Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji v občini Mengeš v letu 2020

Občina Mengeš tudi v letu 2020 nadaljuje z investicijskimi vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. V skladu s potrebami in planom vzdrževalnih del se nadaljuje z zamenjavo dotrajanih vodovodov, predvsem z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo in zmanjšanjem izgub na vodovodnem sistemu.

»Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustrezno urejenega odvajanja komunalne odpadne vode je ključnega pomena redno investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V okviru del se dotrajana omrežja obnavljajo z novimi, bolj vzdržljivimi, varnimi in okolju prijaznimi materiali, obenem pa se ustrezno urejajo tudi obstoječi hišni priključki. Hkrati se na vseh gradbiščih izvaja tudi obnova cest in druge gospodarske javne infrastrukture,« so zapisali na spletni strani Občine Mengeš.

Občina Mengeš je v prvih mesecih leta 2020 zaključila z deli na Zoranini ulici. V sodelovanju z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnikom, se je v treh delih ulice sočasno obnovilo kanalizacijo in vodovod, obnovljeni so bili vsi hišni priključki. V vseh treh odcepih Zoranine ulice se je izvedlo tudi asfaltiranje cestišča in uredila meteorna kanalizacij

»V mesecu maju so v polnem razmahu dela na Glavarjevi ulici. Tudi tam poteka sočasna obnova kanalizacije, vodovoda in hišnih priključkov. Dela se bodo v letošnjem in naslednjem letu nadaljevala tudi na Levčevi ulici. Ker bo ob tem moteno parkiranje ob večstanovanjskih stavbah Levčeva 13-15, prosimo stanovalce za razumevanje,« so o trenutnem poteku del zapisali na Občini Mengeš.

V maju bo Občina Mengeš pričela tudi z investicijsko vzdrževalnimi deli v ulici Drnovo. Izvedena bo modernizacija dveh odsekov ceste JP 753731 ob stanovanjskih stavbah Drnovo 1, 2, 3, ki ob izgradnji obvoznice še nista bila asfaltirana. Asfaltiranje cestišča bo predvidoma potekalo sočasno z obnovo vodovoda, ki ni bil obnovljen v sklopu izgradnje obvoznice, obnovo vodovodnih priključkov in priključitvijo na javno kanalizacijo.

 »Večina del je in bo upamo tudi v prihodnje, kljub ukrepom povezanih z omejitvami širjenja virusa COVID-19, potekala nemoteno,« so še zapisali na Občini Mengeš.

Miha Ulčar; Foto: Občina Mengeš

 

Tagi