Termitu država dokazala nevarno onesnaževanje in odredila takojšnjo sanacijo

Etapna zmaga moravškega župana in občinskega sveta v spoprijemu z neodgovornim ravnanjem vodstva Termit

“Z eno besedo bi lahko dejali: in vendar se premika …”, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Občini Moravče.  Gre za prizadevanja župana dr. Milana Balažica in moravškega Občinskega sveta, da se neodgovorno okoljsko ravnanje vodstva podjetja Termit spravi v zakonske okvire in prepreči nadaljnje onesnaževanje Moravške doline z nevarnimi in strupenimi odpadki.

“Država se je zganila in Ministrstvo za okolje in prostor/Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 16. februarja 2021 podjetju Termit poslala dopis, katerega vsebino ne moremo označiti drugače kot etapno zmago moravškega župana in Občinskega sveta,” so poudarili na Občini Moravče.  V tem dopisu (z dolgim naslovom “Seznanitev z dejstvi in okoliščinami v postopku ugotavljanja odgovornosti za nastanek okoljske škode oziroma odgovornosti za preprečitev nastanka okoljske škode”), namreč ARSO potrjuje, da podjetje Termit nevarno onesnažuje Moravško dolino in zato od vodstva podjetja zahteva nujna sanacijska dejanja. Celotno izjavo Občine Moravče si lahko preberete v nadaljevanju.

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST TERMITA ZA NASTANEK OKOLJSKE ŠKODE

Vrnimo se najprej nekoliko v bližnjo preteklost: že 11. julija 2019 je ARSO seznanil podjetje Termit, da je povzročilo prekomerno obremenjevanje okolja: Termit kot povzročitelj je objektivno odgovoren, da v skladu z Zakonom o varstvu okolja ni preprečil neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode in da je ni saniral. Zato je Termitu naloženo, da »mora sprejeti in izvesti vse ukrepe za preprečitev nastanka okoljske škode oziroma sanacijo okoljske škode«. Seveda vodstvo Termita v tem času ni izvedlo nobene naložene sanacije, kar lahko vidimo na odprtih kopih in deponiji s prostim očesom – v skladu s tem, da je do pred dveh let nazaj nekaznovano počelo vse, kar se mu je zahotelo.

Glavni dokaz nastanka okoljske škode je državna terenska analiza (»Vzorčenje in kemijske analize sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju nekdanjega odkopa Drtija, kjer deluje podjetje Termit«, na kratko: Poročilo ARSO), ki je bila izdelana v začetku julija 2019. Omenjeno Poročilo ARSO predstavlja enega od ključnih listinskih dokazov za Termitovo odgovornost za nastanek okoljske škode. To potrjuje tudi odločba Ministrstva za okolje na drugi stopnji, iz katere izhaja, da imamo pri Poročilu ARSO opravka s strokovnim mnenjem, ki se ga kot dokaz uporablja v postopku ugotavljanja odgovornosti Termita za nastanek okoljske škode.

TERMIT KLJUB PREPOVEDI DRŽAVE NADALJUJE S POVEČEVANJEM OKOLJSKE ŠKODE

V času, ko je revija Reporter lažno pisarila o »zmagi Termita nad moravškim županom«, je ARSO 13. novembra 2020 vodstvo podjetja podrobneje seznanil s stališčem države, »da je na podlagi znanih okoliščin možno sklepati, da se na območju Drtije, Moravče, izvaja dejavnost povzročitelja, ki ustvarja neposredno nevarnost za nastanek okoljske škode, saj analize materialov, ki so se vgrajevali na območje sanacije, izkazujejo, da imajo ti materiali lastnosti, ki z vplivanjem na okolje predstavljajo neposredno nevarnost za nastanek okoljske škode«. Po stališču izvedenca hidrogeološke stroke dr. Mihaela Brenčiča imajo materiali takšne kemijske in fizikalne značilnosti, da predstavljajo tveganje za okolje. Po mnenju ARSO pa gre tudi za neposredno nevarnost okoljske škode zaradi: 1) izluževanja nevarnih snovi v okolje; 2) neustrezne izvedbe sanacije; in 3) prostega iztekanja izcednih voda v okolje.

Termit se je na te ugotovitve 10. decembra 2020 pritožil. ARSO z dopisom dne 16. februarja 2021 zavrača pritožbo z argumentom, da preseganje mejnih vrednosti sanacijskega materiala izkazuje neposredno nevarnost nastanka okoljske škode; še več, prostor območja Drtija je »že sedaj lahko vir okoljske škode«. Termit je navkljub prepovedi še naprej uporabljal materiale (začenši s formaldehidom), s katerimi se neposredna nevarnost za okoljsko škodo še povečuje. Ta nevarnost je še posebej izrazita z vidika onesnaženosti podzemne vode in izluževanja vnesenih materialov v okolje. Kar je za državo zaskrbljujoče, je tudi dejstvo, da Termit nima vzpostavljenega monitoringa, se pravi, da ne opazuje procesov na deponiji Drtija niti ne stanja okolja v okolici.

VODSTVO TERMITA SE JE DOSLEJ POŽVIŽGALO NA ODREDBE DRŽAVE

Za ARSO je pomembno, da so glede Termita že ugotovljeni negativni vplivi na okolje, da so ti vplivi dokazano povezani z dejavnostjo tega podjetja in da je vodstvo Termita za to odgovorno navkljub temu, da ima certifikat, okoljevarstveno ali drugo dovoljenje. Državna raziskava je potrdila prekomerno onesnaženje izcednih voda, ki iz deponije prosto odtekajo v okolje, kar pomeni nevarnost za okoljsko škodo. Izcedne vode so močno obremenjene z organskimi nečistočami, presežene pa so mejne vrednosti težkih kovin, predvsem kobalta in mangana (oba povzročata alergijo, astmo, okvare ledvic in raka).

Onesnažena je tudi podzemna voda, kar pomeni, da je vanjo vdrla onesnažena voda. V podzemni vodi je najti izjemno visoke koncentracije formaldehida. Ta organska kemijska spojina je toksična, alergena, povzroča mutacije in raka. ARSO ugotavlja nevarnost, ki preti: akumulacija vseh teh negativnih vplivov bo »v prihodnosti pomenila povzročitev večjih škodljivih vplivov«. Zato mora Termit kot povzročitelj okoljske škode izvesti vse potrebne ukrepe – ki jih doslej ni – da to škodo prepreči. O tem mora ARSO obvestiti, še zlasti o dejanskem stanju okolja in izvedenih ukrepih. Zaskrbljuje tudi naslednje: čeprav je ARSO že 11. julija 2019 vodstvo Termita pozval, da državi posreduje predlog ukrepov, vse do danes ni prejel ničesar, kar bi potrjevalo, da je to podjetje pristopilo k odvračanju neposredne nevarnosti.

TAKOJŠNJA IZVEDBA UKREPOV SANACIJE NA RAČUN POVZROČITELJA NEPOSREDNE NEVARNOSTI

Država Termitu z dopisom nalaga ukrepe v zvezi z ustreznim odvajanjem izcednih voda, ukrepe za preprečitev infiltracije padavinske vode in sanacijo rudniškega prostora z izvedbo prekrivke. Za dokazovanje učinkovitosti spremljanja navedenih ukrepov mora Termit posredovati ARSO predlog merilnih mest za izvedbo monitoringa podzemnih voda. Vodstvo Termita se mora v osmih dneh odzvati na poziv države in odgovoriti ali bo pristopilo k izvedbi zahtevanih ukrepov. V nasprotnem primeru bo ARSO sam pristopil k izvedbi teh ukrepov na stroške Termita kot povzročitelja neposredne nevarnosti nastanka okoljske škode. Seveda smo še daleč od očiščenja in ozdravljenja Moravške doline, toda stališče države končno obeta, da je na obzorju vsaj slutnja zelene pomladi.

OBČINA MORAVČE
dr. Milan Balažic
Ž U P A N

Komentarji uporabnikov
Tagi