V novem šolskem letu bodo občinske štipendije podeljene tudi umetnikom in kategoriziranim športnikom

V maju je bil na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale potrjen nov Odlok o štipendiranju v Občini Domžale, ki poleg obstoječih občinskih štipendij – štipendij za dijake in študente, ki se izobražujejo v programih za deficitarne poklice – omogoča podeljevanje celoletnih štipendij tudi dijakom in študentom, ki se izobražujejo na področju umetnosti in ki imajo status kategoriziranih športnikov. Predstavitev je potekala v torek, 23. maja 2023 v sejni sobi Občine Domžale v sklopu novinarske konference.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je pojasnila: »Na občini Domžale smo pristopili k novemu Odloku o štipendiranju v Občini Domžale, na podlagi katerega Občina Domžale podeljuje celoletne štipendije dijakom in študentom z območja občine. Za nov odlok smo se odločili, ker želimo med drugim spodbujati mlade umetnike kot tudi aktivne športnike, kar je novost. S svojo predanostjo, talentom in znanjem gradijo svojo prihodnost in če jih bomo znali navdušiti bodo gradili svojo prihodnost v naši občini.«

Županja je opozorila, da je pomemben del aktivnosti, ki jih izvaja, povezanih z mladimi in za mlade: »Vzgoja mladih za odgovorno delo v lokalni skupnosti, za delo v javno dobro za vse občanke in občane je pomemben element s katerim gradimo našo skupno prihodnost. Del teh aktivnosti, kako vključiti mlade v lokalno skupnost in njeno delovanje bosta postavila tudi mladi župan in mlada županja.«

Svetnice in svetniki Občinskega sveta občine Domžale so na aprilski seji obravnavali in potrdili Odlok o štipendiranju v Občini Domžale v prvi obravnavi, na majski seji pa je odlok potrjen v drugi obravnavi in bo stopil v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale, uporabljati pa se bo začel s šolskim oziroma študijskim letom 2023/2024. Z dnem veljavnosti tega odloka bo prenehal veljati Odlok o štipendiranju v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/04, 7/06, 9/09, 11/12).

V odloku se poleg pogodbenih obveznosti med Občino Domžale in dijakom oziroma študentom določa upravičence celoletnih štipendij. To so dijaki ali študenti vpisani od drugega letnika dalje in niso vpisani v dodatno leto, t.i. absolventski staž, imajo stalno prebivališče v občini Domžale in ne prejemajo druge štipendije iz javnih sredstev. Dodana je tudi starostna omejitev za prvi vpis v drugi letnik poklicne in strokovne šole ali gimnazije oziroma za prvi vpisu v drugi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma na prvo ali drugo stopnjo univerzitetnega izobraževanja.

Odlok tudi določa, da mora kandidat prijavi na razpis za podelitev štipendije priložiti dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto ter dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu preteklega šolskega ali študijskega leta. Županja občine Domžale je povedala: »Štipendijo za posamezni letnik izobraževanja prejema štipendist eno šolsko/študijsko leto, vendar ne več kot 12 mesecev. Višina celoletnih štipendij znaša mesečno za dijake 200 evrov, za študente pa 250 evrov. Število štipendij, ki jih bo Občina Domžale podelila na javnem razpisu se določi v vsakoletnem proračunu Občine Domžale.«

V odloku so določena tudi merila za dodeljevanje štipendij dijakom in študentom za programe, ki se izobražujejo za deficitarne poklice ter za umetniške smeri izobrazbe in kategorizirane športnike. Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, je pojasnila tudi: »glede na izpolnjevanje pogojev in meril bo določen vrstni red kandidatov za posamezno vrsto štipendije. Glede na razpisano število posameznih štipendij bodo kandidati pozvani k podpisu pogodbe in na podlagi vrstnega reda. Odločba o vrstnem redu se bo kandidatkam in kandidatom za štipendije izdajala individualno.«

Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Foto: Rok Majhenič

Na novinarski konference je mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale predstavila razloge za uvedbo plačljivega parkiranja v mestnem središču Občine Domžale ter druge za občanke in občane pomembne projekte, medtem, ko je Irena Kovač predstavila sprejeto Strategijo »Skupaj za lepšo starost. Novinarjem se je predstavil tudi Aljaž Praznik, mladi župan Občine Domžale, s katerim smo na Domžalcu poklepetali o izzivih mladih in prihajajočem Dnevu za mlade, ki bo potekal v petek, 26. maja 2023 v parku Martina Krpana od 14.30 do 22. ure.

Aljaž Praznik, mladi župan Občine Domžale: Mladi si želijo druženja in priložnosti za razvoj idej

Petra Petravič; Foto: Rok Majhenič, canva.com, Alenka Pustotnik

 

Tagi