V občini Domžale intenzivno obnavljajo vodovod in kanalizacijo

V današnjem času sta na našem območju oskrba s čisto pitno vodo in odvod odpadne vode pravzaprav samoumevna. Omrežji potekata pod površjem in sta skriti našim očem, zato o njunem delovanju sploh ne razmišljamo, dokler pitna voda v naše domove priteka, odpadna pa iz njih odteka nemoteno. Vendar pa je za varno oskrbo s pitno vodo ter urejeno odvajanje odpadne vode potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov. Kako potekajo takšni projekti, ki so v tem obdobju še vedno v polnem teku, in kje so prioritete, smo se pozanimali pri Alenki Žnidarič Stresen, ki je odgovorna za investicije v Javnem komunalnem podjetju Prodnik.

Kot pojasni gospa Alenka Žnidarič Stresen, pri načrtovanju investicij v Javnem komunalnem podjetju Prodnik ves čas sodelujejo in se usklajujejo s službami občin, delo pa poteka po dveh poteh: z obnovo cevovoda se pridružijo občini, ki bodisi gradi novo komunalno infrastrukturo bodisi obnavlja ceste, na drugi strani pa občini predložijo nabor obnovitvenih del, ki so nujno potrebna zaradi dotrajanosti cevovodov, občina pa nato investicijo uvrsti v letni načrt obnov in izgradenj.

Po sprejemu občinskega načrta razvojnih programov se za tekoče leto pričnejo pripravljalna dela. Najprej je treba pripraviti projektne naloge, s katerimi se določi obseg zamenjave cevovodov, ki so dotrajani in jih je zato treba zamenjati. Popisovalci na terenu preverjajo in v karte vrisujejo stanje obstoječih hišnih priključkov, podatke pa nato posredujejo projektantom, ki izdelajo izvedbene načrte za zamenjavo vodovoda. Po izdelavi načrtov se izvede razpis za izbiro izvajalca del, sočasno s postopkom izbire izvajalca pa se začne postopek za izdajo cestne zapore. Izbrani izvajalec dela izvaja pod nadzorom zunanjih nadzornikov in nadzorom vodje investicije v podjetju Prodnik. Sočasno kontrolo in tehnično podporo izvajajo vzdrževalne službe sektorja vodovod in sektorja kanalizacija, saj je pomembno, da so dela opravljena brez napake. Po zaključku del se izvede preizkus cevovoda, izvajalec pod nadzorom vzdrževalne službe izvede prevezave med obstoječim omrežjem in obnovljenim cevovodom. Za izvedbo celovite obnove vodovodnega omrežja v nadaljevanju izvajalec poskrbi še za obnovo hišnih vodovodnih priključkov, ki povezujejo objekte z zamenjanim cevovodom.

V občini Domžale bo samo v letošnjem letu obnovljenega približno 10 km vodovodnega omrežja.

Omrežnine namenjene obnovi dotrajanih kanalizacijskih in vodovodnih sistemov

Kot nam pove gospa Alenka, je Občina Domžale od uvedbe omrežnin, s katerimi so bila zagotovljena sredstva za vlaganje v obnovo vodovoda in kanalizacije, intenzivno pristopila k delu. Obnove kanalizacijskega in vodovodnega sistema, ki so zaradi dotrajanosti cevovodov nujne za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in urejenega odvajanja odpadne vode, se namreč financirajo iz sredstev občine, ki jih le-ta pridobi z naslova omrežnin. Po besedah gospe Alenke bo samo v občini Domžale v letošnjem letu za okrog 3 milijone evrov investicij v obnovo vodovoda in kanalizacije, kar bo bistveno prispevalo k varnejši in zanesljivejši oskrbi s pitno vodo in odvajanju odpadne vode. 

Nove vodovodne cevi so veliko bolj zanesljive kot obstoječe, saj so narejene iz nodulirane litine, ki je litoželezno legirana z magnezijem, kar zagotavlja elastičnost cevi. 

Obnovljenega 10 km vodovodnega omrežja

Sredstva z naslova omrežnin so torej namensko porabljena za obnovo dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov. V občini Domžale bo samo v letošnjem letu obnovljenega približno 10 km vodovodnega omrežja, ki skupaj sicer meri nekaj več kot 200 km. Sočasno z obnovo vodovoda se izvaja tudi sanacija kanalizacije, kjer je to seveda potrebno.

Na vprašanje, kje vse so že potekale investicije v letošnjem letu, nam gospa Alenka odgovori s precej dolgim seznamom del (ki jih je vodila bodisi Občina Domžale bodisi po njenem pooblastilu podjetje Prodnik):

  • Zamenjava vodovoda in sanacija kanalizacije se je izvedla na Kajuhovi ulici v Preserjah, Masljevi ulici, Mlinski cesti, Litijski cesti, Dermastijevi cesti v Radomljah, Papirniški ulici na Količevem, na Taboru in Bukovčevi cesti.
  • Zaključena je zamenjava vodovoda Zaboršt – Krumperk, na II. ulici v Homcu, Kajuhovi ulici in vodovoda Krumperk – Gorjuša na območju Gradu Krumperk, vodovoda na Šaranovičevi cesti območju med Litijsko cesto in tovarno Tosamo ter na Breznikovi ulici.
  • Zaključena so obnovitvena dela na vodohranu Krtina. V zaključni fazi je zamenjava vodovoda in sanacija kanalizacije na Ulici 7. avgusta v Dobu.
  • V izvajanju so dela na vodovodu na odseku med Mengeškim poljem in Dragarjevo ulico, odseku vodovoda na Šaranovičevi cesti med tovarno Tosama in Dobom ter na vodovodu med Prevojami in vodohranom Krtina.
  • V načrtu za letošnje leto je še menjava vodovoda v naselju Studenec ter menjava vodovoda in sanacija kanalizacije na Viru ob balinišču, v naselju Količevo, ob cesti Vir – Radomlje ter na Mestnem trgu.

Ob tem Alenka še doda, da se v primeru, ko poteka zamenjava glavne vodovodne cevi, hkrati obnovijo tudi vsi hišni priključki in poudari, da so vsi navedeni vodovodi zaradi dotrajanosti nujno potrebni obnove za zagotavljanje normalne oskrbe s pitno vodo.

Dodatno črpališče na Mengeškem polju. Fotografirano lani poleti ob začetku del.

Nove vrtine zagotavljajo zadostno količino kakovostne pitne vode tudi v prihodnje

Alenka posebej izpostavi tudi enega večjih in pomembnejših projektov, izvedenih na področju oskrbe s pitno vodo v letošnjem letu – rekonstrukcijo in nadgradnjo vodovodnih povezav iz črpališč na Mengeškem polju proti Domžalam, Trzinu in Mengšu. Projekt, ki ga je vodila Občina Domžale, je vključeval tudi aktiviranje dodatnega črpališča in dveh dolomitnih vrtin, kar zagotavlja dolgoročno varno, zanesljivo in kakovostno pitno vodo, ne le prebivalcem Domžal, ampak tudi prebivalcem Trzina in po novem tudi prebivalcem Mengša. Polege vrtin na Mengeškem polju v tem času poteka gradnja nove vrtine na Kolovcu, ki bo prebivalcem severnega dela občine Domžale zagotavljala še varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo.

Na terenu

Kako poteka menjava vodovoda, smo si ogledali z vodjem investicij, Matjažem Drakslerjem, na Ulici 7. avgusta v Dobu, kjer so delavci izvajalca del ravno menjali vodovodne cevi od trgovine Tuš do magistralne ceste. Dela izvajajo po etapah, se pravi, da se izkop naredi na dolžini nekaj več, kot je dolga ena vodovodna cev. V času del mora vzdrževalna služba Prodnika poskrbeti za začasno oskrbo s pitno vodo. Če tega ne bi storili, bi bili tamkajšnji stanovalci v času gradnje brez vode. Tako pa pri menjavi vodovoda poskrbijo, da imajo ljudje vodo v vsakem trenutku.

Pri menjavi vodovoda poskrbijo za začasno oskrbo s pitno vodo, da prebivalci ne ostanejo brez pitne vode.

Ko se z Matjažem sprehodimo po ulici, kjer je potekala trasa menjave vodovoda, smo na cesti sem ter tja videli barvne označbe. Matjaž nam pove, da gre označitev poteka za plinovoda. Pred deli je namreč potrebno preveriti, kje vse tečejo drugi komunalni vodi, kot so plinovod, elektrika in podobno, da se jih ne poškoduje v fazi izkopa. Prav tako smo oznake druge barve lahko videli na dvoriščih stanovanjskih hiš. Po menjavi glavnega vodovoda na Ulici 7. avgusta bodo namreč obnovili tudi vse hišne vodovodne priključke, vključno z vgradnjo zunanjih vodomernih jaškov. Zaradi lažjega in za uporabnike čim manj motečega popisovanja števcev se ob obnovi hišnih priključkov vodomere prestavi čim bližje javne površine, za lokacijo pa se vedno predhodno dogovori z lastnikom.

Po izvedenih delih se opravi preizkus cevovoda

Zanimalo nas je tudi, zakaj delavci takoj, ko položijo cev, že zasipajo, če bodo morali še enkrat odkopavati, ko bodo obnavljali hišne priključke. Matjaž nam pove, da mora njihova služba za vzdrževanje, preden se vodovod priklopi na glavni sistem vodooskrbe, opraviti tlačni poskus. V cevi se pod pritiskom spusti vodo, tlak v cevovodu pa ne sme pasti. Ta poskus traja dva dni. Nato sledi dezinfekcija cevi, izpiranje in vzorčenje vode, s katerim se ugotavlja ustreznost pitne vode. Ko Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Kranj, poda ustrezne rezultate, se novi cevovod lahko začne uporabljati. Včasih traja nekaj dni, da so znani vsi rezultati analize. V času izvajanja preizkusov cevovoda, dezinfekcije in pridobivanja rezultatov analize vode so delavci razporejeni na druga gradbišča, da dela potekajo čim hitreje in čim bolj racionalno. Ko so znani vsi rezultati pa se vrnejo na gradbišče in se lotijo še obnove hišnih priključkov.

Menjava vodovoda in kanalizacije poteka kar se da čim manj moteče za prebivalce in promet.

Tako v podjetju Prodnik kot na Občini Domžale se zavedajo, da dela motijo vsakdan prebivalcev predvsem zaradi oteženega dostopa do objektov v času del, vendar je zadovoljstvo uporabnikov po izvedenih delih toliko večje, saj obnovljeno omrežje zagotavlja še bolj kakovostno, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo, poleg tega pa so obnovljene in lepo urejene tudi cestne površine. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode vsem prebivalcem občine so takšna obnovitvena dela nujna, saj bo le tako čista pitna voda iz pipe še naprej nekaj samoumevnega. 

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; JKP Prodnik
Tagi