15. seja Občinskega sveta Občine Domžale

Svetnice in svetniki so se na 15. seji Občinskega sveta Občine Domžale zbrali 20. septembra 2012 V nadaljevanju vam bomo predstavili nekatere pomembne točke, ki so bile obravnavane na tej seji.

Vir: Občina Domžale (www.domzale.si)

OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETI 2011 in 2012 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je na svoji 6. seji, dne 20.4.2011, sprejel Odlok o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012, ki ga je nato spremenil s prvo spremembo Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 v oktobru 2011.

Varčevalni ukrepi, ki jih je prinesel sprejem Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) konec maja 2012, pregled realizacije za obdobje januar-julij 2012 ter nove potrebe glede na situacijo v letu 2012 so terjale pripravo sprememb prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov za leto 2012. Načrtovani prihodki se v letu 2012 z rebalansom zaradi naštetih razlogov zmanjšujejo iz 27,7 mio EUR na 25,9 mio EUR, načrtovani odhodki pa povečujejo iz 39 mio EUR na 42,5 mio EUR.

Spreminja se tudi letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine za leti 2011 in 2012 in sicer načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine. Občina namerava zaradi pridobitve ugodnejših virov financiranja do konca leta odkupiti vrtec Češmin v Domžalah.

Glede na prvotno oceno prihodkov za leto 2012 so se v največji meri povečali prihodki iz dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, davka na dediščine in darila ter okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov. Nižje od planiranih pa so prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin, prihodki iz naslova komunalnih prispevkov ter prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč.

Zaradi izpada prihodkov in varčevanja je bilo potrebno znižati odhodke na večih segmentih in sicer: delovanje občinske uprave (plače, materialni stroški, nabava opreme in inventarja ter investicijsko vzdrževanje občinske stavbe), dejavnost krajevnih skupnosti, vzdrževanje javnih prometnih površin, zimska služba ter investicije v cestno infrastrukturo. Sprejeta je bila tudi odločitev, da se ne bo dokapitaliziralo podjetje ICJ d.o.o., v katerem ima Občina Domžale svoj lastniški delež, saj solastnik NLB d.d. svoje predvidene dokapitalizacije ne bo realiziral. V letu 2012 se znižujejo tudi stroški za nadgradnjo centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik, saj projekt zaradi dolgotrajnih postopkov v zvezi s pripravo projektne dokumentacije za prijavo na kohezijska sredstva, v letošnjem letu ne bo realiziran v takšnem obsegu, kot je bilo načrtovano. Zaradi varčevalnih ukrepov pa se zmanjšujejo tudi sredstva, ki so bila namenjena zavarovanju in ureditvi Šumberka. Glede na znižanje stroškov dela se zmanjšujejo tudi odhodki za izvajanje programa otroškega varstva. V Skladu za vrtce se povečajo odhodki za zagotovitev sredstev za celotno investicijo izgradnje Vrtca Krtina, za zunanjo in notranjo opremo, zagonske stroške in dodatna dela v Vrtcu Ihan ter v Vrtcu Palček. Povečajo se tudi sredstva za nakup vrtca Češmin, ki ga ima Občina Domžale trenutno v najemu za 15 let, saj se je glede na finančne izračune izkazalo, da je vrtec gospodarno kupiti. Obseg sredstev se zmanjšuje na postavki Zavod za starostnike. Sredstva bodo namenjena zgolj pripravi elaborata oziroma študije, ki bo služila kot podlaga za spremembo akta o ustanovitvi Centra za mlade z namenom ustanovitve Centra za medgeneracijsko sodelovanje.

Svetnice in svetniki so po zaključeni razpravi sprejeli naslednja sklepa:

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012.
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale. V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

 

OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITVENI OBMOČJI D1/2 in D1/4 – Domžale center – druga obravnava in obravnava ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA UREDITVENI OBMOČJI D1/2 in D1/4 – Domžale center

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveni območji D1/2 in D1/4-Domžale center in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni območji D1/2 in D1/4-Domžale center.

Sprejeti Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveni območji D1/2 in D1/4-Domžale center je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev ožjega mestnega središča Domžal. Odlok ureja razmerja med javnimi in zasebnimi površinami in v prvi vrsti ureja gradnjo trgovskega centra TUŠ, ureditev mestnega trga na območju današnjega makedamskega parkirišča in ureditev podzemne garažne hiše. Odlok določa tudi cestne ureditve, spremembe na ulici Matije Tomca in mirujoči promet v območju. Območje centra se bo urejalo fazno, prva faza je gradnja Tuš centra.

Velikost celotnega območja je 67.598 m2, območje TUŠ centra je veliko 8.719 m2. Tuš center bo velik okrog 2000 m2, garažna hiša 2650m2, 1000 m2 hodniki med posameznimi deli centra, HKC in ostali lokali okrog 3.000 m2.

V območju Ue1 (TUŠ center) je predvidena gradnja objektov z etažnostjo K+P+2N, v dveh garažnih hišah bo prostora za 340 parkirnih mest.

 

OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB CEN PROGRAMOV VRTCEV

Na podlagi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je neposredno vplival na znižanje stroškov dela v vrtcih, kot tudi na znižanje povračil stroškov v zvezi z delom in dejstvo, da stroški dela predstavljajo pretežni delež stroškov v ceni programa vrtca, so bili domžalski vrtci pozvani k izračunu nove, znižane cene programa v vrtcih. Občinska uprava je pripravila enotne cene programov, ki so jih svetnice in svetniki potrdili in sicer:

Cene programov vrtcev, ki opravljajo javno službo znašajo mesečno na otroka:

  • za otroke I. starostnega obdobja je cena programa 426,00 EUR,
  • za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok starih od 3-4 leta je cena programa 323,00 EUR,
  • za družinsko varstvo je cena programa 421,31 EUR,
  • za razvojni oddelek I. starostnega obdobja je cena programa 1.041,46 EUR,
  • za razvojni oddelek II. starostnega obdobja je cena programa 953,69 EUR,
  • stroški živil v ceni za otroke I. starostnega obdobja in družinsko varstvo znašajo 29,19 EUR.
  • stroški živil v ceni za otroke II. starostnega obdobja znašajo 30,03 EUR,
  • mesečni strošek staršev za izvajanje cicibanovih uric znaša 5 EUR.
     

 

OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA NADGRADNJO CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE-KAMNIK-PRVA OBRAVNAVA

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik (nadgradnja CČN) je v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uardni list RS, št. 45/07, 63/09) nujna. Investicijo je potrebno izvesti do leta 2016. Ocenjena vrednost investicije je 15,5 mio EUR, delež Občine Domžale pa v skladu s finančnim razrezom v predinvesticijski zasnovi znaša 1,1 mio EUR. Predpostavke so prejem predvidenih evropskih sredstev iz kohezijskega sklada, prejem predvidenih sredstev iz državnega proračuna in udeležba v projektih vključenih občin s predvidenimi lastnimi sredstvi.
Ker bo Občina Domžale morala kot solastnica infrastrukturnih objektov in naprav zagotoviti svoj delež finančnih sredstev za potrebno investicijo v nadgradnjo CČN se predlaga, da se sredstva že sedaj začnejo zbirati v proračunskem skladu za nadgradno CČN. S tem bo zagotovljena namenskost in ločeno vodenje prejemkov in izdatkov za opredeljeni namen.

Svetnice in svetniki so po zaključeni razpravi sprejeli naslednji sklep:

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik v prvi obravnavi in ugotavlja, da je primeren za nadaljno obravnavo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarji uporabnikov