Svetniki izdali soglasje k imenovanju Uroša Križaniča za direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

Svetnice in svetniki so se danes popoldan sestali na prvi letošnji seji Občinskega sveta Občine Domžale. Že predhodno so prejeli kar zajeten kup gradiva za sejo, saj jih je čakal kar obsežen dnevni red, na katerem so po potrditvi zapisnika najprej obravnavali in sprejeli nekaj kadrovskih odločitev. Izdali so namreč soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, imenovali predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, dali pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo ter sprejeli sklep o razrešitvi in novemu imenovanju predstavnika občine v Svetu Javnega zavoda Center za mlade Domžale ter razrešitvi in novemu imenovanju člana v Odbor za stanovanjsko politiko in splošne zadeve.

Poleg točke volitve in imenovanja so svetnice in svetniki obravnavali in sprejeli nekatere odloke (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale, Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v občini Domžale, Odlok o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale) ter obravnavali in sprejeli Letni program športa občine Domžale, Letni program kulture občine Domžale in Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje. Za konec pa kot je običaj, so sledile še pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Svetnice in svetniki so na seji obravnavali in sprejeli nekaj kadrovskih odločitev.

Občinski svet Občine Domžale soglašal z imenovanjem Uroša Križaniča za novega direktorja javnega zavoda Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Pred časom je svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale objavil javni razpis za novega direktorja tega zavoda, saj je dosedanji direktor mag. Janez Zupančič v sredini prejšnjega leta izpolnjeval pogoje za upokojitev. Ker pa so se sami postopki za imenovanje novega direktorja malce zavlekli, za ustrezne postopke in imenovanja so bili potrebni popravki odloka, je do imenovanje novega direktorja to funkcijo kot v.d. opravljal mag. Zupančič.

Svet zavoda za šport in rekreacijo Domžale je obravnaval vse prispele vloge prijav in nato skupaj s Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Domžale, izvedel predstavitev kandidatov, ki so izpolnjevali razpisane pogoje. Na podlagi vloge Sveta zavoda, poznavanja dela ter na podlagi predstavitve, so člani Komisije za mandatna vprašanja ocenili, da je Uroš Križanič primeren za direktorja zavoda, zato so Občinskem svetu predlagali sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Občinske svetnice in svetniki so na današnji seji soglasno potrdili sklep in s tem izdali soglasje k imenovanju Uroša Križaniča za direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.

Kdo je Uroš Križanič, novi direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale?
Leta 1977 rojen Domžalčan, Uroš Križanič, ki zadnja leta živi v Ljubljani, je znan v širši športni javnosti, saj je šport njegov spremljevalec že od malih nog. Kot učitelj športne vzgoje na OŠ Preserje pri Radomljah, kjer bo zaposlen do uradnega pričetka nove funkcije, je dvanajst let skrbel za športno vzgojo učencev. V preteklosti je deloval v Košarkarskem klubu Helios Domžale, kot trener in vodja mladinskih selekcij, od leta 2013 je član Strokovnega sveta Golf zveze Slovenije, nekaj let pa je deloval tudi kot trener Golfskega kluba Arboretum. Od leta 2014 je član glavne/ožje skupine za novo didaktiko ocenjevanja na Zavodu za šolstvo, član Sveta šole na OŠ Preserje pri Radomljah in OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani in še v številnih drugih svetih organizacij. Poleg naštetega pa opravlja še številna druga dela, kot so mentorstva mladim, organizator letnih šol v naravi in zimskih taborov, vodenje športnih interesnih dejavnosti ter interesne dejavnosti promet …

Ne moremo tudi mimo tega, da je deloval in vodil mlade perspektivne športnike, ki so uspeli na mednarodnem področju (Jaka Lakovič, Beno Udrih, Vladimir Boisa, Jiri Welsch, Emilio Kovačič …). Poleg vsega naštetega dela, vse žal nismo predstavili, se je Uroš Križanič ves čas tudi dodatno izobraževal in na ta način pridobival nova znanja, ki so povezana s športom, kar mu bo vsekakor koristilo pri opravljanju njegove nove funkcije direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Zaupal nam je da, mu novo delovno mesto predstavlja velik izziv.

Uroš Križanič je znan širši športni javnosti.

In kakšna je vizija delovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale?
Kot je opisal v prijavi na javni razpis, je v času opravljanja učitelja športne vzgoje na OŠ Preserje pri Radomljah, sledil novim trendom pri njihovem delu, strokovnim izzivom, pomembna pa mu je tudi vzgojna komponenta dela, ta je pri njegovih prizadevanjih izjemno pomembna. Razvil je pozitivno komunikacijo z okoljem, dostopen je za konstruktivne predloge in spremembe, sledi razvoju, spremlja točke na kateri so, da jih lahko razvija, nadgrajuje ali opušča. Njegova vizija OŠ Preserje pri Radomljah je, da se skupaj z vsemi delavci šole trudi, da bi bila šola varno okolje za vse udeležence, saj verjame, da se le v okolju, kjer se dobro počutimo lahko optimalno razvijamo. Zato je veliko pozornost namenil komunikaciji med učitelji, učenci in starši.

Takšen način dela želi razvijati naprej. Kot izbrani direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, si bo prizadeval, da tankočutno spremlja dejavnosti na področju rekreativnega športa, šolskega športa, tekmovalnega športa, prireditev in objektov. Odprt bo za nove predloge, sodeloval in vodil dejavnosti, ki bi zavod in ljudi v občini povezovale in se tudi navezale na vizijo, strategijo Občine Domžale. Želi biti demokratični vodja, ki ustvarja pogoje za razvoj vsakega posameznika. Vsak posameznik ima namreč svoj tempo razvoja. Meni, da potrebujemo čas in energijo, da vsa pridobljena znanja, veščine razvijamo do te mere, da postanejo del našega vsakdanja.

V naslednjih štirih letih želi slediti zastavljenim ciljem (program dela). Nekatere že utečene načine dela Zavoda za šport in rekreacijo Domžale želi nadgrajevati z novimi spoznanji o športu in vodenju. Seveda bo istočasno razvijal tudi svoje vodstvene sposobnosti, katere po njegovih besedah ne poznajo meja. Vse našteto pa mora postati vsakdanja praksa, ob tem pa ne pozabiti biti kritični do lastnega dela in ga dopolnjevati in tudi spreminjati, če je to potrebno.

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale
Lani ob koncu leta je Občinski svet Občine Domžale sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, ki bo formalno začel delovati s 1. julijem 2016. To pomeni, da se bo poklicna gasilska enota CPV Domžale s tem datumom preoblikovala v javni zavod, ki bo delovala pod okriljem Občine Domžale in ne več pod družbo Helios. V času do formalnega delovanja zavoda, pa je potrebno izvesti še nekaj formalnih postopkov, med drugim tudi imenovanje članov sveta novega javnega zavoda. V 7. členu odloga je določeno, da svet zavoda šteje 8 članov, od katerih dva predstavnika imenuje Občinski svet, dva predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti imenuje ustanovitelj in sicer enega predstavnika na predlog Občinskega štaba za civilno zaščito in enega predstavnika na predlog Predsedstva Gasilske zveze Domžale.

S prvim julijem 2016, bo formalno pričel delovati javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale.

Na seji so svetnice in svetniki sprejeli naslednje sklepe o imenovanju v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale.

Predstavnika Občine Domžale: Janez Breceljnik, Milan Tomše.
Predstavnik uporabnikov oz. zainteresirana javnost: Tina Urankar, Stane Kovač.

Občinski svet se je tudi seznanil, da je župan v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale imenoval mag. Renato Kosec in Joškota Korošca.

Dva predstavnika Sveta tega zavoda pa bosta imenovana iz vrst zaposlenih.

Izdaja mnenja k imenovanju mag. Anje Osojnik za direktorico Centra za socialno delo Domžale
Svet Centa za socialno delo Domžale je Občin Domžale zaprosil za izdajo mnenja k imenovanju direktorice mag. Anje Osojnik, ki je bila izbrana na Svetu centra. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je omenjeni predlog obravnavala na svoji seji in Občinskemu svetu predlagala, da naj poda pozitivno mnenje k imenovanju mag. Anje Osojnik za direktorico Centra za socialno delo Domžale. Sklep je Občinski svet sprejel soglasno

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi