Zaradi števcev za vodo se je tako zapletlo, da se sedaj kopičijo neplačane položnice

Način obračunavanja oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je že nekaj mesecev predmet spora med nadzornim odborom etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe na ulici Ivana Pengova 22 v Domžalah na eni strani in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik na drugi strani.

S strani nadzornega odbora večstanovanjske stavbe na Ulici Ivana Pengova 22 v Domžalah smo prejeli javni poziv, katerega ga je pripravilo več etažnih lastnikov in sicer, da je Javno komunalno podjetje Prodnik z dnem 28. 1. 2019, vsem lastnikom stanovanj in lokalov na Ulici Ivana Pengova 22 enostransko odpovedal pogodbe o zaračunavanju storitev dobave vode, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, na podlagi katere je vsak prejemal račun za porabljeno vodo. Ker ima vsako stanovanje in lokal svoj odštevalni vodomer vključno z opremo za daljinsko odčitavanje (vodomer in sistem za odčitavanje sta bili investiciji lastnikov), so jim razlogi za odpoved s strani podjetja Prodnik skrajno nerazumljivi. Od 1. 3. 2019 JKP Prodnik pošilja račun upravniku za porabljeno vodo na glavnem vodomeru in ne uporablja več odčitavanja odštevalnih vodomerov, ter ne izvede razdelitve stroškov po enotah, kot je to počel dosedanjih 12 let.

Kot boste lahko prebrali v nadaljevanju, kjer razkrivamo celotno zgodbo, upravnik, ki po novem s strani podjetja Prodnik mesečno prejema skupen račun in sicer na podlagi stanja skupnega obračunskega vodomera, le-ta stroške ne razdeli med etažne lastnike/uporabnike ter ne poravna računa Prodniku, saj ima pri tem »zvezane« roke, ker mu nadzorni odbor etažnih lastnikov/uporabnikov ne potrdi računov, ki mu jih pošilja Prodnik. Zaradi tega se je sedaj nabral dolg s strani etažnih lastnikov/uporabnikov do podjetja Prodnik za storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

Stanovanjsko naselje Bistra ima poseben način obračunavanja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Večini večstanovanjskim objektom se računi za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode izstavljajo na podlagi stanja skupnega obračunskega vodomera in so mesečno posredovani upravniku večstanovanjskega objekta, ki je dolžan stroške razdeliti med etažne lastnike in poravnati račune. Nekoliko drugačen način obračunavanja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ima naselje Bistra v Domžalah, ki ga sestavlja osem večstanovanjskih enot. Zaradi posebnega sistema – radijskih oddajnikov in z uporabo programske opreme, se tam enkrat mesečno odčitava porabo vode za vsakega etažnega lastnika posebej, saj ima vsak svoj odštevalni vodomer, Javno komunalno podjetje Prodnik pa z njimi sklenjene individualne pogodbe, ki omogočajo obračunavanje storitev vsakemu posameznemu uporabniku/etažnemu lastniku v objektu individualno.

Zapletati se je začelo ob zadnji obvezni menjavi odštevalnih vodomerov

Takšen sistem v naselju Bistra deluje že od samih začetkov (12 let), etažni lastniki/uporabniki pa morajo v skladu z veljavno zakonodajo vsakih pet let na svoje stroške zamenjati odštevalni vodomer, kar niti ni predstavljalo večjih težav vse do leta 2017, ko se je v večstanovanjski enoti A3 na Ulici Ivana Pengova 22, nadzorni odbor v imenu stanovalcev pritožil. Vilma Penko, predsednica nadzornega odbora etažnih lastnikov nam je povedala, da so bile predmet pritožbe previsoki stroški menjave odštevalnega vodomera. Strošek menjave odštevalnega vodomera je znašal 76,00 evrov, njihov predlog pa je bil, da bi moral znašati 55,00 evrov: »Prodniku smo predlagali dogovor glede cene kalibracije, saj je bila obstoječa cena previsoka. Imamo tudi dokumentacijo, ki je bila posredovana Prodniku in nekaterim inštitucijam v obravnavo, vključno s cenami konkurence. Očitno je kalibracija/umerjanje odštevalnih vodomerov velik biznis.«  

Po besedah Penkove podjetje Prodnik oziroma njihov podizvajalec EMC Ekocon običajno na lokacijo prinese že umerjen števec, demontira starega in namesti kalibriranega, poveže  umerjen odštevalni vodomer s SW/programsko opremo in odnese starega (cena novega vodomera je cca 25,00 – 33,00 evrov z DDV). »Za nakup vodomerov komunalna podjetja razpišejo javno naročilo. Na portalu e-naročanje je kup javnih naročil za vodomere, običajno je ponudnik en. Kot smo ugotavljali, se tehnične specifikacije glavnega vodomera v posamezni stavbi in odštevalnega vodomera, ne razlikujejo bistveno. Kot smo omenili, vsako stanovanje plača enako omrežnino kot individualne hiše, tako smo 12 let in več prejemali račune direktno od Prodnika, najbrž je enaka  praksa  tudi pri individualnih hišah, ki imajo npr. dve, tri etažne enote. Storitev same kalibracije/umerjanja  na trgu stane okoli 7,00 EUR z DDV, storitev demontaže/montaže pa več. Odštevalni vodomer, ki ga delavec montira poveže s programsko opremo, ki jo imajo naloženo na prenosnem računalniku, in ki potem podjetju Prodnik služi za odčitavanje stanja porabe vode na osmih glavnih števcih v naselju Bistra in cca 250 odštevalnih vodomerov stanovanj in lokalov. To enkrat mesečno izvede drug podizvajalec podjetja Prodnik, ki se z avtom zapelje okoli naselja Bistra. V ta namen imamo v vsakem bloku, po hodnikih radijske oddajnike. Do osmih glavnih števcev je omrežje javno, znotraj blokov pa privatno. Poštena tržna cena ‘kompleta’ kalibracije in menjave bi torej bila okoli 25,00 evrov z DDV. Te cene je možno preveriti pri tistih upravnikih, ki organizirajo tovrstne storitve. Mi smo predlagali 55,00 evrov, vendar so nas ignorirali in zamenjali odštevalne vodomere, niso pa nam posredovali nobene spremljajoče dokumentacije: dobavnice/prevzemnice, garancije, niti tehničnih specifikacij. Kot smo etažni lastniki ugotavljali, so nam namestili vodomere za hladno in toplo vodo, mi pa potrebujemo števce le za hladno vodo, ker ima vsaka etažna enota lastno peč (plin). Torej, če povzamem, 47 etažnih lastnikov je plačalo kalibracijo odštevalnih vodomerov, 6 pa išče pravico na sodišču. To je verjetno zelo užalilo odgovorne v podjetju Prodnik, zato so odpovedali pogodbe o dobavi vode vsem 53-im odjemalcem vode, ki pa nismo kršili nobenega od določil še vedno veljavne pogodbe o dobavi vode, saj je Prodnik  edini dobavitelj vode,« ozadje spora pojasni Penkova.

Zoper Prodnik podali prijavo na Tržni inšpektorat RS in Agencijo za varstvo konkurence, ki pa nista ugotovila nepravilnosti

Glede tega so nam na Prodniku povedali, da jim nadzorni odbor ni posredoval nobenih konkurenčnih ponudb, na katere se sklicujejo, prav tako sta Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Agencija za varstvo konkurence ugotovila, da so bile njihove prijave neutemeljene. Prodnik je takrat izvedel menjavo odštevalnih vodomerov, sedeminštirideset etažnih lastnikov je poravnalo stroške menjave, s šestimi pa imajo sedaj postopek na sodišču, ker nočejo plačati obveznosti s pogodbe. Zaradi stalnih sporov z nekaterimi etažnimi lastniki, ki so se od leta 2017 dalje stopnjevali, posledičnih sodnih postopkov, nespoštovanja pogodbenih zavez s strani posameznih etažnih lastnikov ter prijav podjetja Prodnik Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije in Agenciji za varstvo konkurence, ki sta ugotovila, da so bile prijave zoper podjetje Prodnik neutemeljene, je bila s strani podjetja Prodnik sprejeta odločitev, da se odstopi od individualnih pogodb.

Po odstopu od individualnih pogodb Prodnik račune za storitve mesečno izstavlja upravniku

»Na takšen način namreč ni bilo več možno zagotavljati enotnosti, kompatibilnosti in pravilnega delovanja sistema daljinskega odčitavanja. Zato so bile individualne pogodbe odpovedane, vse komunalne storitve pa se od takrat naprej zaračunavajo v skladu z 41. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter Stanovanjskim zakonom upravniku bloka, ki je pristojen za delitev stroškov med uporabnike oziroma etažne lastnike,« so v zvezi z razlogom odpovedi individualnih pogodb z etažnimi lastniki/uporabniki povedali v podjetju Prodnik.

Od marca 2019 v podjetju Prodnik račune za storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na podlagi stanja skupnega obračunskega vodomera mesečno izstavljajo upravniku podjetju Donf d.o.o, ki je dolžan stroške razdeliti med etažne lastnike in poravnati račune. Vendar pa upravnik pri izdaji mesečnih računov stroškov etažnim lastnikom, ne razdeli stroške za storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, prav tako tudi ne poravna teh stroškov podjetju Prodnik.

Zaradi neplačil skupni dolg etažnih lastnikov/uporabnikov sedaj narasel že na 6.000 evrov

Zaradi tega je skupni dolg do podjetja Prodnik do sedaj narasel že na 6.000 evrov, zaradi česar je bil podjetju Donf d.o.o. že posredovan tudi opomnim pred izvršbo. Le-to je na opomin podjetju Prodnik odgovorilo, da omenjeno podjetje dela izključno v imenu in za račun etažnih lastnikov na tem naslovu. V nadaljevanju pa navajajo, da od etažnih lastnikov nimajo pooblastila za sprejemanje, potrjevanje in razdelitev računa za oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode. V dopisu so tudi navedli, da so etažni lastniki mnenja, da so njihove individualne pogodbe s Prodnikom o dobavi vode še vedno veljavne.

Direktor podjetja Donf d.o.o. Borut Okretič je v pogovoru z nami dejal, da se je njihovo podjetje kot upravnik znašlo v težki situaciji. »Kot upravnik vedno delamo v imenu in za etažne lastnike. Če nam račune nadzorni odbor ne potrdi, potem ga ne moremo zaračunavati,« nam je razloge za njihovo odločitev, da ne izdajo računov ter ne poravnajo obveznosti pojasnil Okretič, ki je dodal, da so po zavrnitve računov s strani nadzornega odbora ter z njihovimi usmeritvami popisali števce ter zneske posredovali posameznim etažnim lastnikom, ki so nato vodo Prodniku z nakazili poravnali neposredno, a so sredstva prejeli vrnjena. Za takšen korak so se po besedah Penkove odločili na podlagi ankete, ki so jo izpolnili etažni lastniki, s podpisom pa so sprejeli tudi sklep, da bodo vodo Prodniku kot dobavitelju z nakazili na njihov račun poravnali neposredno.

Ker neposredna nakazila niso imela osnove, so jih vrnili

»Ker Prodnik z upravnikom nima pogodbe in tudi stanovalci nasprotujemo, da nam vodo deli in zaračunava upravnik, so vsi računi zavrnjeni. Tisti stanovalci, ki so sami svoj delež poravnali direktno JKP Prodnik, so prejeli sredstva vrnjena. Glede na enostransko odpoved pogodb, kar vsem stanovalcem in trmasto vztrajanje na svojih okopih in nekooperativnost skleniti kakršen dogovor, vodstvo Prodnika s svojim ravnanjem povzroča lastnikom stanovanj in lokalov denarno in moralno škodo, posredno pa tudi ekonomsko škodo občinam ustanoviteljicam in občanom le-teh. Od 1. 3. 2019 JKP Prodnik za porabljeno vodo v višini cca 6.000,00 EUR ni prejel plačil, kar je bilo vsa leta, ko smo prejemali individualne račune, to zagotovljeno in urejeno,« obrazloži Penkova.

Na Prodniku so nam v zvezi s tem povedali, da so na njihov račun res dobili nakazila neposredno, vendar so jih vsem etažnim lastnikom in uporabnikom vrnili, saj nakazila niso imele osnove. Računi so bili po 1. 3. izdani upravniku, saj individualne pogodbe ne veljajo več. Pogodba z upravnikom za zaračunavanje stroškov ni potrebna, saj je osnova za to že sam Stanovanjski zakon.

Kaj pa pravijo etažni lastniki/uporabniki, ki niso v sodnem sporu

Ker je v omenjeni večstanovanjski enoti triinpetdeset stanovanj in lokalov, v sporu s Prodnikom pa je šest etažnih lastnikov, smo o problematiki povprašali tudi nekaj etažnih lastnikov, ki niso v sodnem sporu s podjetjem Prodnik, so pa zaradi zavračanja računov s strani nadzornega odbora v poziciji neplačnikov tekočih stroškov oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Vsi, ki smo jih povprašali (imena hranimo v uredništvu) so nam glede javnega poziva, v katerem je bilo navedeno, da je podpisan s strani etažnih lastnikov, povedali, da nihče od njih ni prispeval nobenega podpisa in da se sodni spor, ki jih ima s Prodnikom šest etažnih lastnikov, njih ne tiče, saj so sami svoje obveznosti glede odštevalnih vodomerov poravnali. Seveda so pa zaradi spora in vse kolobocije okrog tega, tudi sami pristali v neugodnem položaju, ker so postali neplačniki. Edina stvar, ki se jim zdi pomembna, da se čim prej razreši, je ta, da si želijo imeti svoje obveznosti glede tekočih stroškov oskrbe s pitno vodo poravnane.

Nadzorni odbor vztraja na veljavnosti individualnih pogodb, Prodnik pa na pravilno zagotovljenem delovanju sistema

Vilma Penko nam je še povedala, da v nadzornem odboru upajo, da se bodo na Prodniku pripravljeni sestati in dogovoriti z njimi, če mislijo, da je potrebno karkoli spremeniti: »V nasprotnem primeru naj izvajajo določila, dogovorjena v individualnih pogodbah, ki še veljajo.« Da je potreben skupen dogovor, se strinja tudi Okretič, ki si kot upravnik želi, da se omenjeni zaplet reši čim prej, saj ga je po njegovem mnenju možno rešiti v dobro vseh vpletenih.

V zvezi s tem so nam na Prodniku povedali, da so individualne pogodbe z etažnimi lastniki odpovedane zaradi nespoštovanja pogodbenih obveznosti nekaterih etažnih lastnikov, zaradi česar ni zagotovljeno pravilno delovanje sistema. Zato sedaj komunicirajo z upravnikom, ki je v skladu z zakonom dolžan razdeliti stroške med lastnike oziroma uporabnike.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

 

Tagi