Prižgali zeleno luč za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik

Danes dopoldne je v prostorih Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik (CČN) potekal slavnostni podpis pogodbe, ki so jo podpisali župani občin investitoric in izvajalci nadgradnje CČN. Skupna vrednost investicije je ocenjena na približno 15,5 milijonov evrov. Priprave na nadgradnje pa se bodo začele že takoj po podpisu pogodbe, saj morajo občine investitorice zaradi novih zakonskih predpisov, ki zahtevajo obvezno uvedbo terciarnega čiščenja, to je čiščena dušikovih in fosforjevih snovi, ujeti skrajni rok za dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave, ki je 22. avgust 2016.

Investitorice projekta so Občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Občine so za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« oddale vlogo za sofinanciranje iz kohezijskega sklada in so trenutno s projektom uvrščene na seznam enajstih pregledanih in pripravljenih projektov. Sredstva občinam še niso bila dodeljena, vendar je vlada RS 10. 6. 2014 sprejela sklep v katerem ocenjuje, da bo mogoče začeti z izvedbo projekta v kohezijskem finančnem obdobju 2014-2020 ali v primeru razpoložljivosti sredstev že v obdobju 2007-2013.

Podpisniki, župani Občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin so podpisali pogodbo z izvajalci za gradnjo in nadzor, ki so bili izbrani z javnim razpisom v letu 2013. Gradnjo bo skladno z izborom na javnem razpisu izvajala družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana. Storitve inženirja bo skladno z izborom na javnem razpisu izvajala družba Proplus, d.o.o., Maribor. Podpis pogodbe izvajalce obvezuje k takojšnjemu pristopu k izvedbi nadgradnje CČN.

Skupna vrednost investicije je približno 15,5 mio €, od tega biološka stopnja okoli 11,5 mio €, vstopni objekt pa okoli 2,8 mio €, ostali stroški so stroški nadzora, poskusnega obratovanja in izdelave dokumentacije. Vodilna občina projekta je Občina Kamnik. Delež po občinah: Občina Domžale (37,22%), Občina Kamnik (31,49%), Občina Mengeš (13,78%), Občina Trzin (4,14%), Občina Komenda (5,27%), Občina Cerklje na Gorenjskem (8,10%).

Kaj vse bo obsegala nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
Obstoječa Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik (CČN) se je pričela graditi leta 1976 in je bila dokončana leta 1981 kot ena največjih čistilnih naprav v državi. Finančna sredstva za gradnjo je prispevala država, večji onesnaževalci in občini Domžale ter Kamnik, ki sta bili predhodnici današnjih občin. Sprejemno območje CČN je eno večjih v Sloveniji in čisti komunalne in ostale odpadne vode s področja občin Domžal, Kamnika, Mengša, Komende in Trzina. V kratkem se pričakuje tudi priklop občine Cerklje na Gorenjskem. Obstoječa čistilna naprava je konvencionalnega tipa, projektirana za odstranjevanje ogljika iz odpadne vode z anaerobno digestijo in koriščenjem bioplina za proizvodnjo električne energije.

V preteklih letih je CČN uspešno zagotavljala zahtevano kakovost čiščenja, vendar novi predpisi zahtevajo obvezno uvedbo terciarnega čiščenja, to je čiščenja dušikovih in fosforjevih snovi, kar mora biti izvedeno najkasneje do 22. avgusta 2016. S tem razlogom so se občine investitorice dogovorile za začetek skupnega projekta Nadgradnje CČN, ki je vključen v krovni projekt »Odvajanje in čiščenje na območju Domžale – Kamnik«.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sama gradnja CČN se bo izvajala postopoma, sistem bo tudi v času gradnje v polnem obratovanju in procesi čiščenja odpadne vode bodo potekali skladno z zakonskimi zahtevami, razen v kratkih prekinitvah v času povezav novih in obstoječih linij. Nadgradnja bioloških stopenj bo predvidoma zaključena pravočasno oziroma najkasneje do avgusta 2016.

Po nadgradnji bo sistem CČN dosegal bistveno višjo kakovost čiščenja, kar bo vplivalo tudi na povečanje stroškov za čiščenje, in sicer zaradi povečanih zahtev po energiji in procesnih kemikalijah, predvsem pa se bo povečala omrežnina, ki je prihodek občin in se namensko porablja za pokrivanje stroškov javne infrastrukture. Glede na dejstvo, da je trenutno veljavna cena za čiščenje odpadne vode za občane na CČN ena nižjih v Sloveniji in je skupni strošek za gospodinjstvo pod 4 €/mesec, povečanje cene zaradi nadgradnje v okviru vseh komunalnih storitev ne bo znatno vplivalo na družinski proračun.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov