Odgovor župana na odprto pismo Medobčinskega društva invalidov Domžale

Spoštovani,

ob začetku novega leta vam želim srečno, uspešno in zdravo leto 2014.

V sredstvih javnega obveščanja sem prebral odprto pismo, ki je naslovljeno name, zato vam v nadaljevanju podajam pojasnila glede trditev, ki jih navajate v pismu.

Občina Domžale namenja za socialno varstvo tudi v letu 2014 znatna proračunska sredstva in sicer 1.253.700 EUR. Od tega se namenja 878.800 EUR obveznostim (subvencija oskrbnin v domovih za ostarele, zavodih ipd., pomoč družini na domu, družinskega pomočnika), ki so določena z Zakonom o socialnem varstvu, ostala sredstva pa so namenjena občinskim socialnim pomočem (193.900 EUR), Rdečemu križu 75.000 EUR, družbeno socialnim in socialno- humanitarnim društvom (vključno z invalidi) pa 65.000 EUR, idr.

Zavedam se pomembnosti vašega društva, ki izvaja dejavnost invalidskih organizacij, vendar pa Zakon o javnih financah za pravne osebe zasebnega prava, kamor sodijo tudi društva (zveze), določa način sofinanciranja na podlagi javnih razpisov, na katere ste tudi do sedaj uspešno kandidirali.

Ne glede na vsem znano gospodarsko situacijo iz spodnje tabele ni razvidno, da bi se vašemu društvu sredstva iz občinskega proračuna bistveno zmanjševala:

Iz podatkov, ki so javno dostopni na spletnih straneh: http://supervizor.kpk-rs.si/podj/35801808/, je razvidno, da ste v obdobju, ki ga zajemajo podatki spletne aplikacije za spremljanje izdatkov javnih institucij Supervizor, prejeli 113.306,15 EUR, od tega s strani Občine Domžale 74.776,38 EUR. Med financerji pa žal ni moč najti Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, ki vam je podelilo status invalidske organizacije in status društva v javnem interesu.

Drugi večji financerji so Zavod RS za zaposlovanje (ocenjujem, da gre za javna dela), druge občine, Davčna uprava 3.278,05 EUR, zneski ostalih subjektov ne dosegajo zneska 500 EUR, pri čemer so štirje od teh subjektov financirani iz proračuna Občine Domžale (Zavod za šport in rekreacijo Domžale in 3 krajevne skupnosti z območja občine Domžale).

Vaše društvo je v letu 2013 kandidiralo tudi na drugi razpis za sofinanciranje družbeno socialnih in socialno humanitarnih programov in sicer z dvema programoma: eden od programov je bil predmet financiranja že na podlagi prvega razpisa, drugi program (druženje invalidov v Hali komunalnega centra) pa je bil sofinanciran na podlagi Sklepa o dodelitvi finančne pomoči, št. 0323-123/2013 za sofinanciranje najema dvorane. Takšna obrazložitev je bila tudi podana kot razlog zavrnitve v izdanem sklepu, tako, da vaše sklicevanje na razloge kot npr. domnevno neurejeno vodenje evidenc ipd., ni razumljivo, saj takšni razlogi za zavrnitev v navedenem sklepu niso bili zapisani.

Vaša pavšalna ocena o nerealni delitvi sredstev med društva nima argumentirane podlage. Sredstva so se in se delijo na podlagi javnih razpisov ali povabil, z vnaprej znanimi pogoji ter merili, predlog pa meni pripravi strokovna komisija. Pri tem naj poudarim, da pri vseh postopkih sledimo določilom Zakona o javnih financah.

Na podlagi navedenega in podatkov, ki so razvidni iz dostopnih evidenc, se z vašim mnenjem, da je občina neprijazna do vašega društva, ne morem strinjati, saj so vsa društva deležna enake obravnave. Skupaj s sodelavci v občinski upravi se trudimo, da bi ugodili številnim prošnjam, ki jih prejmemo. Pri obravnavi prošenj vedno upoštevamo zakonodajo, zato so prošnje tudi zavrnjene.

Gospodarska situacija je žal vplivala na splošno slabše življenjske razmere večine družbenih skupin. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, katerega namen je bila enotna ureditev dodeljevanja javnih sredstev za socialne transferje, pa vse občane, ne glede na družbeno-socialno skupino, postavlja v enak položaj. Vendar pa tudi za takšne primere, ki morda ne zadostijo pogojem navedenega zakona, Občina Domžale že vrsto let zagotavlja znatna sredstva za občinske socialne pomoči, seveda pod pogoji, ki jih določa občinski pravilnik, ki ga najdete na naslednjih spletnih straneh:
http://vestnik.domzale.si/index.php/vestnik-2012/95-clanki-vestnika-2012/526-pravilnik-o-kriterijih-za-ugotavljanje-upravicenosti-do-obcinske-socialne-pomoci-uradno-precisceno-besedilo-2

S spoštovanjem,

Ž U P A N
Toni DRAGAR

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

Komentarji uporabnikov