Domžalski občinski svetniki podali soglasja k imenovanjem direktorjev javnih zavodov ter se lotili proračunov za leti 2017 in 2018

Kljub deževnemu in turobnemu vremenu domžalski občinski svetniki danes niso počivali. Popoldan so se namreč zbrali na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale in glede na obširen in vsebinsko zahteven dnevni red, bodo svetniški stoli zasedeni vse do poznih večernih ur.

Na dnevnem redu 16. redne seje Občinskega sveta Občine Domžale je sedem točk dnevnega reda. Največ časa so svetnice in svetniki porabili za prvo obravnavo in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in obravnava Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018. V prevodu gre za dvoletno vrečo občinskih financ, ki jih bodo razdelili po postavkah. V letu 2017 Odlok o proračunu Občine Domžale predvideva 31.166.976 EUR proračunske porabe (30.371.066 EUR odhodkov in 795.910 EUR izdatkov) iz načrtovanih prihodkov v višini 26.962.492 EUR. Načrtovan primanjkljaj v višini 4.204.484 EUR načrtujejo pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2017. V letu 2018 Odlok o proračunu Občine Domžale predvideva 25.240.346 EUR proračunske porabe (24.444.436 EUR odhodkov in 795.910 EUR izdatkov) iz načrtovanih prihodkov v višini 25.240.346 EUR. Primanjkljaja v letu 2018 ne načrtujejo. Seveda pa čez mesec dni sledi še drugo branje omenjenih proračunskih odlokih in v tem času bo tako s strani občinske uprave, kot s strani svetnic in svetnikov z amandmaji prišlo še do kakšne razporeditve sredstev znotraj postavk proračuna.

Imenovanje Romana Lenassija za nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Domžale

Še predno pa so svetnice in svetniki zagrizli v proračuna, pa so imeli na dnevnem redu tudi nekaj kadrovskih točk poimenovanih volitve in imenovanja. Najprej so sprejeli sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Domžale. Župan Občine Domžale Toni Dragar je dne 2. septembra 2016, Občinsko volilno komisijo seznanil z odstopno izjavo Andreje Šuštar, občinske svetnice liste Nova Slovenija-NSi. Položaj, ko občinskemu svetniku (volitve po proporcionalnem sistemu) preneha mandat, ureja 30. člen Zakona o volitvah, ki določa, da v tem primeru postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.

Občinska volilna komisija je izvedla postopek za popolnitev občinskega sveta in ugotovila, da je mandat prešel na Romana Lenassija. Občinski svet je na svoji 16. redni seji potrdil mandat Romana , Lenassija, kot člana Občinskega sveta Občine Domžale za preostanek mandatne dobe.

Soglasje k imenovanju Andreja Jarca za direktorja javnega zavoda Center za Zaščito in reševanje Domžale

Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale je na svoji 14. seji dne 29. 9. 2016, med prijavljenima kandidatoma za direktorja javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale izbral Andreja Jarca.

Svetniki so podali soglasje k imenovanju Andreja Jarca za direktorja javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 3. 10. 2016, prejela dopis Sveta javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale in ga obravnavala na svoji 15. seji, ki je bila v torek, 11. 10. 2016. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale določa, da direktorja zavoda imenuje svet zavoda, občinski svet pa k imenovanju direktorja zavoda daje soglasje. Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale so svetniki k imenovanju direktorja Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje podali soglasje, za mandatno obdobje petih let.

Soglasje k imenovanju Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale

Svet Knjižnice Domžale je na svoji 16. seji dne 20. 9. 2016, za direktorico Knjižnice Domžale izbral dosedanjo direktorico Barbaro Zupanc Oberwalder. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela dopis Sveta Knjižnice Domžale, s katerim Občino Domžale, kot občino ustanoviteljico z več kot polovičnim ustanoviteljskim deležem v sredstvih knjižnice, prosijo za pisno soglasje k imenovanju Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale. Komisija je predlog obravnavala na svoji 15. seji v torek, 11. 10. 2016.

Zakon o knjižničarstvu in Odlok o Knjižnici Domžale določata, da direktorja zavoda imenuje Svet knjižnice. Svet knjižnice si mora pred imenovanjem pridobiti soglasje občine ustanoviteljic, ki ima v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža. Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale so svetniki soglašali, da se za direktorico Knjižnice Domžale imenuje Barbara Zupanc Oberwalder, za mandatno obdobje petih let.

Izdaja mnenja k imenovanju Nataše Zalokar za direktorica Doma upokojencev Domžale

Svet Doma upokojencev Domžale je dne 9. 9. 2016, sprejel sklep, s katerim je za direktorica Doma upokojencev Domžale za petletno mandatno obdobje izbral dosedanjo direktorico Natašo Zalokar.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela dopis Sveta Doma upokojencev Domžale, s katerim Občino Domžale prosijo za mnenje k imenovanju Nataše Zalokar za direktorico. Komisija je predlog obravnavala na svoji 15. seji, ki je bila v torek, 11. 10. 2016.

Zakon o socialnem varstvu določa, da direktorja javnega socialno varstvenega zavoda, katerega ustanoviteljica je RS, imenuje svet zavoda s soglasjem ministra, po predhodnem mnenju organa lokalne skupnosti. Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale so svetniki podali pozitivno mnenje k imenovanju Nataše Zalokar za direktorico Doma upokojencev Domžale, za mandatno obdobje petih let.

Obravnava in sprejem Sklepa s stališčem Občine Domžale o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS 

Občinski svetniki so obravnavali tudi zelo perečo temo, s katero se zadnje čase ukvarja vsa Evropa, predvsem nevladne organizacije ter posamezniki, ki želijo preprečiti hrepenenja velikih korporacij po privatizaciji pitne vode. Državni zbor RS je na julijski seji začel postopke za spremembo Ustave RS in sicer tako, da se vanjo vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode. Podporo omenjenemu predlogu so na svoji 16. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale podali tudi svetniki. 

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi