstavnika, ki sta prav tako dobila priznanje Civilne zaščite, predlagana s strani drugih organizacij.

V letošnjem letu je podelitev potekala drugače, kot sicer, zaradi upoštevanja epidemioloških ukrepov so župan Toni Dragar, poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale Marko Žagar in namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Domžale Peter Gubanc nagrajence sprejeli, ter jim priznanja podelili v manjših skupinah, se jim zahvalili za njihovo delo, ter jim zaželeli veliko poguba in srčnosti tudi v prihodnje.

Dobitniki priznanj Poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije:

RENATA KOSEC – prejemnica srebrnega znaka CZ

Renata Kosec naloge članice Občinskega štaba CZ Domžale, kjer je  zadolžena za odnose z javnostmi, opravlja že 17 let. V času delovanja sistema ZiR oz. v  primeru naravnih nesreč, vaj in drugih aktivnosti organizira obveščanje javnosti s točnimi in verodostojnimi informacijami, kar prispeva k učinkovitejšemu delovanju celotnega sistema zaščite in reševanja v občini. V času delovanja v štabu je ogromno prispevala tudi k promociji dejavnosti v občini in tudi širše. Sodelovala je pri pripravah in izvedbi več kot deset velikih občinskih zaščitno-reševalnih vaj ter v vseh večjih intervencijah sistema ZiR v občini Domžale (veliki požar v stolpnici Matije Tomca 2, Covid-19, neurje s točo, poplave, itd.).  V začetnem obdobju delovanja je kot strokovna delavka na področju zaščite in reševanja v občinski upravi vzorno skrbela za izdelavo in vzdrževanje načrtov zaščite in reševanja in drugih opravil pomembnih za normativno urejenost varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V času, ko je komunikacija z javnostmi med naravnimi nesrečami še kako pomembna in predstavlja eno izmed pomembnejših nalog v sistemu ZiR, njeno delo predstavlja izjemni prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V letu 2014 je bila dobitnica bronastega priznanja CZ.

mag. Renata Kosec – prejemnica srebrnega znaka CZ.

VID VILAR – prejemnik bronastega znaka CZ

Vid Vilar se je gasilski organizaciji pridružil kot pionir leta 1972. Sodeloval je na številnih državnih in mednarodnih tekmovanjih, največji dosežek njegove ekipe PGD Dob pa je udeležba na dveh gasilskih olimpijadah in sicer leta 1985 v Vöcklabrucku v Avstriji in leta 1989 v Varšavi na Poljskem.

Leta 1984 se je zaposlil v podjetju Helios in kmalu se je pridružil industrijskim gasilcem, ki so v podjetju Helios Količevo skrbeli za požarno varnost. Leta 1986 je uspešno opravil izobraževanje za pridobitev poklica gasilec, katerega predano opravlja še danes. V začetku poklicne gasilske kariere je bil skupaj s sodelavci zadolžen predvsem za preventivne aktivnosti v podjetju. Ob ustanovitvi Centra požarne varnosti Helios v začetku 90tih je bil razvrščen v I. gasilsko izmeno, v kateri je opravljal različne naloge. Ob požarih so ga tovariši in sodelavci ob sebi najrajši videli v vlogi »prvega napadalca«, saj je kot mladenič veljal za izredno hitrega in močnega fanta.

Kot namestnik vodje izmene je vodenje prevzel le »po sili razmer«, bolj kot vodenje, ga je zanimalo delo – delo operativnega gasilca, bodisi pri požarih, reševanju ob prometnih nesrečah, tehničnem reševanju, vedno pa je zavzeto opravljal tudi naloge zaščite in reševanja ob večjih naravnih nesrečah v Domžalah – v kolikor v tistem trenutku ni bil na delovnem mestu se je klicu »na pomoč« odzval skupaj s tovariši iz PGD Dob.

Zadnjih nekaj let v Centru za zaščito in reševanje Domžale opravlja naloge gasilca-dispečerja, vendar je v I. izmeni veliko več kot le to. Mlajši kolegi ga včasih predvsem s svojeglavostjo in nepremišljenostjo razjezijo, Vid pa jim dobronamerno jasno in glasno pove kakšen »red mora biti pri gasilcih«.

Vid Vilar je v 35 letih poklicne gasilske poti s svojim značajem pustil velik pečat poklicni gasilski enoti v Domžalah, njegova predanost delu, poštenje in tovarištvo pa mora biti zgled vsem prihodnjim generacijam poklicnih gasilcev in drugim pripadnikom zaščitno-reševalnih enot, zato Vida Vilarja za njegovo dolgoletno prizadevno delo na področju zaščite in reševanja predlagamo za Bronasti znak Civilne Zaščite.

Vid Vilar – prejemnik bronastega znaka CZ.

ROD SKALNIH TABOROV DOMŽALE – prejemnik bronastega znaka CZ

Taborniška organizacija »Rod skalnih taborov Domžale« kot izvajalca nalog in ukrepov za pomoč prizadetim prebivalcem občine Domžale ob epidemiji Covid-19, je prejela bronasti znak CZ za enkratno dejanje. Društvo svoje naloge v sistemu zaščite in reševanja v občini Domžale opravlja že več kot 30 let. Taborniki so že ob prvem valu epidemije Covid-19 opravili nepogrešljive naloge pri postavitvi vstopne Covid ambulante pri Zdravstvenem domu Domžale, katero so ves čas tudi vzdrževali. S postavitvijo pomožnih šotorov so zagotavljali logistično oskrbo Domu upokojencev Domžale, sestavili so več tisoč zaščitnih mask, katere so bile kasneje razdeljene starejšim občanom, sodelovali so pri oskrbi ranljivih skupin. Svoje naloge so opravljali prostovoljno ter z veliko volje in interesa pomagati prizadetim občankam in občanom naše občine.

Rod skalnih taborov Domžale – prejemnik bronastega znaka CZ.

Županovo zahvalo so prejeli:

  • Območno združenje Rdečega križa Domžale za požrtvovalno delo na področju izvajanja ukrepov ob epidemiji COVID-19.

Območno združenje Rdečega križa Domžale je v času prvega vala epidemije vzorno skrbelo za organizacijo pomoči ranljivim skupinam. Enota prve pomoči Rdečega križa je izvajala naloge na širšem območju države.

Območno združenje Rdečega križa Domžale  – prejemnik županove zahvale za požrtvovalno delo na področju izvajanja ukrepov ob epidemiji COVID-19.
  • Zdravstveni dom Domžale za požrtvovalno delo na področju izvajanja ukrepov ob epidemiji COVID-19.

Zdravstveni dom Domžale se je v času izrednih razmer odlično organiziral, vsi zaposleni delavci so strokovno in požrtvovalno izvajali ukrepe ter naloge zdravstvene pomoči, tako da je bilo zelo dobro poskrbljeno za naše občanke in občane že v času prvega vala epidemije. Z izvajanjem nalog so zaposleni nadaljevali tudi v poletnem času, učinkovito so se pripravili na drugi in tretji val epidemije, kar vse do danes omogoča efektivno in pravočasno skrb za potrebe občank in občanov. Hvalevredno je tudi sodelovanje s sosednjimi občinami.

  • Center za zaščito in reševanje Domžale za požrtvovalno delo na področju izvajanja ukrepov ob epidemiji COVID-19 ter ob neurju s točo v juliju 2020.

Center za zaščito in reševanje Domžale je ob odličnem vodenju in v sodelovanju z vsemi gasilci strokovno in požrtvovalno izvajal ukrepe in naloge, kot so dekontaminacija ljudi, opreme, vozil ter javnih in drugih objektov, že v času prvega vala epidemije. Čez poletje so z izvajanjem nalog nadaljevali, tako da so se uspešno pripravili na drugi in tretji val, kar pomeni efektivno in pravočasno izvajanje nalog vse do danes. Od začetka epidemije so izvedli več kot petsto postopkov dekontaminacije zdravstvenih delavcev ter njihovih vozil in druge opreme. Izvajali so dekontaminacijo v Zdravstvenem domu Domžale in Domu upokojencev Domžale ter v drugih javnih objektih. Prav tako je ekipa gasilcev zavoda ob neurju s točo konec meseca julija vzorno opravila predvidene naloge, torej organizirala delovanje operativnih ekip na terenu ter zagotovila logistično in operativno podporo.

Center za zaščito in reševanje Domžale – prejemnik županove zahvale za požrtvovalno delo na področju izvajanja ukrepov ob epidemiji COVID-19 ter ob neurju s točo v juliju 2020.
  • Matjažu Merkužič za uspešno vodenje intervencije ob neurju s točo v juliju 2020.

Kot član Štaba CZ Občine Domžale in kot poveljnik javne gasilske službe je Matjaž Merkužič vodil petdnevno intervencijo, v kateri so sodelovali celotna javna gasilska služba občine Domžale, prostovoljna gasilska društva gasilskih zvez iz Regije Ljubljana III, še dve prostovoljni gasilski društvi in večji del občinskega sistema zaščite in reševanja. Ob eni večjih naravnih nesreč, ki so občino Domžale prizadele v zadnjih tridesetih letih, je organiziral delo vseh vključenih reševalnih enot, ki so tako v petih dneh prekrile preko šeststo stanovanjskih in drugih objektov v občini. Posledice nesreče so bile izdatne, a prav po njegovi zaslugi je delo potekalo organizirano in brezhibno.

  • Tina Urankar za požrtvovalno delo na področju izvajanja ukrepov ob epidemiji COVID-19.

Tina Urankar je kot strokovno usposobljena članica Štaba CZ Občine Domžale za prvo pomoč in predstavnica urgentne službe Zdravstvenega doma Domžale v veliko podporo poveljniku CZ, učinkovito usmerja delo štaba in vseh strokovnih služb ob izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Veliko zaslug ji gre pripisati tudi za pravočasno in učinkovito ukrepanje sestavov ZiR, in sicer zlasti na operativnem področju.

Tina Urankar – prejemnica županove zahvale za požrtvovalno delo na področju izvajanja ukrepov ob epidemiji COVID-19.
  • Gasilska zveza Domžale za izvajanje intervencij zaščite in reševanja ob neurju s točo.

Gasilski zvezi Domžale se zahvaljujemo za izvajanje intervencij zaščite in reševanja ob neurju s točo, ki je občino Domžale prizadelo 29. in 30. julija 2020. V eni večjih naravnih nesreč, ko so občino Domžale prizadele v zadnjih 30- ih letih, so s pomočjo društev iz regije Ljubljana-3 prekrili preko 600 stanovanjskih in drugih objektov v občini. V petih dneh nesebične in prostovoljne pomoči občanom občine Domžale so pokazali nepogrešljivost in moč gasilskih enot pri posredovanju ob večjih naravnih nesrečah.

Gasilska zveza Domžale – prejemnik županove zahvale za izvajanje intervencij zaščite in reševanja ob neurju s točo.

Dobitniki priznanj CZ iz občine Domžale, ki so bili predlagani s strani drugih organizacij:

  • Maks Merela – plaketa Civilne zaščite, član jamarske reševalne enote.
  • Matjaž Darko – bronasti znak Civilne zaščite, gasilec CZR, predlagan s strani PGD Škofljica.
  • Tone Kosec- bronasti znak Civilne zaščite, zaposlen na regijskem centru za obveščanje Ljubljana.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke!

Občina Domžale; Foto: Vido Repanšek

Komentarji uporabnikov
Tagi