Odprti so trije javni razpisi za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture za leto 2019

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je 11. januarja 2019 objavil tri javne razpise za sofinanciranje kulturnih projektov po izboru strokovno programskih komisij JSKD:

 • Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (PR 2019)
 • Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS (Etn 2019)
 • Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti (VPR-2019/2020)

JSKD izvaja javne razpise za sofinanciranje kulturnih projektov in programov za kulturna društva, zveze kulturnih društev ter tudi za zasebne zavode in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalce z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi. Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki so izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javno dostopne kulturne dejavnosti), izobraževanja in strokovna usposabljanja ali založniški, AV projekti ter programom, torej rednemu, sistematičnemu in kontinuiranemu delovanju ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo.

JSKD po pogodbi s pristojnim ministrstvom izvaja tudi javne razpise za specifične skupine uporabnikov (etnične manjšine), v sodelovanju z občinami pa JSKD razpisuje sredstva za redno delovanje kulturnih društev na lokalni ravni. Prijava na javne razpise je digitalizirana, tako da vlagatelji svoje vloge oddajo preko spletne aplikacije. Elektronska oddaja vlog društvom in drugim upravičenim osebam omogoča pregledno, enostavno in sistematično prijavljanje na razpise, hkrati pa omogoča hitrejše in bolj enostavno vodenje postopkov ter večjo transparentnost poslovanja.

Sofinanciranje projektov poteka po postopku javnega razpisa, ki ga določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji) ter Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in nadaljnji).

Z 11. januarjem 2019 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira tri javne razpise za sofinanciranje kulturnih projektov:

 1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (PR 2019), bo odprt od 11. 1. 2019 do 11. 2. 2019.

Okvirna vrednost razpisa PR 2019 znaša 337.960,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so:

 • kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji;
 • krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah.
 1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn 2019), bo odprt od 11. 1. 2019 do 11. 2. 2019.

Okvirna vrednost razpisa Etn 2019 znaša 160.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so:

 • kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava;
 • ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi.
 1. Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (VPR-2019/2020), bo odprt od 11. 1. 2019 do 11. 2. 2019.

Okvirna vrednost razpisa VPR-2019/2020 znaša 50.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so:

 • kulturna društva, registrirana v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Besedila vseh razpisov vključno s pogoji in kriteriji so objavljena na spletni strani www.jskd.si z dnevom odprtja razpisov.

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.  Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si .

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane tiskane vloge oz. čas prispetja tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki niso oddane priporočeno). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Dodatne informacije:
Matej Maček, strokovni delavec JSKD za pripravo kulturnih projektov
01/24-10-518 in 051/240-552
matej.macek@jskd.si
Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 11.00

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Tagi