V ŽIVO: Izredna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Stališča, pripombe in splošne usmeritve Občine Domžale k pobudi za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben

Domžalske občinske svetnice in svetniki se bodo danes sestali na izredni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali dve točki dnevnega reda “Stališča, pripombe in splošne usmeritve Občine Domžale k pobudi za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben” in “Soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale”. Prenos seje, ki se bo pričela ob 16. uri, si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali tudi na našem portalu.

Razlog za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Domžale je obvestilo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je bila na spletni strani MOP dne 21. januarja 2021 javno objavljena pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta (Pobuda). Pobuda se v celoti imenuje: Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben, pobuda / Dokument identifikacije investicijskega projekta. Pripravljavec državnega prostorskega načrta je MOP, pobudnik in naročnik državnega prostorskega načrta je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

MOP je pozval lokalne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni od objave Pobude podajo konkretne smernice s področij izvajanja lokalnih javnih služb ter usmeritve glede uresničevanja interesov na območju pobude s področij izvedenih in načrtovanih ureditev lokalnega pomena. Rok za pripravo konkretnih smernic na Pobudo je 22. februar 2021.

Nadgradnja železniške proge predvideva dvotirnost od Ljubljane do postaje Jarše-Mengeš in uskladitev križanj železniške proge in lokalnih cesta s predpisi s področja varnosti v železniškem prometu. Prav tako nadgradnja predvideva preureditev postaj in postajališč in elektrifikacijo. Predvideno je do 90 vlakov na dan, kar v najslabšem primeru na železniškem prehodu na Ljubljanski cesti v Domžalah pomeni en vlak na 7,5 minut.
Pobuda predvideva možnost povezave Kamniške proge na letališče Brnik in Gorenjsko progo, pri čemer bi se novi tir proti Kranju odcepil na območju naselja Preserje, severno od tovarne LEK.

Zaradi izrednega pomena predvidene nadgradnje železniške proge, njenega prostorskega, družbenega in prometno-tehničnega vpliva na Občini Domžale predlagajo, da se do Pobude opredeli Občinski svet Občine Domžale.

V pobudi so obravnavane naslednje prostorske ureditve nadgradnje regionalne železniške proge št 21: Ljubljana Šiška— Kamnik Graben, ki se tičejo Občine Domžale:

→nadgradnja proge po odsekih:

  • nadgradnja obstoječega tira in gradnja drugega tira na odseku Ljubljana Črnuče – Jarše Mengeš,
  • nadgradnja obstoječega tira na odseku Jarše Mengeš – Šmarca,

→ nadgradnja vseh železniških postaj in postajališč:

  • nadgradnja peronov po novi tirni shemi,
  • rekonstrukcija nakladalne klančine na železniških postajah Ljubljana Črnuče, Jarše – Mengeš,
  • gradnja izvennivojskih dostopov na vseh železniških postajah in postajališčih (razen ŽP Homec) po novi tirni shemi,
  • ureditev parkirnih mest za motorna vozila,
  • ureditev kolesarnic,
  • gradnja nadstreška oziroma zavetišča na postajališčih po novi tirni shemi;

→ ukinitev nekaterih nivojskih prehodov in s tem povezane preureditve cestnega omrežja in gradnja novih izvennivojskih prehodov ter ohranitev nekaterih nivojskih prehodov in nadgradnja z ustreznimi signalno varnostnimi (SV) napravami;

→ elektrifikacija celotne proge in gradnja nove elektro napajalne postaje (ENP) Domžale;

→ nadgradnja signalno varnostnih telekomunikacijskih (SVTK) naprav na celotni progi in uvedba daljinskega vodenja prometa.

Stališča Občine Domžale bodo predstavljena na izredni seji občinskega sveta. Prav tako bomo o tem na našem portalu pripravili poseben prispevek.

Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale; Video: Občina Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi