V občini Domžale v letošnjem letu predvidena obnova 5.000 metrov vodovoda

Občina Domžale in Javno komunalno podjetje Prodnik tudi v letošnjem letu pospešeno skrbita za obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, kar lahko opazimo tudi sami med vožnjo, saj se lahko tudi v tem trenutku na več različnih lokacijah po občini srečamo z gradbinci. V letošnjem letu je na območju občine Domžale predvidena obnova 5.000 metrov vodovoda.

Kljub temu, da se nam dostopnost čiste pitne vode, ki priteka v naše pipe ter urejeno odvajanje odpadne vode, ki nam omogočata kakovostno, urejeno in čisto bivalno okolje, zdita samoumevna, pa se je treba zavedati, da je za nemoteno delovanje obeh sistemov potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov. V občini Domžale v obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v zadnjih letih investirajo več kot 2 milijona evrov na leto, saj se zavedajo, da bo le s sistematičnim investiranjem v obnove obeh sistemov tudi v prihodnje iz naših pip tekla čista pitna voda.

Pri pripravi letnih planov se upošteva starost in dotrajanost omrežja na določenem območju

Javno komunalno podjetje Prodnik kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z Občino Domžale sodeluje pri pripravi letnih planov investicijsko vzdrževalnih del ter usklajuje potrebne zamenjave dotrajanih cevovodov z njenimi službami. Pri pripravi letnih planov se upošteva starost in dotrajanost vodovodnega omrežja na določenem območju ter tudi morebitne ponavljajoče okvare. Sredstva za obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so zagotovljena z naslova omrežnin, ki omogočajo, da z nujnimi sistematičnimi obnovami obeh omrežij zagotavljamo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo in dobro vodo iz pipe – tako za nas kot za prihodnje generacije.

Pri pripravi letnih planov se upošteva starost in dotrajanost vodovodnega omrežja na določenem območju ter tudi morebitne ponavljajoče okvare.

Na Javnem komunalnem podjetju Prodnik so nam povedali, da se obnova vodovodnega omrežja izvaja bodisi sočasno z izgradnjo kanalizacije, investicije v tem primeru vodi Občina Domžale, bodisi v sklopu sistematične celovite obnove vodovodnega omrežja, pri čemer investicije po pooblastilu Občine vodi Javno komunalno podjetje Prodnik. Tudi v letu 2019 je tako predvidena obnova okoli 5.000 metrov vodovodnega omrežja, sočasno pa je po potrebi točkovno, večinoma brez izkopa, obnovljeno tudi kanalizacijsko omrežje.

Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji v letu 2019

V letošnjem letu sta bila vodovod in kanalizacija že obnovljena na Čopovi ulici in Ulici 7. avgusta v Dobu, na delu Količevega in na Gregorčičevi ulici v Domžalah, prav tako pa je bil obnovljen vodovod med Podrečjem in Vodohranom Šumberk ter dokončana obnova vodovoda v Krtini. Trenutno potekajo dela na Prešernovi ulici v Dobu, Bistriški cesti v Domžalah, Ulici Antona Skoka v Domžalah ter na Aškerčevi cesti v Domžalah, kjer se dela v teh dneh že zaključujejo, saj se izvajajo zgolj še dela po izvedenih hišnih priključkih na dvoriščih.

Na Aškerčevi cesti v Domžalah se v teh dneh dela zaključujejo.

V letošnjem planu investicij je še obnova vodovoda na Bolkovi ulici na Homcu (dela so se ravnokar pričela), Ljubljanski cesti v Domžalah (do Kebra), Jelovškovi ulici (mimo INCE) in odseku med Kamniško in Jelovškovo ulico v Domžalah, Bistriški ulici v Radomljah, na Brdu pri Ihanu ter v delu naselja Kokošnje.

Predvidena tudi obnova vodohrana VH Šumberk II

Na vodovodnem omrežju Občine Domžale je tudi več kot 80 objektov (vodovodnih in kanalizacijskih črpališč, vodohranov, razbremenilnikov), ki brez vlaganja v obnove ne bi več omogočala normalnega delovanja obeh sistemov. Na Prodniku so nam povedali, da je v letošnjem letu predvidena obnova vodohrana VH Šumberk II, ki skupaj z že obnovljenim vodohranom VH Šumberk I predstavlja glavni zbiralnik pitne vode za občino Domžale.

V letošnjem letu je predvidena obnova vodohrana VH Šumberk II.

Gradbišča opremljena z obvestilnimi tablami

Vsa gradbišča, kjer poteka obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so opremljena z obvestilnimi tablami, ki mimoidoče obveščajo o obnovi vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, navedeni pa so tudi kontaktni podatki za občane, ki bi želeli o delih pridobiti dodatne informacije Že pred samim začetkom del pa okoliški krajani s strani podjetja Prodnik in izvajalca del na dom prejmejo tudi podrobna obvestila.

Da je promet v času del čim manj moten, dela potekajo po etapah

Tako kot je že običaj pri tovrstnih investicijah, izvajalci dela na terenu izvajajo po etapah, kar pomeni, da izkop naredijo na dolžini nekaj več, kot je dolga ena vodovodna cev. To pa predvsem zaradi tega, da v času del promet čim manj moten. Prav tako mora v času del vzdrževalna služba podjetja Prodnik poskrbeti za začasno oskrbo s pitno vodo. Če tega ne bi storili, bi bili stanovalci v času gradnje brez vode. Tako pa pri menjavi vodovoda vedno poskrbijo, da imajo stanovalci vodo v vsakem trenutku. Po zaključku investicije, se pravi, po položitvi novih vodovodnih cevi in zasipu, pa vsa stvar še ni zaključena. Sledi tlačni poskus, ko v cevi pod pritiskom spustijo vodo, tlak pa pri tem v cevovodu ne sme pasti. Nato sledi dezinfekcija cevi, izpiranje in vzorčenje vode, s katerim se ugotavlja ustreznost pitne vode. Vzorčenje vode opravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Kranj in če so rezultati ustrezni, se novi vodovod lahko začne uporabljati. Nato pa sledi še asfaltiranje ceste, kjer je potekala investicija. V nekaterih primerih Občina Domžale ob obnovah vodovoda in kanalizacije izvede še dodatne investicije, kot je izgradnja pločnikov in podobno.

Da je promet v času del čim manj moten, dela potekajo po etapah.

Med ogledom gradbišča na Aškerčevi ulici v Domžalah, kjer se dela ravno zaključujejo, smo enega izmed stanovalcev povprašali, kaj meni v zvezi s tovrstnimi investicijami v vodovod in kanalizacijo. Povedal nam je, da je prav, da se investira v obnovo vodovoda, ker je to ena od stvari, ki pač morajo brezhibno delovati. “Brez hrupa in prahu pri takšnih delih seveda ne gre, so se pa izvajalci potrudili, da so zadeve potekale čim manj moteče. Super se mi zdi tudi, da je po zaključenih delih na novo asfaltirano celo cestišče in še pločnik,« je še povedal naš sogovornik.

Čeprav je torej v času gradbenih del včasih moten vsakdan okoliških prebivalcev predvsem zaradi oteženega dostopa do objektov in hrupa, je zadovoljstvo uporabnikov po izvedenih delih toliko večje, saj obnovljeno omrežje zagotavlja bolj kakovostno, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo, funkcionalno pa so urejene tudi cestne površine.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Andrej Repanšek, JKP Prodnik

Komentarji uporabnikov
Tagi