Poletni čas je tudi čas izvajanja številnih investicij

Poletne investicije v občini Domžale

Na Občini Domžale so nam predstavili nekaj poletnih investicij, ki trenutno potekajo na območju domžalske občine. Med drugim se ureja ploščad pred veleblagovnico v Domžalah, prenavlja se avtobusna postaja, pričela se je sanacija sipine v reki Kamniški Bistrici v Domžalah, na več lokacijah pa se izvajajo obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji. Več o investicijah v občini Domžale si lahko preberete v nadaljevanju.

Na ploščadi pred veleblagovnico v Domžalah je narejena drenaža za odvodnjavanje meteornih voda, zgrajene so sadilne jame za drevesa, zemljišče se pripravlja za končne višine tlakov ob objektu TUŠ in na ploščadi, preurejajo se stopnice in klančine pri vhodu v trgovino ter pripravlja površine za štokani beton in taktilne oznake. Na Slamnikarski cesti je obnovljeno vodovodno omrežje, postavljena javna razsvetljava, zamenjan je spodnji ustroj ceste, dokončuje se polaganje granitnih robnikov in pričenja z urejanjem pločnikov in polaganjem granitnih kock. Na Kersnikovi in Finžgarjevi ulici v Dobu potekajo obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji. V začetku avgusta pričenjamo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu na Goričici pri IhanuNa Gasilski poti v Jaršah, Kokaljevi in Rudniški ulici so zaključena obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji ter na hišnih vodovodnih priključkih. Potekajo zaključna dela na vzpostavitvi peščevih in voznih površin.

Na Igriški ulici v Jaršah je vzpostavljena popolna zapora ceste zaradi rekonstrukcije ceste in izgradnje obojestranskega pločnika. Dela bodo predvidoma zaključena do 1. septembra 2021. Na Opekarniški cesti v Radomljah je obnovljeno meteorno in fekalno kanalizacijsko omrežje, prestavljena javna razsvetljava, položeni so elektro vodi. Trenutno se izvaja hodnik za pešce, sledi asfaltiranje vozišča. Dela bodo predvidoma zaključena do konca avgusta 2021. Na cesti skozi Škrjančevo, Vir- Radomlje je obnovljeno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, prestavljena javna razsvetljava. Trenutno je v delu avtobusna postaja in hodnik za pešce, sledi asfaltiranje vozišča. Poteka tudi obnova dilatacij na nadvozu nad AC – izvoz Domžale. Sanirana je bila hidroizolacija na območju vgradnje dilatacij. V teku je vgradnja dilatacij na obeh straneh nadvoza. Sledi končno asfaltiranje saniranega območja, predvidoma v sredini avgusta 2021.

V središču Domžal se v smeri proti Kamniku izvaja prenova avtobusnega postajališča. Novo avtobusno postajališče pri veleblagovnici bo še vedno vključeval pretežno steklene površine, saj želimo obdržati čim bolj odprt in pregleden prostor, prav tako bo primerno osvetljeno in opremljeno z informativnim zaslonom. Potek kolesarke steze ostaja nespremenjen enako tudi klopce izven postajališča. Postavitev dvostranskega informativnega zaslona ter obnova obstoječih postajališč, vključno z novimi klopmi na postajališču zanaša 39.518,20 EUR brez DDV.

Na relaciji Gorjuša – Žeje-Sv. Trojica-Vrhpolje je bila postavljena nova prometna signalizacija. Zaradi vse večjega številka rekreativnih kolesarjev se na cestah, predvsem na cestah v hribovitem okolju povečuje problem prometne varnosti. Znak poziva k upoštevanju ustrezne bočne varnostne razdalje med kolesarjem in vozilom v prehitevanju, ki mora biti najmanj 1,5m. Voznike prosimo, da upoštevate omejitve hitrosti in upoštevate postavljene prometne signalizacije, ter na tak način prispevate k večji varnosti kolesarjev in tudi drugih udeležencev v prometu.

S koncem julija se je pričela sanacija sipine v reki Kamniški Bistrici v Domžalah, dolvodno od mostu čez regionalno cesto pri Lidlu. Projekt sanacije vključuje odstranitev naplavin iz reke Kamniške Bistrice v Domžalah. Odstranilo se bo približno 5000 m3 naplavin na dolžini 800 metrov, med regionalno državno cesto in sotočjem Rače in Kamniške Bistrice. Dostopalo se bo ob pešpoti na desni strani reke. Najprej se bodo izvedla pripravljalna dela, z izlovom rib in postavitvijo zapornic, nato se nadaljujejo dela na sanaciji sipine – naplavin iz reke Kamniške Bistrice. Dela bo izvajal izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda na območju srednje Save, Hidrotehnik d.o.o., s kooperantom. Zaključek sanacije je predviden do konca avgusta 2021. Investitor sanacije je upravljavec vodne infrastrukture Ministrstvo za okolje in prostor, zanjo Direkcija Republike Slovenije za vode, soinvestitor pa bo tudi Občina Domžale.

Karin Božič Zupančič; Foto: Vido Repanšek in Arhiv Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi