POLETNE INVESTICIJE V OBČINI DOMŽALE

Občina Domžale je v poletnem času nadaljevala in zaključila številne pomembne investicije.

Vir: Občina Domžale (www.domzale.si)

V mesecu juniju je bila zagotovljena asfaltna prevleka na večih odsekih: na križišču pri AS Domžale, na križišču pri Bukovčevi cesti na Viru ter na Prečni poti v Prelogu, mesec kasneje pa še na cestnem odseku med Centralno čistilno napravo proti Mali Loki, kanalizacija in asfaltna prevleka pred Občino Domžale ter odsek makadamske ceste na Sveti Trojici proti Doboljam.

Pomembna pridobitev je novi most čez Kamniško Bistrico v Nožicah, s katerim se uresničuje zamisel oblikovanja zelene osi ob Kamniški Bistrici in povezanosti domžalske in kamniške občine ter Arboretuma Volčji Potok. Most je namenjen pešcem in kolesarjem. Izgradnjo mostu v vrednosti 260.000 EUR je izvedlo podjetje KPL d.d. Ljubljana.

Zaključila se je tudi druga faza rekonstrukcije Rojske ceste v Domžalah od križišča z Gostičevo do križišča z Vegovo ulico. Investicija je obsegala obnovo vodovoda ter gradnjo pločnika. Finančna konstrukcija investicije znaša 240.000 EUR.

Prav tako je še v izvajanju rekonstrukcija ceste Radomeljske čete v Radomljah. LAVACO d.o.o. je izvajalec rekonstrukcijskih del, katera bodo zaključena predvidoma 15. septembra 2012. Vrednost del je 367.500 EUR. Dela zajemajo izgradnjo meteorne kanalizacije, celotno menjavo spodnjega ustroja voziščne konstrukcije, dograditev pločnika in javne razsvetljave z ustrezno prometno ureditvijo. V času rekonstrukcije velja popolna zapora prometa, lokalni dostop do objektov bo mogoč najmanj enkrat dnevno. Obvoz je urejen preko Lukovice ali Arboretuma.

Občina Domžale je za izvedbo investicije – kanalizacija Ihan, črpala del sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Izvedba del, ki so v zaključni fazi vsebuje 3,3 km novega kanalizacijskega omrežja, 211 novih hišnih priključkov in 3 komunalno opremljena naselja z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem. Investicija bo doprinesla k boljšim življenjskim pogojem in higienskim standardom krajanov krajevne skupnosti Ihan. Izvajalec del je LAVACO d.o.o. Vrednost izvedenih del pa znaša 563.688 EUR.

V starem delu OŠ Preserje pri Radomljah, zgrajenem leta 1964, je v fazi izvajanja prenova fasade na objektu. Energetska sanacija objekta zajema zamenjavo lesenih oken in fasadnih vrat ter dodatno montažo toplotne izolacije celotnega fasadnega ovoja stavbe vključno s »coklom«. Obstoječe zunanje police bodo odstranjene, prav tako je potrebna menjava žaluzij. Izvajalec investicijskih del, katera zajemajo celotno pripravo fasadne površine za montažo nove toplotne izolacije z zaključnim fasadnim ometom, je PAM d.o.o. Vrednost investicijskih del je 106.723 EUR.

Izvaja se rekonstrukcija telovadnice na OŠ Domžale. Zaradi zagotovitve uporabnosti objekta se izvedejo določena prenovitvena dela, v sklopu katerih se izvede tudi statično ureditev objekta tako, da se s projektom rekonstrukcije objektu zagotovi ustrezno varnost in stabilnost v skladu z tehnično regulativo. Izvajalca projekta rekonstrukcije telovadnice na OŠ Domžale sta PAM d.o.o. in URAL d.o.o. V telovadnici je predvidena zamenjava vseh fasadnih steklenih pasov in oken, zamenjava vseh lesenih sten in sten z vrati, zamenjava obstoječega spuščenega stropa in zamenjava obstoječega športnega poda. Predvidena je tudi izvedba nove razsvetljave in ozvočenja v telovadnici ter novo radiatorsko ogrevanje s priklopom na obstoječe ogrevalno omrežje za telovadnico. Vrednost del znaša 218.564 EUR.

Rekonstrukcijo kotlovnice na OŠ Venclja Perka izvaja TAMES d.o.o. Vrednost investicije je 130.000 EUR. Predvidena je zamenjava obeh kotlov in prehod na novo gorivo. Nov energent bo zemeljski plin. Nova kondenzacijska kotla bosta imela v primerjavi z obstoječima oljnima kotloma 15 – 20 % boljši izkoristek, kar se odraža tudi pri nižje izbrani nominalni moči, posledično pa tudi pri porabi goriva. Za pripravo sanitarne tople vode je predvidena postavitev zunanjega toplotnega izmenjevalnika s toplotno močjo do 240 kW in enega akumulatorja z volumnom 1000 l. Obstoječa dimnika bo potrebno sanirati z vstavitvijo tuljave iz nerjavnega materiala. Za kotlovnico je predvidena tudi nova požarna zaporna pipa, nov vhod v kotlovnico skozi jašek za vnos opreme, nova vhodna enokrilna vrata in strop iz mavčno kartonskih plošč. Pod kap se pritrdi nov žleb in prepleska celotna kurilnica. Dela bodo končana predvidoma 15. septembra 2012.

Nadaljuje se tudi gradnja oziroma širitev vrtca Krtek in podružnične Osnovne šole v Ihanu ter izgradnja prizidka k Osnovni šoli Rodica.

Komentarji uporabnikov