Obvestilo o zaporah na občinskih cestah in državni cesti

Iz Občine Domžale občanke in občanke obveščajo, da je Oddelek za komunalne zadeve na podlagi vloženih vlog izdal zapore na nekaterih občinskih cestah in sicer zaradi zamenjave obstoječega 20 kV kablovoda. Zapore bodo potekale od 25. 7. 2018 do 25. 9. 2018, od 7. ure do 17. ure in sicer na sledečih občinskih cestah:

  • JP 571511 – Breznikova ulica, zemljišča s parc. št.: 1943/1, 5470/18, 1953/2, vse k.o. Domžale, LK 071631 – Rodica – Domžale; Dragarjeva ulica; Bernikova ulica; (Bernikova ulica), zemljišče s parc. št.: 5601/1 k.o. Domžale, LZ 071311 – Češminova ulica, zemljišča s parc. št.: 5471/4, 5470/4, 1953/2, vse k.o. Domžale, zemljišča v lasti in upravljanju Občine Domžale s parc. št.: 1939/13, 5470/4, 5471/4, 5601/1, 5601/15 in 5601/3 vse k.o. Domžale, od dne 25. 07. 2018 do dne 25. 09. 2018, od 07:00 ure do 17:00 ure, zaradi zamenjave obstoječega 20 kV kablovoda KB Rodica iz RTP Domžale, TP LIDL – ZP MARKOVA, po uredbo o vzdrževanju v javno korist na področju energetike, med obstoječim KJ v točki »A« in TP Marokovo v občinsko javno cesto JP 571511 – Breznikova ulica, LK 071631 – Rodica – Domžale; Dragarjeva ulica; Bernikova ulica; (Bernikova ulica) in LZ 071311 – Češminova ulica.

Prav tako pa so izdali tudi soglasje za začasno postavitev prometne signalizacije za usmerjanje prometa pri obvozu po občinski lokalni cesti LC 253011 – Mengeš – Rodica, ki so v upravljanju Občine Domžale in sicer:

  • zaradi popolne zapore državne ceste R3 – 644/1358 Domžale – Duplica od km 4.775 do km 6.030, na območju Občine Kamnik, od dne 25. 07. 2018 do dne 24. 09. 2018, bo obvoz potekal tudi po občinski lokalni cesti LC 253011 – Mengeš – Rodica v Občini Domžale.

Ob tej priložnosti občanke in občane obveščamo o naslednjih zaporah občinskih cest, kar smo na našem portalu objavili že pretekli teden:

  • občinska javna pot JP 572195 Turnše – Češenik do hišne številke 15, od 16.7.2018 do 6.8.2018, od 7. do 17. ure, zaradi rekonstrukcije ceste,
  • občinska lokalna krajevna cesta LK 071641 Rodica – Domžale (Kettejeva ulica), od 23.7.2018 do 23.9.2018, od 7. do 17. ure, zaradi rekonstrukcije ceste,
  • občinska lokalna cesta LC 071081 Vir – Radomlje, od 18.7.2018 do 31.8.2018, od 7. do 17. ure, zaradi ureditve vhoda v tovarno HELIOS TBLUS d.o.o. in dograditve pločnika ob lokalni cesti,
  • popolna zapora pločnika občinske javne poti JP 571241 Ulica Ivana Pengova, od dne 23.7.2018 do 31.8.2018, od 7. do 17. ure, zaradi zamenjave temelja ograje, znižanja robnikov in izvedbe priklopa na kanalizacijsko omrežje.
  • popolna zapora občinske javne ceste JP 572291 Ulica 7. avgusta v Dobu (Smetarska cesta). Rekonstrukcija ulice v dolžini 190 m bo potekala do križišča z LC 073011 Dob – Gorjuša. V sklopu rekonstrukcije ceste, ki predvideva širitev in obnovo vozišča je predvidena tudi rekonstrukcija in sanacija mostu čez Hujski potok. Dela izvaja podjetje Lavaco d.o.o. s partnerjem Gorenjska gradbena družba d.d. V času del, ki bodo potekala od 10.7.2018 do 30.9.2018, od 7. do 17. ure bo zaradi zaprtja mostu popolna zapora ulice z urejenimi obvozi za osebni in tovorni promet.
  • Popolna zapora lokalne ceste LC071063 Ihan – Vinje, 2. faza. Lani smo dokončali prvi del, to leto pa obnavljamo 2. fazo prenove cestišča. Cestišče je na nekaterih mestih dotrajano, asfalt je razpokan in mestoma poseden. Na obravnavanem odseku bomo cesto obnovili, po potrebi zamenjali spodnji ustroj ter obnovili odvodnjavanje. Izvajalec del je podjetje ELICOM d.o.o. iz Domžal. Z deli smo pričeli v drugi polovici julija, zaključek del se predvideva do konca avgusta. Zaradi ozkega vozišča se bodo dela izvajala pod popolno zaporo, zato bo v tem času obvoz urejen preko Sela pri Ihanu in občine Dol pri Ljubljani.

Na Občini Domžale vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Miha Ulčar; Foto: splet

Komentarji uporabnikov
Tagi