Srečanje županje Občine Lukovica mag. Olge Vrankar z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem in predstavniki DRSI

Vlada Republike Slovenije se te dni mudi na delovnem obisku v severnem delu Osrednjeslovenske statistične regije. Občino Lukovica so v ponedeljek, 7. marca 2022, obiskali minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, direktorica Direkcije za infrastrukturo Ljiljana Herga, Katarina Petan iz kabineta ministra ter predstavnica za odnose z javnostmi DRSI Sandra Kržan, kjer jih je sprejela županja mag. Olga Vrankar z občinsko upravo.

V uvodu srečanja je županja mag. Olga Vrankar predstavila občino Lukovica in njene glavne značilnosti. V nadaljevanju so se dotaknili problematike v zvezi zagotavljanjem standardov na področju opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo. Županja je poudarila, da ima občina Lukovica zaradi razgibane konfiguracije terena in razpršene poselitve 160 km lokalnih cest in javnih poti, 76 km javnega vodovodnega omrežja in 44 km javnega kanalizacijskega omrežja. V nekaterih hribovskih naseljih pa še nimajo javnega vodovoda, prav tako ne javne kanalizacije. Posledica razvejanosti infrastrukturne mreže je nizka stopnja njene obremenjenosti, saj je npr. število priključkov na 1 m zgrajenega vodovoda bistveno nižje kot v občinah z gostejšo poselitvijo.

V sodelovanju z DRSI nadaljujejo z zastavljenimi projekti in investicijami, katerih izvedba bo pripomogla k varnejšemu odvijanju prometa na regionalni cesti Trojane–Želodnik:

  • Izvajajo aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča in izgradnjo pločnika v Spodnjem Petelinjeku. Direkcija RS za infrastrukturo je podpisala pogodbo s projektantom, ki bo pripravil projektno rešitev z vidika zagotovitve prometne varnosti.
  • V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo obstoječega križišča v Trnjavi, na priključku lokalne ceste na regionalno prometnico, pri kateri Občina Lukovica sodeluje z  ministrstvom pristojnim za ceste. Predhodno je bila izdelana prometna študija, ki je postavila pogoje za izdelavo zasnove ureditve križišča.
  • V naseljih Šentvid in Prevoje je Občina naročila izdelavo projektne dokumentacije za varnostno posodobitev dveh prehodov za pešce. Predvideva se namestitev talnih oznak za varno vodenje pešcev do prehodov in opozorilne signalizacije za mimo vozeče voznike. Ker predstavljata prehoda kritični točki na šolski poti in dostopu do vrtca, bo ureditev pripomogla k dvigu nivoja varnosti.
  • Za namen bodoče pozidave na območju zazidalnega načrta med avtocesto in naseljem Občina Lukovica nadaljujejo z načrtovanjem rekonstrukcije križišča pri uvozu v center Lukovice. Ta bo vključevala izvedbo pasov za leve zavijalce iz obeh smeri na glavnem prometnem toku, varne prehode za pešce in pripravo za morebitno prihodnjo semaforizacijo.

V dogovarjanju z Direkcijo za infrastrukturo je Občina Lukovica podala tudi predlog za ureditev regionalne kolesarske povezave na območju njihove občine. Za ta namen je že izdelana projektna naloga. Predvidena je izvedba v dveh fazah. Pri pripravi poteka trase je bila upoštevana rešitev, podana s strani Občine. Pričakujejo, da bo projektna dokumentacija izdelana do letošnjega poletja, kot je bilo dogovorjeno na sestanku v maju 2021. Gradnja kolesarske steze že poteka v sosednjih občinah (v Domžalah , v Trzinu, Mengšu in Kamniku se je že začela gradnja). Zato je prav, da je v projekt vključena tudi občina Lukovica.

Kot izrazito tranzitna občina se v Lukovici srečujejo z veliko prometno obremenitvijo, ki se zlasti ob nepredvidenih dogodkih na avtocesti in v času prometnih konic odraža tudi na obremenitvi regionalne ceste. Prometne konice so na avtocesti deležne s povečano okoljsko preobremenjenostjo z emisijami hrupa in izpušnih plinov. Ministra in direktorico DRSI so na srečanju vprašali, kakšni ukrepi so predvideni za rešitev tega problema.

Vprašali so tudi glede izvajanja obratovalnega monitoringa na avtocesti. Občina Lukovica razpolaga z zadnjimi kartami hrupa iz l. 2015. Zanima jih, kako pogosto se izvajajo meritve in zakaj se ne vključi tudi občine. S strani občanov imajo kar nekaj pritožb v zvezi s tem. Predvsem v Zideh, Krašnji, Kompoljah, Sp. Praprečah … Želeli bi, da se občino seznanja z rezultati meritev in zagotavljanjem  protihrupnih ukrepov. Ali bo država krila stroške predvidene pasivne protihrupne zaščite, ki bo potrebna zaradi povečanega prometa?

Izpostavili so ureditev prenosa lastništva za Čistilno napravo v Vrbi, ki je bila zgrajena ob gradnji avtoceste 2003 pa je še vedno v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za infrastrukturo, s tem da Občina upravlja z njo.

DARS so prosili za povečanje počivališča OMV v Lukovici v smeri Ljubljana. V letu 2019 so dobili njihov odgovor, da so opravili razgovor z lastniki – OMV in da le-ti nimajo namena širiti kapacitet parkirnih mest za tovornjake. So se pa strinjali, da postavijo do poletja 2020 dodatne sanitarije na tem počivališču, kar pa ni bilo izvedeno. Ker so parkirne kapacitete premajhne, prihaja do neustreznega in prometno nevarnega parkiranja tovornjakov na izvozu avtoceste.

Vprašali so tudi, Kako je z načrtovanjem DPN na območju občine Lukovica – rekonstrukcija daljnovoda, prenosni plinovod M9, kakšni so načrti ministrstva ter kako je z izvedbo lokacijskega načrta za izgradnjo glavne ceste na odseku Želodnik – Mengeš? S to glavno cesto – prometnico bi razbremenili tudi regionalno cesto s preusmeritvijo tranzita proti Gorenjski.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je po pogovoru z županjo in njeno ekipo na novinarski konferenci dejal, da so bili pogovori konstruktivni, da je občina Lukovica pomembna občina z mnogimi infrastrukturnimi izzivi, zato z ministrstva obiskujejo slovenske kraje in regije, da dobijo določen konsenz in pospešiti projekte. Mnogi projekti, ki jih občina priglašuje, so za ministra nadvse pomembni, nekaj jih bo šlo v realizacijo že leta 2022, mnogi pa bodo šli v realizacijo leta 2023, vse pa je odvisno od pridobitve zemljišč in ostalih postopkov. Občina Lukovica ima kot vsaka slovenska občina posluh pri ministru za infrastrukturo, zato bodo delali na tem, da se čim prej vse realizira.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi