Podžupanja mag. Renata Kosec: “Na Občini Domžale se bomo še naprej trudili, da se razvijamo na vseh področjih”

Tudi v letošnjem poletnem obdobju Občina Domžale izvaja številne investicije na območju celotne občine. Največ investicij poteka na področju obnove vodovoda in kanalizacije ter rekonstrukciji cest, s poudarkom na umirjanju prometa. V centru Domžal poteka ureditev ploščadi pred veleblagovnico ter prenova avtobusne postaje, zaključuje pa se tudi sanacija sipine v reki Kamniški Bistrici pri Lidlu. V južnem delu naše občine je na novo urejena pot ob Kamniški Bistrici, od mostu v Biščah pa vse do meje z občino Dol pri Ljubljani – vzhodni breg. Pred novim šolskim letom pa bo zaključenih tudi nekaj investicij na področju družbenih dejavnosti, ki jih bodo deležni osnovnošolci in vrtčevski otroci.

Pogovarjali smo se s podžupanjo Občine Domžale mag. Renato Kosec, ki nam je podrobno predstavila letošnje poletne investicije in novosti ter tudi prihajajoče investicije, načrte in dogodke, ki bodo zaznamovali letošnjo jesen.

Obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, da bo iz naših pip še prej tekla čista voda

“Tako kot zadnjih nekaj let, tudi letos na več koncih občine poteka obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nato še rekonstrukcija cest, kjer je potekala obnova v vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Ob rekonstrukcijah cest damo velik poudarek na umirjanje prometa. Za obnovo vodovoda in kanalizacije Občina Domžale iz naslova omrežnin vsako leto nameni približno 2,3 mio EUR,” nam v uvodu pogovora pove podžupanja.

Na območju občine Domžale je 210 km vodovodnih cevovodov in 8470 odjemnih mest. Življenjska doba cevovodov znaša od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je treba dele vodovodnega oziroma kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. “Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je treba dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več možna normalna dobava pitne vode oziroma odvod odpadne vode. Občine imajo sredstva za obnove zagotovljena z omrežninami, ki so bile uvedene leta 2013. To so namenska sredstva in jih občine namenjajo izključno v ta namen. Na Občini Domžale se zavedamo, da bo le s sistematičnim investiranjem v obnove obeh sistemov tudi v prihodnje iz naših pip tekla čista pitna voda,” je obrazložila sogovornica.

Investicijsko-vzdrževalna dela na Slamnikarski cesti v Domžalah

Letošnjo pomlad so stroji zabrneli tudi na Slamnikarski cesti v Domžalah, kjer zaključujemo s prvo etapo prenove vodovoda in kanalizacije ter rekonstrukcije ceste. V prvi fazi v okviru investicijsko-vzdrževalnih del je bilo obnovljenih 434 m vodovoda in 16 hišnih priključkov. Sočasno je bila izvedena točkovna sanacija kanalizacije na območju od Miklošičeve ulice do Ljubljanske ceste in obnova kanalizacije po Ljubljanski cesti (od Slamnikarske do Mlinščice), 46 metrov kanalizacije pa je bilo obnovljene v celoti. Podžupanja nam je povedala da je po končanih investicijsko-vzdrževalnih delih na vodovodu in kanalizaciji sledila še prenova cestišča in pločnikov, javne razsvetljave, uredili pa so tudi dvignjena križišča, s katerimi bodo umirili promet ter voznike opozarjali na to, da se v neposredni bližini nahajata vrtec in šola.

Rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika na Igriški ulici ter razširitev križišča s Pelechovo cesto

Dela potekajo tudi na Igriški ulici v Preserjah pri Radomljah, kjer podjetje SGP Graditelj d.d. izvaja rekonstrukcijo ceste in izgradnjo obojestranskega pločnika. Podžupanja pravi, da se bo ob tem razširilo tudi križišče s Pelechovo cesto: “Razširilo se bo križišče, da se bodo vozniki lažje in bolj varno vključevali na prednostno cesto, poleg tega pa bo s tem zagotovljena tudi večja varnost šolarjev, saj tam poteka šolska pot. Je pa res, da se je zaradi razširitve križišča zmanjšala obstoječa zelenica, vendar mislim, da se vsi strinjamo, da je varnost otrok kot tudi ostalih udeležencev v prometu najpomembnejša.”

Na Opekarniški cesti v Radomljah je obnovljeno meteorno in fekalno kanalizacijsko omrežje, prestavljena javna razsvetljava, položeni so elektro vodi. Izveden je hodnik za pešce, trenutno poteka asfaltiranje vozišča. Dela bodo predvidoma zaključena do konca avgusta 2021. Na cesti skozi Škrjančevo, Vir- Radomlje je obnovljeno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, prestavljena javna razsvetljava. Tudi ta investicija se zaključuje, v tem tednu zaključujemo z asfaltiranjem. Potekala pa je tudi obnova dilatacij na nadvozu nad AC – izvoz Domžale.

Prenova ploščadi pred Veleblagovnico v Domžalah

Ena izmed vidnih investicij to poletje poteka na ploščadi pred Veleblagovnico v Domžalah. Podžupanja je spomnila, da ta strateška mestna površina predstavlja vozlišče pešpoti, ki bo v prihodnje povezovala tri pomembna stičišča centra Domžal, in sicer območje SPB-1, območje Kolodvorske ceste ter bodočo peš promenado do Univerzala. V skladu z vlogo tako pomembnega vozlišča in heterogeno naravo pretoka mestnih tokov, smo pri preoblikovanju te površine zasledovali karakter družabnosti, torej raznolikosti, povezovanja in komunikacije: “Ustvariti želimo srce mesta, ki bo privlačno, urejeno in živahno.”

Projekt prenove vključuje osrednji plato, letni vrt lokala in urejen prostor s klopmi za počitek v senci dreves. Obstoječi prehodi in ustaljene poti bodo povezani z bodočo promenado dvojnega drevoreda, ki se odpira na vzhodno stran proti zdravstvenemu domu. “V sklopu investicije načrtujemo obnovo, osvežitev in preoblikovanje obstoječe javne mestne površine z nadgradnjo urbane opreme. Območje prenove obsega dotrajano asfaltirano ploščad, ki je namenjena uporabnikom veleblagovnice in družabnim dejavnostim,” je obrazložila podžupanja. V sklopu dosedanjih del je narejena že drenaža za odvodnjavanje meteornih voda, zgrajene so sadilne jame za drevesa, zemljišče se pripravlja za končne višine tlakov ob objektu TUŠ in na ploščadi, preurejajo se stopnice in klančine pri vhodu v trgovino ter pripravlja površine za štokani beton in taktilne oznake.

Prenova avtobusnega postajališča

V neposredni bližini poteka tudi prenova avtobusnega postajališča v smeri proti Kamniku. Podžupanja pravi, da bo novo avtobusno postajališče pri veleblagovnici še vedno vključevalo pretežno steklene površine, saj želijo obdržati čim bolj odprt in pregleden prostor, prav tako bo primerno osvetljeno in opremljeno z novimi klopmi ter informativnim zaslonom. Potek kolesarke steze ostaja nespremenjen enako tudi klopce izven postajališča.

Nadgradnja zelene rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici od mostu v Biščah do meje z občino Dol pri Ljubljani

V južnem delu naše občine je Občina Domžale na novo uredila pot ob Kamniški Bistrici, od mostu v Biščah pa vse do meje z občino Dol pri Ljubljani – vzhodni breg: “S to investicijo, tudi krajankam in krajanom našega južnega dela občine, dajemo možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa in ustvarjamo nov prostor za druženje, aktivnosti in igro v naravi. Pri ureditvi smo izkoristili predvsem naravne danosti prostora, ki smo ga posodobili z urbano opremo, klopce, koši, premostitveni objekt … ipd. Tako je nastal nov prostor za aktivno preživljanje prostega časa.” V sklopu investicije so na novo uredili en kilometer poti na levi strani brežine Kamniške Bistrice, dol vodno. Uredili so večje počivališče ob mostu v Biščah ter več manjših vzdolž poti na razdalji približno 200 metrov. V osrednjem delu novo urejene poti je zgrajen tudi nov mostiček.

“Obenem nadaljujemo z novimi idejami in strategijo, kako bomo razvijali zeleno rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici z novimi vsebinami. Trenutno smo prisotni na severu občine, saj na Homškem hribu razvijamo Vilinsko učno pot. Trudimo se, da še naprej ustvarjamo vsebine vzdolž rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici kot tudi v preostalih delih občine, ki ponujajo občankam in občanom ter drugim obiskovalcem možnost za res kvalitetno preživljanje prostega časa,“ še o načrtih v zvezi z razvojem zelene osi pove naša sogovornica. Ob tem še doda, da bodo septembra na Šumberku začeli z gradnjo kolesarskega poligona, ki bo namenjen prav vsem kolesarskim navdušencem.

Strategija za turizem

Trenutno se pripravlja tudi strategija za turizem. Podžupanja pove, da so bili pripravljavci strategije že na terenu, kjer so govorili tudi z občani. S strategijo, ki bo luč sveta ugledala v prihodnjih mesecih, pa želijo ugotoviti, kaj lahko še naredimo na področju turizma, oziroma katera vrsta turizma se lahko v bodoče razvije: “Menim, da je naš prostor primeren za razvoj rekreativnega, športnega in kulturnega turizma ter tudi sprostitvenega in poučnega, tako za družine kot tudi posameznike. Vse to nam nudijo zelena rekreacijska os ter ostale zelene oaze in kotički v naši občini ter prijetne poučne poti, ki jih nameravamo še nadgraditi.”

Odobritev finančne podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za projekt »Regionalna kolesarska povezava v Občini Domžale«

Občina Domžale je pred kratkim prejela sklep o odobritvi finančne podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj s pripadajočim nacionalnim javnim prispevkom iz državnega proračuna za projekt »Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale«.

“V zadnjem obdobju smo na Občini Domžale veliko časa in volje vložili v projekt Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale, saj se vedno bolj usmerjamo v trajnostno mobilnost. Naš cilj je zmanjšanje prometa, predvsem v mestnem jedru in vzpodbuda k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti,“ nam je o cilju tega projekta zaupala podžupanja in dodala: “Za dosego cilja so moji sodelavci intenzivno delali, v projekt so bile vpete različne službe in oddelki Občine Domžale, odkupiti je bilo potrebno številna zemljišča in jih urediti, izpeljati vse potrebne postopke na investicijah, poleg tega moramo pohvaliti tudi vse druge službe, ki so se hitro odzivale in nam s tem pohitrile številne procese”

Glavni namen operacije je zagotavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja na relaciji Domžale – Ljubljana. Operacija zagotavlja večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšuje negativne vplive motornega prometa na okolje, vzpodbuja trajnostno mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila kot alternativo avtomobilskim prevozom. Odobrena višina finančne podpore znaša 2.198.020,00 EUR. V okviru projekta bodo urejene novozgrajene kolesarske povezave (enostransko) v dolžini 2,08 km (od Češminove ulice do Krožne ceste), medtem ko bo skupna dolžina skupne kolesarske povezave 15,50 km (do Mestnega trga v Ljubljani).

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Nova prometna signalizacija za večjo varnost rekreativnih kolesarjev

Na relaciji Gorjuša – Žeje-Sveta Trojica-Vrhpolje je bila postavljena nova prometna signalizacija. Zaradi vse večjega števila rekreativnih kolesarjev se na cestah, predvsem na cestah v hribovitem okolju povečuje problem prometne varnosti. Znak poziva k upoštevanju ustrezne bočne varnostne razdalje med kolesarjem in vozilom v prehitevanju, ki mora biti najmanj 1,5m. “Voznike prosimo, da upoštevate omejitve hitrosti in upoštevate postavljene prometne signalizacije, ter na tak način prispevate k večji varnosti kolesarjev in tudi drugih udeležencev v prometu,“ je ob tem poudarila podžupanja.

Protipoplavni ukrepi – sanacija sipine v reki Kamniški Bistrici

Zaključuje se sanacija sipine v reki Kamniški Bistrici v Domžalah, dolvodno od mostu čez regionalno cesto pri Lidlu. Projekt sanacije je po besedah podžupanje vključeval odstranitev naplavin iz reke Kamniške Bistrice v Domžalah. Odstranilo se je približno 5000 m3 naplavin na dolžini 800 metrov, med regionalno državno cesto in sotočjem Rače in Kamniške Bistrice. Investitor sanacije je bil upravljavec vodne infrastrukture Ministrstvo za okolje in prostor, zanjo Direkcija Republike Slovenije za vode, soinvestitor pa je bila tudi Občina Domžale. “Ves čas delamo tudi na protipoplavnih ukrepih. V ta namen imamo ustanovljeno tudi skupino za protipoplavne ukrepe, s katero se večkrat dobimo, pregledamo problematična območja ter na podlagi ugotovitev pripravimo in izvedemo potrebne ukrepe. Zavedamo se, da je preventiva izrednega pomena, zato posebno pozornost namenjamo celotnemu sistemu zaščite in reševanja. Kako učinkovit je, se je že večkrat pokazalo, nazadnje v epidemiji COVID-19 kot tudi lansko poletje, ko nas je prizadelo neurje s točo. Po intervenciji smo s pomočjo občinske Komisije popisali vso škodo, ki so nam jo prijavili občani ter le-to predali pristojnemu Ministrstvu. Ob tem se pojavlja veliko vprašanj občanov, kdaj bodo prejeli denarno pomoč zaradi škode, ki je nastala ob neurju. Tu naj izpostavim, da vse postopke kot tudi morebitno dodelitev sredstev vodi pristojno Ministrstvo in ne Občina Domžale,” je poudarila podžupanja.

Kopališče

S sogovornico se dotakneva tudi domžalskega kopališča, ki je letos po njenih besedah obratoval nemoteno, seveda v skladu z ukrepi in navodili NIJZ. Kaj bo z domžalskim kopališčem v prihodnosti, se zaenkrat še ne ve. Podžupanja pravi, da bodo natančno preučili, kakšne so dejanske potrebe v naši lokalni skupnosti. Na podlagi analiz in študij pa bodo pripravili projekt: “Ideje o prenovi kopališča nismo dali v predal. Na tem področju se bo nekaj naredilo, saj na dolgi rok obstoječa infrastruktura ne bo zdržala. Na eni strani moramo ugotoviti, kakšne so potrebe na tem področju (velikost kopališča, pokritje kopališča, ipd.), na drugi strani pa bo morala svoje povedati tudi stroka.”

Nekatere investicije trajajo dlje časa

Pogosto smo priča tudi mnogim kritikam, zakaj nekatere investicije, projekti trajajo zelo dolgo. Sogovornica pravi, da izvedba vseh postopkov zahteva določen čas, ki lahko traja tudi več mesecev, pri nekaterih projektih pa se meseci lahko prevesijo tudi v leta: “Za določeno investicijo je potrebno najprej zagotoviti finančna sredstva v proračunu, potem sledi prostorska preveritev, pridobitev vseh soglasij, izdelava idejnega in ostale dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, sledi izbor izvajalca, nadzora, itd. V zadnjih mesecih smo soočeni tudi s tem, da je težko dobiti izvajalce, poleg tega so se povišali tudi stroški gradnje. Če za določen projekt v proračunu ni zagotovljenih dovolj finančnih sredstev, jih je potrebno zagotoviti z rebalansom, kar mora potrditi Občinski svet. Vse to pa predstavlja dodaten čas, ki smo ga porabili za aktivnosti pred pričetkom gradnje.”

Večje investicije, ki se obetajo v bližnji prihodnosti

Seveda nas je zanimalo, kaj se na področju večjih investicij obeta v bližnji prihodnosti. V zvezi s tem podžupanja pravi, da so že pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo doma krajanov Študa, v katerem bo tudi gasilski dom. Drugo leto se bo pričela gradnja prizidka Zdravstvenega doma Domžale in podzemne garaže, za kar so vložili dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prihodnje leto se bo pričela gradnja podhoda pri železniški postaji Domžale, ki ga bo financirala država, projekt pa je vreden 7 milijonov evrov: “Trenutno se še usklajujemo glede ceste in še nekaterih stvari v neposredni bližini gradnje.” Prav tako so zaključene tudi študije, kar se tiče mirujočega prometa, obenem pa je pripravljena tudi idejna zasnova ureditve območja (makadam parkirišče) v centru Domžal. Po besedah podžupanje vse aktivnosti potekajo nemoteno, čeprav mnogi menijo, da temu ni tako: “Pa naj ponovno izpostavimo, da centra Domžal nismo mogli pričeti urejati, dokler nismo postali lastniki teh zemljišč.”

Na Občini Domžale nadaljujejo tudi s pripravo strategije za starejše. Podžupanja pravi, da imajo še vedno zagotovljena finančna sredstva za izgradnjo dnevnega centra za starejše, ki je načrtovan na Savski cesti v Domžalah: “Trenutno poteka prostorska preveritev ter izbira najprimernejše idejne zasnove.”

Drugače pa podžupanja pravi, da z vsemi društvi, ki delujejo na področju starejših, sodelujejo zelo dobro.

Društvo Lipa bo organiziralo “Dalmatinski večer”, 27. avgusta v Slamnikarskem parku, sledi dogodek Društva upokojencev Domžale, pod sloganom “Starejši smo skupaj močnejši”, ki bo 4. septembra v Češminovem parku, nato 12. Mednarodni gala Folklorni večer “V Grobljah kot nekoč”, ki bo 11. septembra v domžalski športni dvorani.

Za zaključek pogovora, o investicijah na področju družbenih dejavnosti, bomo pisali v prihodnjih dneh, podžupanja pravi, da so vse tisto, kar so si zadali, že zaključili ali pa bodo zaključili v kratkem. “Obdobje, v katerem živimo je zaradi Covida-19 zares drugačno v vseh pogledih, pa vendar se bomo na Občini Domžale še naprej trudili, da se razvijamo na vseh področjih, po drugi strani pa, da bomo z različnimi prireditvami in dogodki v naši občini ponovno vzpostavili dobro in pozitivno voljo. Vsi si želimo, da se ponovno srečamo in izmenjamo spodbudne besede,” je na koncu pogovora dejala podžupanja.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Karin Božič Zupančič

 

Komentarji uporabnikov
Tagi